Z początkiem roku 2018 w ustawie CIT dodany został artykuł 15e, ograniczający możliwości uwzględnienia w kosztach podatkowych kosztów usług niematerialnych. Celem wprowadzonych przepisów jest uszczelnienie systemu podatkowego w Polsce. Wielu podatników w dalszym ciągu zastanawia się, z jakimi ograniczeniami mamy aktualnie do czynienia.

Na rzecz jakich podmiotów?

Ograniczone zostają koszty poniesione pośrednio lub bezpośrednio na rzecz:

 • podmiotów powiązanych – ich definicję znajdziemy w art. 11
 • podmiotów mających siedzibę, miejsce zamieszkania lub zarząd w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową. Aktualna lista tych krajów i terytoriów znajduje się w rozporządzeniu Ministra Finansów z 23 maja 2017 r. (Dz. U. 2017, poz. 997).

Co to znaczy, że koszty są poniesione pośrednio? Należy przez to rozumieć sytuację, w której koszty zostaną poniesione na rzecz podmiotu innego niż wymienione powyżej, ale rzeczywistym „właścicielem należności” jest podmiot powiązany lub podmiot z kraju stosującego szkodliwą konkurencję podatkową. W tej sytuacji ograniczenie nadal będzie obowiązywało.

 

Czy ograniczenie stosuje się do każdej kwoty kosztów?

Ograniczenie stosuje się tylko do nadwyżki łącznych kosztów usług niematerialnych ponad 3 mln zł. Jeżeli jednak rok podatkowy jest w naszym przypadku dłuższy lub krótszy niż 12 miesięcy, to należy przyjąć odpowiednio 250 tys. zł miesięcznie.

 

Jakie koszty są ograniczane?

Należy zwrócić uwagę na następujące rodzaje kosztów:

 • usługi doradcze, zarządzania, kontroli,
 • usługi reklamowe, badania rynku i przetwarzania danych
 • ubezpieczenia, gwarancje i poręczenia
 • opłaty za prawa autorskie lub pokrewne, prawa własności przemysłowej, licencje, know-how
 • koszty przeniesienia ryzyka niewypłacalności dłużnika z tytułu pożyczek nieudzielonych przez banki i SKOKi
 • oraz świadczenia o podobnym charakterze.

Zwróćmy jednak uwagę, że w niektórych przypadkach te koszty nie będą ograniczone. Zgodnie z art. 15 e ust. 11 następujące kategorie wydatków mogą w całości pomniejszać podstawę opodatkowania:

 • koszty związane bezpośrednio z wytworzeniem lub nabyciem towaru lub ze świadczeniem usługi
 • koszty usług, które zostały zakupione przez podatnika we własnym imieniu, ale na rzecz osoby trzeciej – zgodnie z art. 8 ust. 2a ustawy o VAT uznaje się, że podatnik sam otrzymał i wyświadczył te usługi
 • usług ubezpieczeń, gwarancji i poręczeń, świadczonych przez niektóre przedsiębiorstwa finansowe.

 

Do jakiej wysokości?

Nadwyżkę kosztów powyższych usług niematerialnych będzie można uwzględnić w kosztach podatkowych jedynie do wysokości 5% zysku przed odliczeniem odsetek, amortyzacji i podatku dochodowego, obliczanego w następujący sposób:

Przychody podatkowe ze wszystkich źródeł przychodów pomniejszone o przychody z tytułu odsetek

minus

Koszty uzyskania przychodu pomniejszone o odpisy amortyzacyjne naliczone zgodnie z art. 16a-16m oraz o odsetki.

Koszty odsetkowe do wyliczenia powyższej wartości przyjmuje się w całości, bez pomniejszania o koszty finansowania dłużnego, o których mowa w art. 15c.

 

Odliczenie przez 5 lat

Wartość przekraczającą pięcioprocentowy limit należy wykluczyć z kosztów uzyskania przychodu. Będzie ona jednak mogła być odliczona w ciągu kolejnych 5 lat podatkowych, oczywiście w ramach obowiązujących limitów.

Zapoznaj się z zakresem usługi Tax compliance! 

Podstawa prawna: art. 2 ust. 16 Ustawy o zmianie  ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. 2017 poz. 2175), dodający 15e ustawy o CIT.

http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/2175/1 

Zobacz także

Skomentuj