Mały podatnik – limit, który uprawnia do korzystania ze statusu w 2016 roku

Ilekroć w ustawie jest mowa o „małym podatniku„ oznacza to podatnika, u którego wartość przychodu ze sprzedaży (wraz z kwotą podatku od towarów i usług) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym (2015 r.) kwoty 5092,000 zł (czyli kwoty odpowiadającej równowartości 1 200 000 euro).

 

Przeliczenia kwot wyrażonych w euro dokonuje się według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego. Kwotę zaokrągla się do 1000,00 PLN. Kurs euro zgodnie z tabelą NBP na 1 października 2015 wynosił 4,2437. Czyli równowartość 1.200.000 euro należy obliczyć w następujący sposób:1.200.000 euro x 4,2437 zł = 5.092.440 zł. Limitem do skorzystania ze statusu małego podatnika w 2016 będzie kwota 5.092.000 zł (po zaokrągleniu). Do końca 2015 roku limit ten wynosił 5.015.000 zł.

W przypadku przedsiębiorstw maklerskich, które zarządzają funduszem inwestycyjnym, będące zleceniobiorcami, agentami lub też osobami świadczącymi usługi w podobnym charakterze za wyjątkiem komisu, limit wynagrodzenia (z VAT) nie może przekroczyć w poprzednim roku podatkowym kwoty 45.000 euro. Wyliczenie limitu na rok 2016 przedstawia się następująco: 45.000 euro x 4,2437 zł = 190.966,50 zł. Po zaokrągleniu do 1000,00 zł limit do korzystania ze statusu małego podatnika w 2016 roku dla podatników prowadzących tego rodzaju działalność gospodarczą wynosić będzie 191.000 zł natomiast do końca 2015r. limit ten wynosił 188.000 zł.

Małym podatnikiem może być również podatnik rozpoczynający w trakcie roku podatkowego wykonywanie czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, gdy przewidywana przez niego wartość sprzedaży nie przekroczy w proporcji do okresu prowadzonej działalności gospodarczej, odpowiednio kwoty 1.200.000 euro lub 45.000 euro.

Nieznaczny wzrost kursu euro spowodował wzrost limitu obrotów uprawniających do korzystania ze statusu małego podatnika w 2016 r. o 77.000 zł. W związku z tym, może powstać wątpliwość, czy mały podatnik, który w 2015 r. przekroczył limit obrotów w kwocie 5.015.000 zł, nie przekraczając jednak limitu 5.092.000 zł – w roku 2016 będzie mógł korzystać ze statusu małego podatnika, czy też nie?

O statusie jako mały podatnik decyduje warunek co do niewielkiego stosunkowo obrotu rocznego. Podatnik, którego obrót pozwala na kwalifikację do tej grupy, może skorzystać z kasowej metody rozliczenia podatku VAT. Polega ona co do zasady na odprowadzaniu VAT po uzyskaniu zapłaty od kontrahenta oraz na odliczaniu VAT od zakupów po dokonaniu faktycznej za nie zapłaty. Może korzystać z amortyzacji jednorazowej do 50’000 euro rocznie, korzystać z tzw. kredytu podatkowego (PIT) przy rozpoczęciu działalności. Mali podatnicy mogą dokonać wyboru sposobu w jaki chcą się rozliczać. Mogą oni – przy zastosowaniu ogólnych zasad rozliczania podatku VAT – rozliczać się za okresy kwartalne. Mogą też rozliczać się na zasadach ogólnych za okresy miesięczne.

Anna Gołębiewska
Key Account Manager
Grant Thornton

Zobacz także

Skomentuj