Terminy złożenia deklaracji do Urzędu Skarbowego

Prowadzenie działalności gospodarczej wiąże się z obowiązkiem sporządzania
i wysyłania druków deklaracji i informacji podatkowych do Urzędu Skarbowego. Należy pamiętać, iż obowiązki w tym zakresie są nieco inne w sytuacji, gdy zatrudniamy pracowników i gdy pracujemy sami.

Składając deklaracje do Urzędu Skarbowego musimy zdawać sobie sprawę z kilku faktów:

1. gdy termin przypada w dniu wolnym od pracy za ostatni dzień terminu złożenia deklaracji uznaje się kolejny dzień roboczy następujący po dniu lub dniach wolnych od pracy   (wyjątkiem jest deklaracja składana w procedurze MOSS (Mini One Stop Shop), którą składa się za okresy kwartalne do 20 dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym kwartale, bez względu na to czy dzień przypada na dzień wolny od pracy),

2. jeśli składamy deklaracje w biurze podawczym organu podatkowego wówczas oczywiste jest, że terminem złożenia deklaracji jest dzień złożenia,

3. wysyłając deklarację listem na adres urzędu skarbowego musimy mieć na uwadze art. 12 §6 pkt 2 Ordynacji Podatkowej, z którego wynika, że termin zostaje zachowany, jeżeli przed jego upływem pismo zostało nadane w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy Prawo Pocztowe. Status takiego operatora ma obecnie Poczta Polska S.A. Jeżeli zatem deklaracja zostanie nadana w jej placówce w ostatnim dniu terminu, jest traktowana jako złożona w terminie. Nie ma wtedy  znaczenia, kiedy urząd skarbowy ją otrzyma,

4. terminem złożenia deklaracji wysłanej za pośrednictwem innego operatora niż Poczta Polska S.A. jest termin wpływu deklaracji do organu podatkowego,

5. za termin złożenia deklaracji uznaje się dzień złożenia w przypadku:

– złożenia deklaracji w polskim urzędzie konsularnym,

– złożenia przez żołnierza lub członka załogi statku morskiego w dowództwie jednostki wojskowej lub kapitanowi statku,

–  złożenia przez osobę pozbawioną wolności w administracji zakładu karnego,

–  złożenia przez osobę aresztowaną w administracji aresztu śledczego,

6. w przypadku wysłania deklaracji drogą elektroniczną ważny jest dzień otrzymania  Urzędowego Poświadczenia Odbioru (UPO) a nie dzień wysyłki deklaracji. Dlatego nie warto czekać z wysyłką deklaracji elektronicznej do ostatniej chwili, ponieważ UPO możemy uzyskać już po terminie, co wiąże się z koniecznością złożenia w Urzędzie Skarbowym czynnego żalu.

Poziom skomplikowania rozliczeń z Urzędem Skarbowym rośnie w momencie zatrudnienia pracowników lub zleceniobiorców. Rozwijając swoją działalność należy się prędzej czy później liczyć z koniecznością powierzenia części obowiązków współpracownikom. Oznacza to jednak nie tylko dodatkowe obowiązki, ale zwykle także wzrost przychodów. Coraz częściej popularnym i praktykowanym sposobem jest powierzenie kwestii związanych
z rozliczeniami, w tym rozliczeń z Urzędem Skarbowym firmie zewnętrznej.

Monika Kaniuk
Menedżer
Grant Thornton

Zobacz także

Skomentuj