Podatniku możesz zostać wykreślony z rejestru Vat

Aboriginal woman thinking about new ideasOd 2017 roku Naczelnik Urzędu Skarbowego może odmówić rejestracji nowego czynnego podatnika Vat lub wykreślić z rejestru istniejącego już podatnika.

Nowelizacja Ustawy o Vat pozwala organom skarbowym na bardziej zdecydowane kroki w tym zakresie.

Urząd skarbowy może odmówić rejestracji jako podatnika Vat w następujących przypadkach:

– dane podmiotu podane w zgłoszeniu rejestracyjnym są niezgodne z prawdą,

– podmiot ten nie istnieje,

– mimo podjętych udokumentowanych prób nie ma możliwości skontaktowania się z podmiotem lub jego pełnomocnikiem,

– podmiot lub jego pełnomocnik nie stawia się na wezwania naczelnika urzędu skarbowego.

Ważne jest aby w zgłoszeniu rejestracyjnym podać aktualny numer telefonu/adres e-mail,  ponieważ urzędnik może podjąć próby telefonicznego/mailowego kontaktu z podatnikiem i jeśli nie uda mu się skontaktować sporządzi stosowną notatkę, która będzie podstawą odmowy rejestracji podatnika.  Należy również zawsze reagować na wszelkie pisma kierowane przez organy podatkowe do podatnika. Brak  odpowiedzi może być potraktowany jako przesłanka uznania, że nie ma możliwości skontaktowania się z podatnikiem

Znowelizowana ustawa zawiera również przesłanki wykreślenia już wcześniej zarejestrowanego podatnika Vat. Regulacje dotyczą zarówno warunków dla wszystkich podatników, jak również sytuacji gdy podatnicy VAT czynni wykonują wyłącznie czynności zwolnione z podatku VAT na podstawie art. 43.

Zgodnie z art. 96 ust. 9 ustawy o VAT urząd skarbowy ma prawo wykreślić  podatnika z rejestru VAT jeżeli:

– podatnik nie istnieje,

– mimo podjętych udokumentowanych prób nie ma możliwości skontaktowania się z podatnikiem lub jego pełnomocnikiem,

– dane podane w zgłoszeniu rejestracyjnym okazały się niezgodne z prawdą,

– podatnik albo jego pełnomocnik nie stawia się na wezwanie naczelnika urzędu skarbowego, naczelnika urzędu celno-skarbowego, dyrektora izby administracji skarbowej lub Szefa Krajowej Administracji Skarbowej.

Należy zwrócić uwagę na nowe, dodatkowe przesłanki wykreślenia, które obejmują okoliczności zależne od podatnika oraz okoliczności związane np. z jego kontrahentami.

Wykreśleniu podlegają również podatnicy którzy:

– zawiesili wykonywanie działalności na okres co najmniej 6 kolejnych miesięcy,

– byli zobowiązani ale nie złożyli deklaracji VAT przez kolejnych 6 miesięcy lub dwa kwartały,

– złożyli deklaracje przez kolejnych 6 miesięcy lub 2 kwartały, jednak nie wykazali w nich sprzedaży lub nabycia towarów lub usług z kwotami podatku do odliczenia,

– prowadząc działalność, wiedzieli lub mieli podstawy przypuszczać, że jego kontrahenci, z którymi współpracowali bezpośrednio lub pośrednio, brali udział w nierzetelnym rozliczaniu podatku w celu osiągnięcia korzyści podatkowej;

– wystawiali faktury lub faktury korygujące, dokumentujące czynności, które nie zostały wykonane.

We wszystkich tych przypadkach wykreślenia dokonuje się bez decyzji oraz zawiadomienia podatnika. W przypadkach wykreślania z rejestru opisanych powyżej  przepisy przewidują możliwość powrotu do statusu czynnego podatnika VAT. Naczelnik urzędu skarbowego może przywrócić status z urzędu lub na skutek złożonych wyjaśnień przez podatnika.

