Termin sporządzenia sprawozdania finansowego

Ustawa o rachunkowości (w skrócie UoR lub Ustawa) stawia przed jednostką szereg wymogów związanych ze sporządzeniem sprawozdania finansowego. Co do tego, że jednostki których rok obrotowy jest taki sam jak rok kalendarzowy sporządzają sprawozdanie finansowe na dzień 31 grudnia nie ma wątpliwości. Ustawa o rachunkowości wskazuje jeszcze szereg dodatkowych terminów na przygotowanie tego dokumentu. Wszelkie wytyczne w tym zakresie znaleźć można w art. 45 UoR.

 

Kiedy należy sporządzić sprawozdanie finansowe?

Zgodnie z art. 45 UoR sprawozdanie finansowe sporządza się na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych oraz na inny dzień bilansowy. Przy sporządzaniu sprawozdania finansowego stosuje się odpowiednio zasady wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego określone w przepisach Ustawy. Kluczowe jest zatem ustalenie, na jaki dzień jednostka jest zobowiązana zamknąć księgi rachunkowe, a co za tym idzie sporządzić sprawozdanie finansowe.

 

Kiedy należy zamknąć księgi rachunkowe?

Zgodnie z przepisami art 12. pkt 2 Ustawy o rachunkowości księgi rachunkowe zamyka się:

  • na dzień kończący rok obrotowy,
  • na dzień zakończenia działalności jednostki, w tym również jej sprzedaży, zakończenia likwidacji lub postępowania upadłościowego, o ile nie nastąpiło jego umorzenie,
  • na dzień poprzedzający zmianę formy prawnej,
  • w jednostce przejmowanej na dzień połączenia związanego z przejęciem jednostki przez inną jednostkę, to jest na dzień wpisu do rejestru tego połączenia,
  • na dzień poprzedzający dzień podziału lub połączenia jednostek, jeżeli w wyniku podziału lub połączenia powstaje nowa jednostka, to jest na dzień poprzedzający dzień wpisu do rejestru połączenia lub podziału,
  • na dzień poprzedzający dzień postawienia jednostki w stan likwidacji lub ogłoszenia upadłości,
  • na inny dzień bilansowy określony odrębnymi przepisami.

 

Należy pamiętać o tym, że po zamknięciu ksiąg rachunkowych jednostka przygotowuje pełne sprawozdanie, tj. sprawozdanie finansowe składające się z:

  • bilansu,
  • rachunku zysków i strat,
  • informacji dodatkowej obejmującej wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

mm

Menedżer w Departamencie Outsourcingu Grant Thornton. Swoje ponad 10-letnie doświadczenie zdobywała w strukturach GT od stanowiska asystenta do menedżera, szlifując umiejętności pod okiem ekspertów z dziedziny księgowości. Absolwentka studiów na kierunku Ekonomia. Ukończyła podyplomowe Studia Rachunkowości na Wydziale Nauk Ekonomicznych SGGW. W trakcie swojej kariery nieustannie podnosi kwalifikacje na licznych kursach, m.in. w Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce. Posiada uprawnienia Ministra Finansów do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. Bogatą wiedzą i doświadczeniem dzieli się ze swoimi Klientami, sprawując nadzór nad usługą księgową świadczoną dla spółek z różnorodnych branż, m.in. budowlanej, odnawialnych źródeł energii i reklamy internetowej. W codziennej pracy wspiera 12-osobowy zespół złożony ze specjalistów i asystentów, dbając o najwyższą jakość usługi i ściśle współpracując z Klientami, którzy niezwykle cenią jej profesjonalizm, trafne rozwiązania i indywidualne podejście do wyzwań przed którymi stoją.

Zobacz także

Skomentuj