Szersze uprawnienia służb celno-skarbowych

Funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) mają zyskać szersze uprawnienia wobec kontrolowanych podatników – firm i obywateli, w tym do prowadzenia działań operacyjno-rozpoznawczych, dotąd właściwych głównie policji.

 

23 października br. podczas pierwszego czytania projektu noweli o KAS, przedstawiciele wszystkich klubów parlamentarnych zgodzili się przesłać projekt ustawy do dalszych prac w komisji finansów.

Ministerstwo Finansów – autor proponowanych zmian – podkreśliło, że nowe przepisy mają wyposażyć funkcjonariuszy celno-skarbowych w niezbędne narzędzia i uprawnienia umożliwiające im sprawniejsze niż dotychczas zwalczanie szarej strefy oraz wyłudzeń podatkowych.

 

Więcej informacji dla KAS

Mniej więcej półtora roku po wdrożeniu reformy służb skarbowych (która zaowocowała m.in. połączeniem kontroli celnej i skarbowej oraz wyposażeniem urzędników w szereg dodatkowych kompetencji) funkcjonariusze celno-skarbowi już mają daleko idące uprawnienia. Mogą na przykład wejść do prywatnego mieszkania z psami służbowymi i je przeszukać, jeśli podejrzewają, że w lokalu znajdują się urządzenia, towary czy dokumenty związane z kontrolą. Na tym najprawdopodobniej nie koniec ich uprawnień. Rząd chce przyznać urzędnikom KAS jeszcze szersze możliwości działania, m.in. zapewniając dostęp do danych gromadzonych w bazach, rejestrach, ewidencjach, zbiorach i systemach informatycznych – w tym na temat zdarzeń mających wpływ na powstanie lub wysokość niepodatkowych należności budżetowych (np. grzywny, kary finansowe, zwracane dotacje).

 

Nowe uprawnienia urzędników

Szereg nowych uprawnień i ułatwień, jakie po wprowadzeniu nowelizacji ustawy o KAS zyskają funkcjonariusze celno-skarbowi wymienia Puls Biznesu. Mają to być między innymi:

 • ułatwienia dla kontroli prowadzonych podczas nieobecności i bez wiedzy kontrolowanego czy osób go reprezentujących – do ich wszczęcia ma wystarczyć okazanie legitymacji służbowej jakiejkolwiek osobie przebywającej na terenie firmy (np. recepcjonistce czy ochroniarzowi);
 • zobowiązanie banków do przekazywania skarbówce informacji o osobach fizycznych będących właścicielami rachunków bankowych oraz o przepływach na ich rachunkach;
 • wszczynanie kontroli wobec grup kapitałowych, które zakończyły już działalność gospodarczą;
 • poszerzenie definicji kontrahenta kontrolowanego (m.in. o przewoźników, firmy zajmujące się magazynowaniem, przeładunkiem, pakowaniem czy przesyłem towarów) – zwłaszcza w celu prowadzenia wzmożonych kontroli krzyżowych;
 • mechanizmy przyspieszające kontrole wyrobów akcyzowych (paliwa, alkohol, papierosy);
 • uruchomienie stałych i ciągłych kontroli produkcji oraz obrotu automatami do gier hazardowych;
 • umożliwienie szefowi KAS (wiceministrowi finansów) dostępu do informacji z postępowań prowadzonych przez podległe mu służby.

BCC ostrzegł, że proponowane zmiany, zamiast uszczelnić system, mogą uderzyć w prawo przedsiębiorców do obrony oraz utrudnić kwestionowanie samych kontroli czy jej wyników.

Aktualnie w Polsce zatrudnionych jest około 11,3 tys. funkcjonariuszy służb celno-skarbowych.

Wezwanie do zapłaty >> Dowiedz się jak radzić sobie z windykacją >> 

Aktualnie urzędnik celno-skarbowy ma prawo m.in. do:

 • „wstępu do siedziby i pomieszczeń firmy, zakładów pracy, do innych lokali i budynków należących do kontrolowanego;
 • wstępu do lokalu mieszkalnego lub w miejsca, w którym mogą się znajdować urządzenia, towary lub dokumenty związane z kontrolą, przeszukiwania ich, w tym z użyciem urządzeń technicznych i psów służbowych;
 • żądania pisemnych lub ustnych informacji i wyjaśnień;
 • żądania okazania dokumentów, w tym wszystkich dokumentów finansowych i udostępniania wszelkich danych;
 • sporządzania z dokumentów odpisów, kopii, wyciągów, notatek, wydruków i udokumentowanego pobierania danych w formie elektronicznej;
 • żądania zamknięcia dokumentacji dotyczącej towarów i czynności podlegających kontroli w celu umożliwienia porównania stanu rzeczywistego ze stanem ewidencyjnym;
 • dokonywania oględzin;
 • legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości, jeżeli jest to niezbędne dla potrzeb kontroli;
 • wzywania i przesłuchiwania kontrolowanego, pracowników, świadków;
 • pobrania próbek towarów;
 • nakładania zamknięć urzędowych na urządzenia, pomieszczenia, naczynia oraz środki przewozowe.”

W uzasadnionych przypadkach urzędnik celno-skarbowy może także dokonać konwoju towaru (po skontrolowaniu środków transportu), o ile nie ma możliwości  bezpiecznego dostarczenia go do urzędu.

Kontrola może się odbywać nie tylko w urzędzie celno-skarbowym, ale na drogach publicznych, przejściu granicznym czy na statku wodnym.

 

___________________________________

Źródła:

Puls Biznesu, 9.10.2018, Jarosław Królak

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii

mm

Specjalista ds. marketingu produktowego w Grant Thornton. Prasowy dziennikarz ekonomiczny z kilkunastoletnim doświadczeniem zawodowym, samodzielna księgowa. Wieloletni współpracownik Grupy Wydawniczej Infor oraz Wydawnictwa Wiedza i Praktyka. Pisała m.in. dla Dziennika Gazety Prawnej czy Wydawcy Harvard Business Review Polska. Laureatka wyróżnienia prasowego „Pióro Odpowiedzialności” przyznawanego przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Zobacz także

Skomentuj