Korekta kosztów podatkowych z tytułu nie zapłaconych zobowiązań

Tax accountingOd 1 stycznia 2016 roku nie trzeba będzie korygować kosztów podatkowych w związku z nie zapłaconymi zobowiązaniami.

Księgowi odpowiedzialni za rozliczenie podatku dochodowego, odetchną od żmudnego pilnowania wiekowania zobowiązań na potrzeby kalkulacji podatku. Do tej pory stali przed nie lada wyzwaniem, żeby prawidłowo określić wartość do korekty kosztów. Proces ten jest bardzo czasochłonny zwłaszcza w spółkach, które prowadzą działalność handlową. Na szczęście Ustawodawca zadbał, by ta udręka już niedługo odeszła w zapomnienie.

Zmiany dotyczą zarówno podatku dochodowego od osób prawnych (dalej UoPDOP) jak
i podatku dochodowego od osób fizycznych (dalej UoPDOF).

Ustawa z dnia 18 sierpnia 2015 r. (Dziennik Ustaw RP, poz. 1197) uchyla art. 24d ustawy
o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz art. 15b ustawy o podatku dochodowym
od osób prawnych. Oznacza to, że nie trzeba już będzie korygować kosztów podatkowych jeśli zobowiązanie nie zostanie uregulowane w terminach określonych w w/w przepisach obu ustaw.

Przypomnijmy, że obecnie obowiązujące przepisy nakazują korygowanie kosztów podatkowych albo zwiększenie przychodów:

  1. W przypadku zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów kwoty wynikającej z faktury (rachunku), a jeżeli nie istniał obowiązek wystawienia faktury (rachunku)     – kwoty wynikającej z umowy albo innego dokumentu, i nieuregulowania tej kwoty w terminie 30 dni od daty upływu terminu płatności, podatnik jest obowiązany         do zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów o kwotę wynikającą z tych dokumentów.
  2. Jeżeli termin płatności jest dłuższy niż 60 dni, zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów o kwotę wynikającą z dokumentów, o których mowa w ust. 1, dokonuje się z upływem 90 dni od daty zaliczenia tej kwoty do kosztów uzyskania przychodów, o ile nie została ona uregulowana w tym terminie.
  3. Zmniejszenia, o którym mowa w ust. 1 lub 2, dokonuje się w miesiącu, w którym upływa termin określony w tych przepisach.
  4. Jeżeli po dokonaniu zmniejszenia, o którym mowa w ust. 1 lub 2, zobowiązanie zostanie uregulowane, podatnik w miesiącu, w którym uregulował zobowiązanie, zwiększa koszty uzyskania przychodów o kwotę dokonanego zmniejszenia.
  5. Jeżeli w miesiącu, w którym podatnik ma obowiązek dokonać zmniejszenia, o którym mowa w ust. 1 lub 2, podatnik nie ponosi kosztów uzyskania przychodów lub poniesione koszty są niższe od kwoty zmniejszenia, wówczas ma obowiązek zwiększyć przychody o kwotę, o którą nie zostały zmniejszone koszty uzyskania przychodów.

Zgodnie z przepisami zmieniającymi, podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych oraz prawnych, którzy przed dniem wejścia w życie zmian ustaw dokonali zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów albo zwiększenia przychodów na podstawie art. 24d  UoPDOF i 15b UoPDOP, stosują przepisy tych artykułów w brzmieniu obowiązującym przed dniem wejścia w życie zmian ustaw, w zakresie możliwości zwiększenia kosztów uzyskania przychodu.

Agnieszka Michalak
Grant Thornton

Zobacz także

Skomentuj