Kasa fiskalna w firmie i co dalej?

 

W związku z tym, że nabycie kas, które podatnik będzie używał w prowadzonej działalności gospodarczej wiąże się z poniesieniem znacznych wydatków, ustawa o VAT przewiduje dla podatników, którzy rozpoczynają ewidencjonowanie sprzedaży za pomocą kas w obowiązujących terminach, odzyskanie części kwot wydatkowanych na ich zakup. Na mocy art. 111 ust. 4 tej ustawy mogą oni odliczyć od podatku należnego kwotę wydatkowaną na zakup każdej z kas rejestrujących zgłoszonych na dzień rozpoczęcia (powstania obowiązku) ewidencjonowania w wysokości 90% ceny zakupu kasy (bez podatku), nie więcej jednak niż 700 zł.

Przy czym aby skorzystać z ulgi na zakup kasy, podatnik musi spełnić wszystkie warunki określone w § 2 ust. 1 rozporządzenia w sprawie odliczania i zwrotu kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących, czyli:

1)      Złożyć w urzędzie skarbowym przed terminem rozpoczęcia ewidencjonowania pisemne zgłoszenie o liczbie kas rejestrujących i miejscu (adresie) ich używania do ewidencjonowania.

2)      Dokonać fiskalizacji kasy, którą wykonuje serwisant poprzez jednokrotne i niepowtarzalne uaktywnienie trybu fiskalnego pracy kasy z równoczesnym wpisaniem numeru identyfikacji podatkowej podatnika (NIP) do pamięci fiskalnej.

3)      Dokonać zgłoszenia „sfiskalizowanej” kasy rejestrującej do naczelnika urzędu skarbowego w celu otrzymania numeru ewidencyjnego kasy, który podatnik powinien nanieść w książce kasy oraz w sposób trwały na obudowę kasy.

4)      Rozpocząć ewidencjonowanie nie później niż w obowiązującym terminie, przy użyciu kas rejestrujących nabytych w okresie, kiedy kasy te były objęte ważnym potwierdzeniem, że spełniają one funkcje wymienione w art. 111 ust. 6a ustawy o VAT oraz kryteria i warunki techniczne, którym muszą odpowiadać; przykładowo, jeżeli pierwsza sprzedaż na rzecz osoby prywatnej wystąpi we wrześniu 2017 roku to przy spełnieniu pozostały warunków dopiero w rozliczeniu za ten miesiąc podatnik może się ubiegać o zwrot części kwoty wydatkowanej na zakup kasy.

5)      Posiadać dowód zapłaty całej należności za kasę rejestrującą;

Nasuwa się pytanie, czy jeśli podatnik nie dochowa obowiązku zgłoszenia kasy rejestrującej do naczelnika urzędu skarbowego w terminie 7 dni od dnia fiskalizacji kasy to traci prawo do skorzystania z ulgi na zakup kasy fiskalnej? Otóż z analizy przepisów należy wnioskować, że ustawodawca nie wymienił czynności złożenia tego zgłoszenia jako warunku koniecznego do skorzystania z ulgi na zakup kasy fiskalnej.

Przy okazji należy nadmienić, że sposób dokonania odliczenia ulgi uzależniony jest od tego, czy w danym okresie rozliczeniowym u podatnika wykazany podatek należny jest wyższy od podatku naliczonego, czy też podatek należny jest równy lub niższy od podatku naliczonego. Stosownie do zapisu § 3 ust. 3 ww. rozporządzenia w sprawie kas, podatnicy, którzy w danym okresie rozliczeniowym wykazują podatek należny niższy lub równy podatkowi naliczonemu, mogą otrzymać zwrot kwoty wydatkowanej na zakup kas rejestrujących, z tym że w danym okresie rozliczeniowym kwota zwrotu nie może przekroczyć równowartości:

1)      25% kwoty odpowiadającej 90% jej ceny zakupu (bez podatku), nie więcej jednak niż 175 zł – jeżeli podatnik składa deklaracje za okresy miesięczne,

lub

2)      50% kwoty odpowiadającej 90% jej ceny zakupu (bez podatku), nie więcej jednak niż 350 zł – jeżeli podatnik składa deklaracje za okresy kwartalne.

Więcej o kasach fiskalnych przeczytasz >>Tutaj<<

Biorąc pod uwagę powyższe należy stwierdzić, że aby skorzystać z ulgi na zakup kasy, podatnik musi spełnić wszystkie warunki określone w rozporządzeniu w sprawie odliczeń, a jednym z nich jest złożenie przed terminem rozpoczęcia ewidencjonowania obrotu przy zastosowaniu kas, zawiadomienia o liczbie kas i miejscu (adresie) ich używania.

Natomiast złożenie zgłoszenia danych dotyczących kasy do właściwego naczelnika urzędu skarbowego po upływie 7 dni od dnia jej fiskalizacji, o którym mowa w przepisach rozporządzenia w sprawie kas, nie skutkuje utratą prawa do skorzystania z ww. ulgi.

Anna Ślasa
Senior Menedżer
Grant Thornton

Zobacz także

1 komentarz

  • ~Marek 26 października 2017   Odpowiedz →

    Dobrze wiedzieć że można sobie część pieniędzy odzyskać za zakup kasy to można sobie kupić jakąś lepszą teraz i zawsze te parę groszy nam zwrócą.

Skomentuj