Odsetki od kredytu w kosztach uzyskania przychodu

Definicja kosztów uzyskania przychodu sformułowana została w art. 22 ustawy o PIT, jako koszty poniesione na osiągnięcie przychodu lub zachowanie albo zabezpieczenie źródła przychodu. Z katalogu wyłączone zostały koszty wymienione w art. 23 w/w Ustawy, wśród których znalazły się m.in. wydatki poniesione na zaciągnięte kredyty. Przepis ten nie dotyczy jednak skapitalizowanych odsetek od kredytów.

 

Odsetki od kredytu kosztem podatkowym

Przedstawioną tezę potwierdza stanowisko Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach, w interpretacji indywidualnej z dnia 10 lutego 2010 r. (nr IBPBI/1/415-1206/10/WRz), w której czytamy:

“Przepisy (…) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, nie uzależniają możliwości zaliczania do kosztów uzyskania przychodów, wydatków poniesionych na spłatę odsetek od kredytów przeznaczonych na sfinansowanie kosztów prowadzonej działalności gospodarczej, od klasyfikacji czy nazwy kredytów stosowanych przez instytucje finansowe, jak również od rodzaju zaciągniętego kredytu. Warunkiem uznania za koszt uzyskania przychodów, odsetek od kredytu jest fakt ich zapłacenia oraz istnienie związku przyczynowo-skutkowego między kredytem, a przychodem z działalności gospodarczej, o którym mowa w art. 22 ust. 1 tej ustawy. Decydujące znaczenie dla ustalenia możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów ma więc faktyczne przeznaczenie kredytu, a nie treść umowy kredytowej zawartej z bankiem. Oznacza to, że nie można odmówić prawa do zaliczenia w koszty zapłaconych odsetek od kredytu zaciągniętego na imię i nazwisko podatnika, w sytuacji gdy wykaże on związek pomiędzy poniesionym wydatkiem a uzyskanym przychodem. Z powyższego wynika, iż odsetki od kredytu mogą bezpośrednio stanowić koszty uzyskania przychodu prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej, lecz zaciągnięty kredyt musi pozostawać w związku z uzyskiwanymi przez Wnioskodawcę z tego źródła przychodami(…).”

Jak i kiedy zaliczyć odsetki od kredytu konsumpcyjnego do kosztów uzyskania przychodów

Zgodnie z przytoczoną wyżej interpretacją odsetki stanowić mogą koszt podatkowy zarówno w przypadku kredytu specjalnego, jak i konsumpcyjnego, jednak w drugim przypadku należy zwrócić uwagę na to, aby zabezpieczyć się odpowiednią dokumentacją, która musi twardo potwierdzać, że inwestycja sfinansowana środkami uzyskanymi z kredytu, ma ścisły związek z celami firmowymi, np. zakupami inwestycyjnymi czy wydatkami bieżącymi.

Potwierdza to również interpretacja indywidualna 0112-KDIL3-3.4011.241.2018.2.TW z dnia 14.08.2018 r., która wyszczególnia wymogi, jakie spełnić musi przedsiębiorca, aby zaliczyć odsetki do kosztów podatkowych. Otóż można to zrobić, gdy spełnione są łączne warunki: kredyt został przeznaczony na działalność gospodarczą, odsetki zostały już zapłacone, a poniesiony wydatek został prawidłowo udokumentowany. Jeśli natomiast kredyt przeznaczony został na zakup środka trwałego, to przed zakończeniem inwestycji i wprowadzeniem środka trwałego do ewidencji odsetki powiększać muszą wartość inwestycji, natomiast dopiero po wprowadzeniu środka trwałego do ewidencji, odsetki od kredytu można bezpośrednio zaliczyć w koszty uzyskania przychodów.

Udostępniasz pracownikom samochód służbowy do celów prywatnych? Powinieneś znać konsekwencje podatkowe – przeczytaj! 

mm

Specjalista z obszaru kadr i płac z ponad 10-letnim doświadczeniem w świadczeniu usług płacowych dla klientów polskich i zagranicznych, którzy cenią ją za profesjonalne wsparcie dla managementu, wdrażanie praktycznych rozwiązań dla biznesu oraz przyjazne podejście do pracowników. Bogate doświadczenie zdobywała w uznanych firmach outsourcingowych, pod okiem najlepszych menedżerów. W Grant Thornton pełni funkcję Menedżera Zespołu Kadrowo-Płacowego. Jej celem zawodowym jest budowanie wizerunku outsourcingu jako rzetelnego i profesjonalnego partnera zarówno w środowisku biznesowym, jak i w społeczności specjalistów z obszarów kadr, płac i księgowości.

Zobacz także

Skomentuj