Pamiętajmy o złożeniu deklaracji ORD-U

Spółki dla których rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy musza złożyć do końca marca roczną informację ORD-U. Jest to informacja o umowach zawartych z nierezydentami. Obowiązek jej przekazania wynika z art. 82§ 1 pkt 2 ustawy – ordynacja podatkowa.

Kiedy składamy informację ORD-U?

Informację ORD-U składamy jeżeli  spełnione są  określone warunki:

1) jedna ze stron umowy, bezpośrednio lub pośrednio, bierze udział w zarządzaniu lub kontroli drugiej strony umowy albo posiada udział w jej kapitale uprawniający do co najmniej 5% wszystkich praw głosu, lub

2) inny podmiot, niebędący stroną umowy, równocześnie bierze udział, bezpośrednio lub pośrednio, w zarządzaniu lub kontroli podmiotów będących stronami umowy albo posiada udziały w kapitałach tych podmiotów uprawniające, w każdym z nich, do co najmniej 5% wszystkich praw głosu, lub

3) nierezydent, będący stroną umowy, posiada na terytorium Polski przedsiębiorstwo, oddział lub przedstawicielstwo w rozumieniu odrębnych przepisów.

Jakie transakcje wymagają zgłoszenia?

Nie musimy zgłaszać wszystkich transakcji. Obowiązek sporządzania druku i informowania organów skarbowych dotyczy tylko transakcji przekraczających pewne limity:

  • dla nierezydentów będących stroną umowy i  posiadających w Polsce przedsiębiorstwo, zakład lub przedstawicielstwo ( dla pkt 3) – w informacjach uwzględnia się umowy, w których jednorazowa wartość należności albo zobowiązań przekroczyła równowartość 5.000,00 Euro,
  • w pozostałych przypadkach ( dla  pkt 1 i 2) – w informacjach uwzględnia się umowy, które zostały zawarte w roku podatkowym z tym samym nierezydentem, a suma      należności albo suma zobowiązań wynikająca z tych umów przekroczyła      równowartość 300 000 Euro.

Wartości podanych powyżej  limitów przelicza się na złote po średnim kursie euro ogłoszonym przez NBP na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok podatkowy, w którym została zawarta umowa.

Co należy uwzględnić w informacje ORD-U?

Zgodnie z treścią §4 ust 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24.12.2002 r  w sprawie informacji podatkowych w informacji ORD-U uwzględnia się należności lub zobowiązania wynikające z umów sporządzonych na piśmie. Jeśli w umowie nie ma wskazanych kwot, to z wystawionych lub otrzymanych faktur lub rachunków.

ORD-U sporządza się oddzielnie dla każdego nierezydenta za rok podatkowy i przesyła się naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu ze względu na adres siedziby albo miejsce zamieszkania podmiotu sporządzającego informację.

Dla spółek, które maja rok podatkowy różny od kalendarzowego informację wysyła się w terminie trzech miesięcy, licząc od zakończenia tego roku podatkowego.

Wzór informacji ORD-U  możemy znaleźć w załączniku nr 2 do w/w rozporządzenia.

Ważne jest to, że obowiązek złożenia informacji ORD-U powstaje wyłącznie w przypadku, jeżeli podmiot obowiązany do sporządzenia i przekazania informacji wiedział lub mógł wiedzieć, przy zachowaniu należytej staranności, o fakcie posiadania takich udziałów lub o fakcie posiadania przez nierezydenta przedsiębiorstwa, oddziału lub przedstawicielstwa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Monika Kaniuk
Menedżer

Zobacz także

Skomentuj