Nowy limit jednorazowej amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych od 2018 roku

Od 1 stycznia 2018 r. obowiązuje nowy limit umożliwiający jednorazowe zaliczenie wydatku na nabycie środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej bezpośrednio w koszty uzyskania przychodów przedsiębiorstwa. Zmianę wprowadza ustawa z dnia 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Podstawowe pojęcia

Zgodnie z Ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. przez pojęcie środki trwałe rozumiemy rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby jednostki. Zalicza się do nich w szczególności nieruchomości, maszyny, urządzenia, środki transportu i inne rzeczy, ulepszenia w obcych środkach trwałych oraz inwentarz żywy.

Przez wartości niematerialne i prawne rozumiemy nabyte przez jednostkę, zaliczane do aktywów trwałych, prawa majątkowe nadające się do gospodarczego wykorzystania, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, przeznaczone do używania na potrzeby jednostki, a w szczególności: autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne, licencje, koncesje, prawa do wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i zdobniczych oraz know-how.

Do 31 grudnia 2017 r. nabycie środka trwałego bądź wartości niematerialnej i prawnej o wartości początkowej wyższej niż 3 500 zł wiązało się z koniecznością jego wprowadzenia do ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych oraz obowiązkiem amortyzacji tj. stopniowego rozliczania w czasie kosztów nabycia. Limit umożliwiający bezpośrednie zaliczenie wydatku na nabycie środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych do kosztów uzyskania przychodów wynosił 3 500 zł i nie był aktualizowany od kilkunastu lat.

Od 1 stycznia 2018 roku możliwe jednorazowe ujęcie w kosztach podatnika droższych składników majątku

Od 1 stycznia 2018 r. podatnicy nie muszą dokonywać odpisów amortyzacyjnych od nowoprzyjętych do użytkowania składników majątku, których wartość początkowa nie przekracza kwoty 10 000 zł.  Wydatki poniesione na ich nabycie mogą stanowić koszt uzyskania przychodów w miesiącu oddania ich do użytkowania. Wartość zakupionego sprzętu zostaje ujęta bezpośrednio w kosztach przedsiębiorstwa na podstawie faktury zakupu i nie podlega wpisowi do ewidencji środków trwałych.

Składniki majątku trwałego spełniające ustawowe warunki o wartości niższej bądź równej 10 000 zł mogą zostać wprowadzone do ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych. Jednak nie ma takiej konieczności. Decyzję w tym zakresie podejmuje sam podatnik.

Przedsiębiorca może nie zaliczać składnika majątku o niskiej wartości do ewidencji środków trwałych, a wydatek na jego zakup zaksięgować bezpośrednio w koszty, w miesiącu oddania do używania. Może również składnik majątku o okresie użytkowania dłuższym niż rok zakwalifikować do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych oraz wprowadzić do ewidencji środków trwałych i dokonywać odpisów amortyzacyjnych przy zastosowaniu odpowiedniej metody i stawki amortyzacji. Dopuszczalna jest też jednorazowa amortyzacja niskocennych środków trwałych w miesiącu oddania do używania albo w miesiącu następnym. Jednorazowa amortyzacja umożliwia bezpośrednie ujęcie wartości środka trwałego w koszty, bez konieczności stosowania wieloletniej amortyzacji.

Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne, których wartość początkowa przekracza kwotę 10 000 zł należy wprowadzić do ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych najpóźniej w miesiącu przekazania ich do używania oraz zaliczać wydatki związane z ich nabyciem do kosztów sukcesywnie na podstawie odpisów amortyzacyjnych. Proces zaliczania do kosztów uzyskania przychodów wartości środka trwałego jest rozłożony w czasie.

Dowiedz się więcej o doradztwie podatkowym-> 

Dodatkowe informacje

Kwota limitu w wysokości 10 000 zł odnosi się do kwoty netto w przypadku podatników VAT czynnych i do kwoty brutto w przypadku podmiotów zwolnionych z podatku VAT. Warto też zauważyć, że nowy limit ma zastosowanie do składników majątku przyjętych do użytkowania począwszy od 1 stycznia 2018 r. Kluczowa jest data przyjęcia do używania a nie data nabycia. Nowy limit obejmuje też środki trwałe i wartości niematerialne i prawne zakupione w 2017 roku, o ile zostały one przyjęte do używania po 31 grudnia 2017 r. Podwyższenie limitu wartości jednorazowej amortyzacji z 3 500 zł do 10 000 zł ma stanowić formę zachęty dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw do zwiększenia ich wydatków inwestycyjnych. Wyższy jednorazowy odpis amortyzacyjny oraz bezpośrednie ujęcie w kosztach wartości zakupionych składników majątku może przełożyć się na zmniejszenie wysokości zobowiązania podatkowego przedsiębiorstwa w bieżącym okresie rozliczeniowym.

 

Zobacz także

Skomentuj