Od 2017 r. VAT kwartalny tylko dla małych podatników

 

Sejm uchwalił 1 grudnia 2016 r. tzw. „dużą” nowelizację ustawy o VAT. Ma ona obowiązywać od 1 stycznia 2017  r.  Jedną ze zmian jest likwidacja kwartalnych rozliczeń w VAT.  Zgodnie z nową treścią art. 99 ustawy o VAT kwartalnie mogą rozliczać się tylko mali podatnicy, nie będzie też  możliwości rozliczeń za okresy kwartalne dla podatników rozpoczynających wykonywanie czynności opodatkowanych w okresie 12 miesięcy (okresów rozliczeniowych) począwszy od miesiąca, w którym dokonali rejestracji jako podatnicy VAT czynni.

Małym podatnikiem VAT jest ten podatnik, którego wartość sprzedaży (wraz z kwotą należnego podatku VAT) nie przekroczył w poprzednim roku kwoty 1 200 000 euro przeliczonej na PLN według średniego kursu ogłoszonego przez NBP na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego w zaokrągleniu do 1.000 zł. Limit na rok 2017 wynosi 5 157 100 zł.

Limit dla podatników prowadzących przedsiębiorstwo maklerskie, zarządzających funduszami inwestycyjnymi, będących agentem, zleceniobiorcą lub inną osobą świadczącą usługi o podobnym charakterze, z wyjątkiem komisu wynosi 45.000 euro kwoty prowizji lub innych postaci wynagrodzenia za wykonane usługi (wraz z kwotą podatku). W przeliczeniu na PLN limit ten wynosi 193 392 zł

Podatnik VAT rozpoczynający w trakcie roku podatkowego wykonywanie czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, gdy przewidywana przez niego wartość sprzedaży nie przekroczy, w proporcji do okresu prowadzonej działalności gospodarczej ww. limitów jest również małym podatnikiem.

Ministerstwo Finansów przekonuje, że zmiany w rozliczeniach kwartalnych VAT  zapewnią bieżącą informację organom podatkowym oraz zapobiegnie nadużywań przez nieuczciwe podmioty rejestrujące się jako podmioty VAT, których celem jest osiągnięcie korzyści kosztem budżetu państwa.

Monika Kaniuk
Menedżer
Grant Thornton

Zobacz także

Skomentuj