Kiedy objąć odpisem aktywo z tytułu podatku odroczonego?

Jednostka osiągająca dochody z działalności gospodarczej zobowiązana jest obliczać i kalkulować podatek dochodowy. Zdarza się jednak, że między wartością księgową a podatkową poszczególnych składników majątkowych występują różnice. Wtedy należy skalkulować i ustalić aktywa bądź rezerwy z tytułu podatku odroczonego.

 

Zasady tworzenia rezerwy i aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego określa art. 37 ustawy o rachunkowości. W Krajowym Standardzie Rachunkowości nr 2 Podatek dochodowy, uregulowano zasady ich prezentacji, wyceny i ujmowania.

Podatek odroczony powstaje, gdy występują przejściowe różnice między wartością bilansową danego składnika aktywów lub pasywów a jego wartością podatkową. Wyróżniamy różnice trwałe i przejściowe, które mogą mieć charakter różnic dodatnich i ujemnych.

 

Jeśli potrzebujesz fachowego wsparcia w zakresie rozliczeń składników Twoich aktywów, skorzystaj z outsourcingu finansowo-księgowego Grant Thornton >> 

 

Rodzaje różnic i ich skutki

Dodatnie różnice pojawiają się w przypadku, gdy księgowa wartość aktywów jest większa od podatkowej lub księgowa wartość pasywów jest mniejsza, niż podatkowa.

Dodatnie różnice spowodują, że w przyszłych okresach podstawa opodatkowania będzie większa. W związku z dodatnimi różnicami jednostka tworzy rezerwę na podatek odroczony.

Różnice ujemnie powstają w przypadkach odwrotnych. W przyszłości spowodują zmniejszenie podstawy opodatkowania. W związku z ich powstaniem jednostka tworzy aktywo z tytułu podatku odroczonego.

 

Aktywa i ich analiza

Zgodnie z art 3 ust 1 pkt 12 UoR przez aktywa rozumie się kontrolowane przez jednostkę zasoby majątkowe o wiarygodnie określonej wartości, powstałe w wyniku przeszłych zdarzeń, które spowodują w przyszłości wpływ do jednostki korzyści ekonomicznych. W związku z powyższą definicją jednostka zobowiązana jest przeprowadzić analizę, czy aktywo będzie przynosiło korzyści ekonomiczne.

Brak korzystnej analizy, bądź analiza wykazująca niepełną konsumpcję aktywa (np. w przypadku możliwych do rozliczenia strat podatkowych, od których liczy się aktywo z tytułu podatku odroczonego) obliguje do prezentacji w sprawozdaniu finansowym odpisów aktualizujących wartość bilansową aktywa. Odpis ten jest spowodowany częściową lub całkowitą utratą zdolności do przynoszenia jednostce korzyści ekonomicznych przez to aktywo.

mm

Menedżer w Departamencie Outsourcingu Grant Thornton. Swoje ponad 10-letnie doświadczenie zdobywała w strukturach GT od stanowiska asystenta do menedżera, szlifując umiejętności pod okiem ekspertów z dziedziny księgowości. Absolwentka studiów na kierunku Ekonomia. Ukończyła podyplomowe Studia Rachunkowości na Wydziale Nauk Ekonomicznych SGGW. W trakcie swojej kariery nieustannie podnosi kwalifikacje na licznych kursach, m.in. w Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce. Posiada uprawnienia Ministra Finansów do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. Bogatą wiedzą i doświadczeniem dzieli się ze swoimi Klientami, sprawując nadzór nad usługą księgową świadczoną dla spółek z różnorodnych branż, m.in. budowlanej, odnawialnych źródeł energii i reklamy internetowej. W codziennej pracy wspiera 12-osobowy zespół złożony ze specjalistów i asystentów, dbając o najwyższą jakość usługi i ściśle współpracując z Klientami, którzy niezwykle cenią jej profesjonalizm, trafne rozwiązania i indywidualne podejście do wyzwań przed którymi stoją.

Zobacz także

Skomentuj