Rok 2019 przyniósł wiele zmian podatkowych. Większość z nich przysporzyła podatnikom niemałych problemów, mimo zapowiadanych ułatwień. Na szczęście zgoła inaczej stało się z ustawą o tzw. Małym ZUS-ie, uchwaloną w połowie minionego roku.

 

Kto skorzysta z Małego ZUS-u?

Mały ZUS, zwany również „małą działalnością gospodarczą”, jest kolejną ulgą skierowaną do podatników osiągających niski przychód z prowadzonej działalności. Nie każdy jednak może z niego skorzystać. Z takiego wsparcia mogą skorzystać podatnicy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą, wpisaną do CEIDG, z której przychód nie przekroczył w ostatnim roku kalendarzowym trzydziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia, obowiązującego w grudniu poprzedniego roku.

Ważne jest, żeby działalność gospodarcza była prowadzona dłużej niż 60 dni w poprzednim roku. Oznacza to, że jeżeli podatnik rozpoczął działalność po dniu 2 listopada 2018 roku, to nie może skorzystać z Małego ZUS-u przez cały kolejny rok, a wniosek o opłacanie składek  małej działalności gospodarczej może złożyć od 2020 roku.

Innymi przesłankami uniemożliwiającymi skorzystanie z Małego ZUS-u są:

  • rozliczanie się w formie katy podatkowej oraz korzystanie ze zwolnień od podatku VAT w sprzedaży,
  • prowadzenie innej pozarolniczej działalności, także jako m.in. twórca, artysta, wspólnik spółki jawnej, komandytowej czy partnerskiej,
  • wykonywanie dla byłego lub obecnego pracodawcy tych samych zadań, które były w zakresie obowiązków w bieżącym lub poprzednim roku kalendarzowym,
  • możliwość skorzystania z opłacania preferencyjnych składek od zadeklarowanej kwoty, nie niższej niż 30% minimalnego wynagrodzenia.

 

Sprawdź w czym mogą Ci pomóc nasi eksperci >> 

 

Obowiązki w związku z korzystaniem z Małego ZUS-u

Przedsiębiorca chcący skorzystać z niższej składki na ubezpieczenie społeczne musi zadbać o dostarczenie do ZUS odpowiednich dokumentów.

Czas na złożenie zawiadomienia o zmianie tytułu ubezpieczenia dla podatników prowadzących działalność przed rokiem 2019, minął 8 stycznia br.

Dla przedsiębiorców rozpoczynających lub wznawiających prowadzenie działalności termin dostarczenia zawiadomienia mija w ciągu 7 dni liczonych od pierwszego dnia wznowienia lub rozpoczęcia działalności.

Kolejnym obowiązkiem jest dostarczenie do ZUS informacji o przychodzie z prowadzonej działalności gospodarczej, osiągniętym w roku poprzednim oraz o najniższej podstawie wymiaru składek.

Dodatkowo ZUS ma prawo do sprawdzenia poprawności przekazanych przez przedsiębiorcę danych i zażądać dokumentów udowadniających wysokość rocznego przychodu za poprzedni rok kalendarzowy w ciągu 14 dni. Brak przekazania tych danych będzie skutkować ustaleniem podstawy wymiaru składek w wysokości 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego.

 

Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne

Nowe prawo daje możliwość korzystania z niższej składki na ubezpieczenie społeczne przez maksymalnie 36 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej. Jego wysokość ustala się na podstawie osiągniętych przychodów.

Przedsiębiorca chcący korzystać z Małego ZUS-u musi ustalić przeciętny miesięczny przychód z prowadzonej przez niego działalności w poprzednim roku kalendarzowym. W tym celu musi podzielić swój roczny przychód przez liczbę dni kalendarzowych, w których prowadził tą działalność. Następnie wynik ten pomnożyć przez 30 i zaokrąglić go do pełnych groszy. Wartość tą należy pomnożyć przez współczynnik 0,5083 i zaokrąglić ponownie do pełnych groszy. Ostatnim krokiem jest porównanie otrzymanej wartości do kwoty 30% minimalnego wynagrodzenia i 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego. Najniższa podstawa wymiaru składek musi być wyższa niż 30% minimalnego wynagrodzenia za pracę w danym roku oraz niższa niż 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego ustalonego na dany rok.

 

PRZYKŁAD

Podatnik prowadził swoją działalność przez 334 dni w poprzednim roku kalendarzowym. Jego przychód z prowadzonej działalności wyniósł 43 000 zł.

  1. Przeciętny miesięczny przychód z prowadzonej działalności pomnożony przez 30 i zaokrąglony do pełnych groszy:

(43 000 / 334) x 30 = 3 862,28

  1. Otrzymany wynik mnożymy przez współczynnik 0,5083, zaokrąglając do pełnych groszy:

3862,28 x 0,5083 = 1 963,20

Najniższa podstawa wymiaru składek, to: 1 963,20 zł.

 

Wymierne wsparcie

Mały ZUS jest kolejną, obok „ulgi na start” i preferencyjnej stawki ZUS, próbą wsparcia najmniejszych przedsiębiorców w pierwszych latach ich działalności. Ważne jest, że korzystanie przez podatnika z „ulgi na start” nie pozbawia go możliwości późniejszego opłacania Małego ZUS-u. Głównym celem tego ułatwienia jest wsparcie przedsiębiorców w rozwoju w najcięższym dla nich momencie – wkraczania na rynek.

 

źródło: http://www.zus.pl/

Zobacz także

Skomentuj