Struktura JPK_FA - jeden z bardziej wymagających plików

Od 1 lipca 2018 roku wszyscy podatnicy muszą liczyć się z koniecznością dostarczenia do urzędu Jednolitego Pliku Kontrolnego. Jednym z nich jest JPK_FA dotyczący faktur wystawionych przez płatnika. Spośród wszystkich plików, śmiało można uznać, że posiada on najbardziej wymagającą strukturę.

 

JPK_FA, czyli Jednolity Plik Kontrolny Faktura

JPK_FA jest plikiem kontrolnym tworzonym na podstawie faktur VAT. Podobnie jak w przypadku pozostałych struktur podatnik ma obowiązek dostarczenia go w formie elektronicznej do właściwego organu podatkowego na jego żądanie w przeciągu 3 dni roboczych. To, z jakiego przedziału czasu będzie plik, zależy od tego, jakiego okresu dotyczy kontrola. Ważne jest, że JPK_FA tworzony jest jedynie dla faktur sprzedaży. Plik powinien być dokładnym obrazem wystawionej faktury w programie dedykowanym do wystawiania faktur.

Struktura JPK_FA składa się z 7 głównych elementów, będących sekcjami pliku. Pośród nich są:

 • Naglowek,
 • Podmiot1,
 • Faktura,
 • FakturaCtrl,
 • StawkiPodatku,
 • FakturaWiersz,

Każdy z nich odpowiada za inny typ danych, przekazywanych do organu podatkowego.

Mechanizm podzielonej płatności – dowiedz się więcej! 

Struktura JPK_FA

Podobnie jak w pozostałych strukturach w części Nagłówek i Podmiot1 pliku kontrolnego znajdują się informacje mówiące o celu złożenia danego JPK oraz danych, dzięki którym można zidentyfikować dany podmiot. Dalsze elementy dotyczą poszczególnych faktur wystawionych w dedykowanym do tego programie. Podatnik przesyła plik JPK_FA, w którym są zawarte wystawione przez niego faktury sprzedaży. Zdarza się, że w imieniu podatnika fakturę wystawia inny podmiot, np. zgodnie z umową o samofakturowaniu. Jak wyjaśnia Ministerstwo Finansów

faktury wystawione za pomocą programów komputerowych w imieniu innego podatnika VAT powinny być dostępne i przekazane w formie pliku JPK_ FA temu podatnikowi, jeśli organ podatkowy zwróci się do niego z żądaniem dostarczenia jego faktur sprzedaży”.

Podatnik przekazuje struktury oddzielnie dla każdej waluty. Ilość przesłanych plików nie jest więc ograniczona liczbowo. Ponadto w momencie korzystania przez podmiot z kilku programów księgowych podatnik z każdego z nich może wygenerować oddzielne pliki JPK_FA bez konieczności łączenia ich w jedną strukturę. Plik dotyczący faktur w walucie obcej tworzony jest w dwóch walutach. Pola dotyczące szczegółów faktur (cena jednostkowa netto oraz wartość sprzedaży netto) wykazywane są w walucie, w jakiej dokonana była transakcja, w podsumowaniu natomiast kwoty są przeliczane na polskie złote. Informacja, w jakiej walucie jest stworzony dany plik znajduje się w Naglowku w pozycji DomyslnyKodWaluty.

Dokładne informacje, jakie dane powinna zawierać faktura znajdują się w art. 106e ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług. Wszystkie niezbędne informacje mają swój odpowiednik w strukturze JPK_FA. Z tego powodu jest to obecnie najbardziej rozbudowany i skomplikowany plik. Dane te są zawarte głównie w sekcji Faktura, a sumy kontrolne ich dotyczące w FakturaCtrl. Pośród informacji w sekcji Faktura określa się również rodzaj wystawionego dokumentu. W JPK_FA raportuje się faktury:

 • VAT – podstawowy rodzaj faktury,
 • KOREKTA – faktura korygująca,
 • ZAL – faktura zaliczkowa,
 • POZ – pozostałe rodzaje faktur.

Wiele spośród tych pól JPK_FA jest opcjonalnych, tzn. wypełniane są w przypadku, gdy wystąpi taka konieczność. Jednocześnie są to pola zależne – wypełniając jedno musimy wypełnić kolejne, odnoszące się do niego.

Sumy kontrolne dla struktury Faktura zawarte są w elemencie FakturaCtrl. Składa się on z dwóch pól:

 • LiczbaFaktur, w którym określona jest ilość faktur sprzedaży dotyczących okresu poddanego kontroli,
 • FartośćFaktur, w którym zawiera się suma kwot brutto faktur sprzedaży z okresu poddanego kontroli.

Sekcja StawkiPodatku zawiera wartość stawki podatku podstawowego, a także stawki obniżonej.

Kolejna sekcja – FakturaWiersz – dotyczy szczegółowych pozycji faktury. Pośród nich znajdują się m.in. numer, dzięki, któremu będziemy mogli zidentyfikować fakturę, czy nazwa towaru lub usługi, za którą była wystawiona faktura. Również w tej sekcji część pól jest wypełniana opcjonalnie, jeśli spełnione są określone warunki. Przykładem takiego pola jest P_8A, którego podatnik może nie wypełniać, jeśli kwota należności ogółem na fakturze nie przekracza kwoty 450 złotych lub 150 euro (art. 106e ust 5 pkt 3 ustawy) – tak zwane faktury uproszczone.

Sumy kontrolne dla sekcji FakturaWiersz znajdują się w elemencie FakturaWierszCtrl. Podobnie jak w przypadku FakturaCtrl składa się ona z dwóch pól. W tym przypadku są to:

 • LiczbaWierszyFaktur – która określa liczbę wierszy faktur dla pliku objętego kontrolą,
 • WartośćWierszyFaktur – zawierającą sumę wartości sprzedaży netto z sekcji FakturaWiersz dla pliku objętego kontrolą.

Podsumowując, struktura JPK_FA jest tak mocno rozbudowana, że raczej nie da się jej sporządzić ręcznie. Dostawcy programów dedykowanych do wystawiania faktur muszą udostępnić możliwość tworzenia plików XML z wystawionych faktur. Wskazać trzeba, że podatnicy, którzy wystawiają faktury papierowe nie są zobowiązani do tworzenia JPK_FA.

 

Źródło: https://www.mf.gov.pl/krajowa-administracja-skarbowa/dzialalnosc/struktury-jpk

mm

Młodszy Specjalista ds. księgowości w Zespole The Center of Excellence w Departamencie Outsourcingu. Na co dzień zajmuje się m. in. wsparciem użytkowników systemów operacyjnych w zakresie bieżących problemów oraz wdrożeń klientów, przeprowadzaniem i wsparciem testów systemów informatycznych, przeprowadzaniem szkoleń dla pracowników i klientów.

Zobacz także

Skomentuj