Konstytucja biznesu - 10 ważnych zmian dla przedsiębiorców

Konstytucja Biznesu to pięć zupełnie nowych ustaw, które weszły w życie 30 kwietnia 2018 roku i zmieniły 200 aktów prawnych. Celem Konstytucji Biznesu było zreformowanie i uproszczenie przepisów dotyczących prowadzenia działalności.

 

Zmiany, które wprowadzi Konstytucja biznesu dotyczą takich obszarów, jak m.in.:

 • relacje przedsiębiorcy z urzędami i załatwianie spraw urzędowych,
 • zakładanie firmy,
 • zawieszenie działalności,
 • zasady tworzenia prawa gospodarczego,
 • obowiązki związane z prowadzeniem działalności.

Na Konstytucję Biznesu składają się ustawy: Prawo przedsiębiorców, o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców, o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy, o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz przepisy wprowadzające ustawę Prawo przedsiębiorców.

 

Relacje przedsiębiorca-urzędnik

Wprowadzenie zasady co nie jest prawem zabronione, jest dozwolone – przedsiębiorca może prowadzić biznes w sposób wolny, jeśli nie łamie wskazanych wyraźnie w prawie zakazów lub ograniczeń. Przedsiębiorca nie musi udowadniać swojej uczciwości, wątpliwości co do okoliczności konkretnej sprawy będą rozstrzygane na korzyść przedsiębiorcy. Niejasne przepisy będą rozstrzygane na korzyść przedsiębiorców. Urząd nie może nakładać na przedsiębiorcę nieuzasadnionych obciążeń, np. nie będzie mógł żądać dokumentów, którymi już dysponuje. Powołanie Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców – Rzecznik będzie mógł np. wnioskować do ministrów o wydanie objaśnień najbardziej skomplikowanych przepisów i interweniować w sprawie łamania prawa przedsiębiorców.

 

Zmiany w  zawieszaniu działalności

Ustawa Prawo przedsiębiorców wprowadziła również pewne zmiany w zawieszaniu działalności gospodarczej. Z art. 23 tej ustawy wynika, że działalność gospodarczą można zawiesić na czas:

 • nieokreślony lub
 • określony, nie krótszy jednak niż 30 dni.

Podobnie, jak w przypadku obowiązującej do dnia 30 kwietnia 2018 r. ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, zachowano zapis zgodnie z którym, jeżeli okres zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej obejmuje wyłącznie pełny miesiąc luty danego roku kalendarzowego, za minimalny okres zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej przyjmuje się liczbę dni miesiąca lutego przypadającą w danym roku kalendarzowym.

Utrzymanie minimalnego okresu zawieszenia wydaje się uzasadnione, bowiem możliwość zawieszania działalności na krótszy okres mogłaby rodzić pokusy zawieszania działalności na kilka dni w miesiącu, aby obniżyć składki ZUS płacone przez przedsiębiorcę.

Automatyczne wznowienie działalności gospodarczej

Jednym z ułatwień wprowadzanych dla przedsiębiorców jest możliwość automatycznego odwieszenia działalności gospodarczej. Jeżeli przedsiębiorca we wniosku wybierze zawieszenie działalności gospodarczej na czas określony, po upływie wskazanego we wniosku terminu działalność gospodarcza zostanie wznowiona automatycznie, bez konieczności składania wniosku o wznowienie działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę.

Jest to niewątpliwie duża ułatwienie, bowiem zmniejszy ilość obowiązków formalnych po stronie przedsiębiorcy, ale jednocześnie, niesie ze sobą pewne zagrożenie. W przypadku, jeżeli przedsiębiorca zawiesi działalność gospodarczą na czas określony i zapomni jaki termin wskazał jako termin wznowienia, działalność i tak zostanie wznowiona, a przedsiębiorca, chociażby jej faktycznie nie prowadził, będzie miał obowiązek zapłacić składki ZUS czy też składać deklaracje VAT.

