Zmiany w podatkach od 01.01.2016 w pigułce!

 

Na początku 2016 r. wejdą w życie istotne zmiany w ustawie o podatkach. Poniżej przedstawiamy kilka najistotniejszych z nich.

 

1. Faktury korygujące przychody oraz koszty mogą być rozliczane na bieżąco (np. rabat, negocjacyjne obniżenie lub podwyższenie ceny, zwrot towaru)

Zgodnie z Ustawą o CIT  z art. 15 ust. 4i

Jeżeli korekta kosztu uzyskania przychodów, w tym odpisu amortyzacyjnego, nie jest spowodowana błędem rachunkowym lub inną oczywistą omyłką, korekty dokonuje się poprzez zmniejszenie lub zwiększenie kosztów uzyskania przychodów poniesionych w okresie rozliczeniowym, w którym została otrzymana faktura korygująca lub, w przypadku braku faktury, inny dokument potwierdzający przyczyny korekty.

Zgodnie z Ustawą o CIT  z art. 12 ust. 3j

Jeżeli korekta przychodu nie jest spowodowana błędem rachunkowym lub inną oczywistą omyłką, korekty dokonuje się poprzez zmniejszenie lub zwiększenie przychodów osiągniętych w okresie rozliczeniowym, w którym została wystawiona faktura korygująca lub, w przypadku braku faktury, inny dokument potwierdzający przyczyny korekty.

Błąd rachunkowy lub inną oczywistą omyłkę należy rozumieć jako:  niewłaściwe określenie ceny, ilości, wartości towaru.

Zgodnie z zaproponowanym przepisem przejściowym, przedmiotowe rozwiązania będą miały zastosowanie do korekty przychodów oraz kosztów uzyskania przychodów, uzyskanych lub poniesionych przed dniem wejścia w życie ustawy.

2. Uchylono przepisy w ustawie o podatku CIT w zakresie korekty kosztów przeterminowanych (nieuregulowanie zobowiązania w ustawowo wskazanych terminach)

Uchylono Art. 15b ustawy o CIT.

W okresie przejściowym należy stosować zasadę, zgodnie z którą podatnicy, którzy przed 1 stycznia 2016 r. dokonali zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów albo zwiększenia przychodów, mogą korzystać z zasady dotychczasowej, w zakresie możliwości zwiększenia kosztów uzyskania przychodów.

3. Przepisy rozstrzygane na korzyć podatnika – In dubio pro tributario

Zgodnie z Ordynacją Podatkową Art. 2a. Niedające się usunąć wątpliwości co do treści przepisów prawa podatkowego rozstrzyga się na korzyść podatnika.

Więcej ciekawych informacji w tym zakresie znajdą Państwo w publikacji „Zmiany w podatkach – co może się przydać, co może zaskoczyć?

4. Ustanowienie jednego Urzędu Skarbowego w zakresie podatku PIT, CIT i VAT.

Uchylono art. 3 ustawy VAT. Zatem właściwy miejscowo Urząd Skarbowy w zakresie VAT będzie ustalany zgodnie z generalną zasadą wynikającą z art. 17 par. 1 Ordynacji podatkowej, tj. określenie właściwości miejscowej naczelnika urzędu skarbowego w zakresie podatku VAT, według miejsca zamieszkania albo adresu siedziby podatnika.

Zmiana spowoduje ustalenie jednego Urzędu Skarbowego dla jednego podatnika bez względu na rodzaj podatku.

Od 1 stycznia 2016  należy składać wszystkie deklaracje, korekty deklaracji oraz dokumenty do nowo ustalonego Urzędu Skarbowego bez względu na okres, którego dotyczą.

Więcej informacji w powyższym temacie znajdą Państwo w publikacji „Zmiana urzędów skarbowych” oraz „Zmiana właściwości miejscowej urzędu

5. Zachowanie terminu przy wysyłce dokumentu, również w placówce pocztowej operatora świadczącego pocztowe usługi powszechne w innym państwie członkowskim UE.

Zgodnie z Ordynacją Podatkową Art. 12. § 6. Termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem pismo zostało:  nadane w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz.U. poz.1529) lub w placówce pocztowej operatora świadczącego pocztowe usługi powszechne w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub otrzymane przez polską placówkę pocztową operatora wyznaczonego po nadaniu w państwie spoza Unii Europejskiej albo złożone w polskim urzędzie konsularnym.

O terminach złożenia deklaracji do Urzędu Skarbowego pisaliśmy również w publikacji „Terminy złożenia deklaracji do urzędu skarbowego

6. Odsetki za zwłokę od zaległości podatkowych

a) zlikwidowano przywilej 75% wartości odsetek za zwłokę w przypadku samodzielnego ujawnienia i skorygowania błędu w zakresie rozliczeń z Urzędem Skarbowym

Uchylono  art. 56  § 1a. Ordynacji Podatkowej.

b) wprowadzono przywilej 50% wartości odsetek za zwłokę w przypadku dokonania korekty w ciągu 6 miesięcy od dnia upływu terminu do złożenia deklaracji oraz zapłaty podatku w przeciągu 7 dni od złożenia deklaracji

Wprowadzono art. 56a Ordynacji Podatkowej.

c) wprowadzono podwyższenie odsetek za zwłokę w wysokości 150% wartości odsetek za zwłokę w przypadku ujawnienia przez organ podatkowy zaniżenia zobowiązania podatkowego, zawyżenia kwoty nadpłaty lub zwrotu podatku.

Wprowadzono art. 56b Ordynacji Podatkowej.

7. Brak konieczności wyjaśniania przyczyn korekty deklaracji.

Zgodnie z Ordynacją podatkową Art. 81 § 2.Skorygowanie deklaracji następuje przez złożenie korygującej deklaracji.

8. Podatnik winien przetłumaczyć dokumenty na język polski na własny koszt, na żądanie Urzędu Skarbowego.

Zgodnie z Ordynacją podatkową Art. 189 § 3.Organ podatkowy może żądać od strony przedstawienia tłumaczenia na język polski sporządzonej w języku obcym dokumentacji przedłożonej przez stronę. Czynności te strona jest obowiązana wykonać na własny koszt.

 

Anna Pisarek
Senior Menedżer

Zobacz także

3 komentarze

Skomentuj