Jeśli w okresie zawieszenia działalności gospodarczej podatnik będzie wykonywał czynności opodatkowane, wówczas zobowiązany jest zgłosić do urzędu skarbowego zamiar wykonywania w czasie zawieszenia czynności opodatkowanych (wskazując okres wykonywania w czasie zawieszenia). Uchroni to podatnika przed wykreśleniem z rejestru lub ułatwi przywrócenie jako zarejestrowanego podatnika Vat.

Jeżeli podatnicy, którzy nie składali deklaracji,  w wyniku wezwania przez naczelnika urzędu skarbowego udowodnią, że prowadzą opodatkowaną działalność gospodarczą lub niezwłocznie złożą deklaracje również zostaną przywróceni do rejestru jako czynni podatnicy VAT bez zawiadomienia i bez potrzeby składania zgłoszenia rejestracyjnego.

Podobnie jak w przypadku podatników zawieszających działalność, ale wykazujących zerowe obroty przez 6 miesięcy, gdy złożą oni wyjaśnienia, że niewykazanie sprzedaży lub nabycia towarów i usług przez okres 6 miesięcy wynikało ze specyfiki prowadzonej działalności gospodarczej, wówczas nie następuje wykreślenie z rejestru takiego podatnika lub podatnik może zostać przywrócony do rejestru.

Przepisy jednak nie przewidują sytuacji, w której przywraca się rejestrację podmiotów, które prowadząc działalność, wiedzieli lub mieli podstawy przypuszczać, że jego kontrahenci, z którymi współpracowali bezpośrednio lub pośrednio, brali udział w nierzetelnym rozliczaniu podatku w celu osiągnięcia korzyści podatkowej oraz wystawiali faktury lub faktury korygujące, dokumentujące czynności, które nie zostały wykonane. W przypadku tzw. pustych faktur  wyjątkiem może być sytuacja w której podatnik udowodni, że wystawienie takich faktur było wynikiem oczywistej pomyłki  albo nastąpiło  bez wiedzy podatnika.

Organy skarbowe mają tu szerokie pole do popisu, działają  szybko aby wyeliminować nieuczciwych podatników. Podatnik może nawet nie wiedzieć że został wykreślony z Vat.

Aby uchronić się przed wykreśleniem z rejestru Vat należy:

-terminowo składać deklaracje VAT, nawet jeśli nie uzyskaliśmy żadnego przychodu opodatkowanego podatkiem VAT w danym okresie rozliczeniowym,

-w składanych deklaracjach VAT podawać aktualny numer telefonu, który umożliwi urzędnikom skontaktowanie się z podatnikiem,

-każdorazowo dokonywać aktualizacji adresu korespondencyjnego w CEIDG,

-złożyć pismo do urzędu skarbowego informującego o specyfice działalności firmy, która powoduje brak wykazywania w pewnych okresach czynności opodatkowanych.

Monika Kaniuk
Menedżer
Grant Thornton

 

 

 

 

 

Zobacz także

3 komentarze

 • ~fredi 20 listopada 2017   Odpowiedz →

  a czy wiadomo już coś w sprawie obowiązkowego „przechodzenia” po 2 latach od założenia firmy z ryczałtu na vat? słyszałem że po 2 latach trzeba będzie płacić wyższe podatki bez względu na zarobki, myślę że dużo małych firm może wtedy popłynąć….?

  • ~Monika Kaniuk 23 listopada 2017   Odpowiedz →

   Ryczałt i VAT to dwa różne podatki. Ryczałt jest odmianą podatku dochodowego, a VAT to podatek od towarów i usług. Można być jednocześnie na ryczałcie i VAT. Zgłoszenie dla celów VAT jest oddzielnym procesem i nie ma nic wspólnego z ryczałtem. Przejście na VAT jest konieczne, jeśli przekraczamy określony limit sprzedaży, obecnie wynosi on 40 tys EUR , co daje umownie 200 tys PLN.

   • ~FREDI 1 grudnia 2017   Odpowiedz →

    baaaardzo dziękuję za odpowiedź 🙂

Skomentuj