W związku z tym, w przypadku jeżeli ktoś nie jest pewien, czy rzeczywiście w tym terminie wznowi działalność, w mojej opinii, dla własnego bezpieczeństwa powinien wybrać opcję zawieszenia na czas nieokreślony. Jeżeli natomiast wybierze zawieszenie na czas określony, powinien pamiętać na jaki termin oznaczył we wniosku wznowienie działalności.

Przedsiębiorca może również podać we wpisie CEIDG numer telefonu, wówczas – zgodnie z art. 43 ust. 3 ustawy o CEIDG powinien otrzymać SMS informacją o dacie upływu okresu zawieszenia

 

Działalność nieewidencjonowana

Nowością w Konstytucji Biznesu jest instytucja tak zwanej działalności nieewidencjonowanej. Stanowi o niej art. 5 ustawy – Prawo przedsiębiorców. Zgodnie z nim działalnością gospodarczą nie jest wykonywana przez osobę fizyczną działalność, z której przychód nie przekracza w żadnym miesiącu 50 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia, czyli w 2018 r. kwoty 1 050 zł brutto. Działalność nieewidencjonowaną mogą prowadzić jednak tylko osoby fizyczne, które nie wykonywały działalności gospodarczej w okresie ostatnich 60 miesięcy. Prowadzenie działalności nieewidencjonowanej nie jest ponadto możliwe w zakresie działalności wykonywanej w ramach umowy spółki cywilnej. Osoba prowadząca działalność nieewidencjonowaną nie musi być zarejestrowana w CEIDG i nie spoczywa na niej obowiązek uiszczania składek na ubezpieczenia społeczne.

 

Prokurent nie tylko w spółce

Jedną z ważniejszych zmian jest umożliwienie przedsiębiorcom będącym osobami fizycznymi udzielania prokury i zamieszczania informacji o prokurencie w systemie teleinformatycznym CEIDG. Omawiana kwestia od lat była przedmiotem dyskusji w piśmiennictwie. Teraz, za sprawą nowej regulacji, możliwość ustanawiania prokurentów przez przedsiębiorców wpisanych do CEIDG została wyraźnie i wprost dopuszczona.

Wprowadzenie nowej ulgi w składkach ZUS dla nowych firm

Początkujący przedsiębiorcy mogą być zwolnieni ze składek na ubezpieczenia społeczne przez pierwsze 6 miesięcy działalności. Przedsiębiorca  musi zgłosić się do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych w terminie 6 miesięcy od rozpoczęcia działalności, a nie w ciągu 7 dni – jak to jest obecnie. Potem może skorzystać przez 2 lata z tzw. małego ZUS-u. Nie dotyczy to składek na ubezpieczenie zdrowotne, które są obowiązkowe również dla przedsiębiorców korzystających z ulgi. Składkę zdrowotną można odliczyć od podatku (nie od dochodu.

 

Punkt Informacji dla Przedsiębiorcy

To prowadzony przez ministra właściwego do spraw gospodarki system teleinformatyczny, za pomocą którego przedsiębiorca powinien mieć możliwość załatwienia sprawy lub uzyskania informacji związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. W przypadku, jeżeli wymagane będzie podpisanie złożonego przez przedsiębiorcę podpisu, złożenie takiego podpisu będzie możliwe z wykorzystaniem:

 • bezpiecznego podpisu elektronicznego,
 • przez portal ePUAP lub
 • przez uwierzytelnienie w sposób zapewniający możliwość potwierdzenia pochodzenia i integralności weryfikowanych danych w postaci elektronicznej.

Poprzez Punkt przedsiębiorca będzie mógł drogą elektroniczną m.in.:

 • złożyć dokumenty, w szczególności wnioski, oświadczenia lub notyfikacje
 • złożyć wniosek i uzyskać zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

 

Zobacz także

Skomentuj