Kasy fiskalne w roku 2017

Podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są zobowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących zgodnie z art. 111 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r. poz. 710, z późn. zm.). Niektóre grupy podatników i czynności są jednak z tego obowiązku zwolnione. Kwestię zwolnień reguluje rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. z 2016 poz. 2177). Rozporządzenie obowiązuje w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.

Podmioty zwolnione z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących

Na podstawie rozporządzenia zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania podatników, których obrót na rzecz osób fizycznych i rolników ryczałtowych w poprzednim roku podatkowym nie przekroczył kwoty 20 000 zł. W przypadku podatników rozpoczynających w poprzednim roku podatkowym dostawę towarów lub świadczenie usług na rzecz osób fizycznych i rolników ryczałtowych limit 20 000 zł ustala się w proporcji do okresu wykonywania tych czynności w poprzednim roku. Podatnicy, którzy rozpoczynają sprzedaż na rzecz osób fizycznych i rolników ryczałtowych w trakcie roku limit ten wyliczają w proporcji do okresu prowadzenia sprzedaży. Limit proporcjonalny wylicza się przy pomocy następującej formuły:

liczba dni od dnia wykonania pierwszej czynności do końca roku podatkowego x 20 000 zł/365 dni

Przykładowo, przedsiębiorca rozpoczyna sprzedaż na rzecz osób fizycznych z dniem 1 października 2017 roku. Limit do zwolnienia z kasy fiskalnej w 2017 r. w jego przypadku wynosi 5 041,10 zł (92 dni x 20.000 zł / 365 dni).

Należy pamiętać, że ustalając prawo do zwolnienia uwzględnia się wyłącznie obrót ze sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych. Zgodnie z §3 ust. 4 rozporządzenia na potrzeby stosowania zwolnienia nie uwzględnia się obrotu z tytułu czynności wskazanych w poz. 37 i 50 załącznika do rozporządzenia, tj. dostawy nieruchomości oraz dostawy towarów i świadczenie usług, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym są zaliczane przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji, jeżeli czynności te w całości zostały udokumentowane fakturą. Przy określaniu prawa do zwolnienia bierzemy pod uwagę obrót w kwocie netto.

Powyższego zwolnienia nie stosuje się w ogóle w przypadku podatników, którzy w poprzednim roku podatkowym byli obowiązani do ewidencjonowania lub przestali spełniać warunki do zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kas rejestrujących. Przedsiębiorcy, którzy w latach poprzednich byli zobowiązani wprowadzić kasę fiskalną muszą ewidencjonować swoją sprzedaż na rzecz osób fizycznych przy pomocy kasy, nawet jeśli aktualnie osiągają roczny obrót nieprzekraczający wskazany w rozporządzeniu limit.

Przekroczenie limitu uprawniającego do zwolnienia

W przypadku przekroczenia limitu 20 000 zł lub limitu niższego wynikającego z proporcji, podatnik traci prawo do zwolnienia i ma obowiązek wprowadzenia kasy rejestrującej w ciągu dwóch miesięcy następujących po miesiącu, w którym przekroczył limit. Podmiot, którego obrót przekroczył limit w dniu 10 września 2017 r., będzie musiał wprowadzić kasę fiskalną nie później niż 1 grudnia 2017 r.

Czynności podlegające obowiązkowi rejestracji niezależnie od kwoty obrotu

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących wyznacza szereg czynności, które podlegają obowiązkowi rejestracji na kasie fiskalnej już od pierwszej sprzedaży, niezależnie od wysokości osiąganego obrotu przez podatnika. Należą do nich m.in. dostawa wyrobów tytoniowych, napojów alkoholowych, perfum i wód toaletowych, świadczenie usług przewozu osób i ich bagażu taksówkami, usługi naprawy pojazdów, wymiany opon lub kół do pojazdów silnikowych i motorowerów, badania i przeglądy techniczne pojazdów, usługi fryzjerskie, kosmetyczne i kosmetologiczne, usługi doradztwa podatkowego, usługi związane z wyżywieniem świadczone przez stacjonarne placówki gastronomiczne oraz usługi przygotowywania żywności dla odbiorców zewnętrznych czyli catering. Szczegółowy katalog czynności niepodlegających zwolnieniu określa § 4 rozporządzenia.

Rozpoczęcie ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kasy fiskalnej

Przed rozpoczęciem ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kasy należy złożyć zawiadomienie do Naczelnika Urzędu Skarbowego o planowanym rozpoczęciu ewidencji przy zastosowaniu kasy fiskalnej. Kolejnym krokiem jest fiskalizacja urządzenia. Polega ona na trwałym zapisie numeru NIP podatnika w pamięci fiskalnej i jest czynnością jednorazową. Fiskalizacji dokonuje wyłącznie uprawniony serwisant na wniosek użytkownika kasy. Przeprowadzoną fiskalizację należy zgłosić do właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego w ciągu 7 dni. Naczelnik nadaje kasie numer ewidencyjny, który podatnik jest zobowiązany umieścić trwale na obudowie urządzenia i nanieść w książce kasy. Szczegółowe kryteria i warunki techniczne, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące oraz dokumenty, które powinny być dołączone do kasy rejestrującej przy wprowadzaniu jej do obrotu określa Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27.08.2013 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące.

Terminowe wprowadzenie urządzenia fiskalnego jest jednym z warunków uzyskania ulgi do 700 zł na każdą kasę zgłoszoną do urzędu skarbowego oraz pozwala uniknąć przewidzianych przez ustawodawcę sankcji. Zgodnie z Art. 111 Ustawy o podatku od towarów i usług:

Podatnicy, którzy rozpoczną ewidencjonowanie obrotu i kwot podatku należnego w obowiązujących terminach, mogą odliczyć od tego podatku kwotę wydatkowaną na zakup każdej z kas rejestrujących zgłoszonych na dzień rozpoczęcia (powstania obowiązku) ewidencjonowania w wysokości 90% jej ceny zakupu (bez podatku), nie więcej jednak niż 700 zł.

Podstawowe obowiązki podatników prowadzących ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących

Podatnicy korzystający z kas rejestrujących są zobowiązani dokonywać wydruku paragonu fiskalnego lub faktury z każdej sprzedaży i wydawać wydrukowany dokument nabywcy, dokonywać wydruku emitowanych przez kasę rejestrującą dokumentów i ich kopii oraz przechowywać kopie dokumentów kasowych przez okres wymagany w art. 112 a także prowadzić i przechowywać dokumentację o przebiegu eksploatacji kasy rejestrującej. Podatnicy mają obowiązek zgłaszać kasy rejestrujące do obowiązkowego przeglądu technicznego właściwemu podmiotowi prowadzącemu serwis kas rejestrujących oraz udostępniać kasy rejestrujące do kontroli stanu ich nienaruszalności i prawidłowości pracy na każde żądanie właściwych organów.

 

Małgorzata Wawrzyniak
Specjalista ds. księgowości
Grant Thornton


Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r. poz. 710, z późn. zm.)
Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. z 2016 poz. 2177).
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27.08.2013 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące (Dz. U. z 2013 r. poz. 1076)

Zobacz także

2 komentarze

Skomentuj