ESMA: nowy format raportowania od 2020 roku

Od przyszłego roku wszyscy emitenci instrumentów finansowych dopuszczonych do obrotu na rynku Unii Europejskiej będą zobowiązani do wprowadzenia jednolitego formatu sprawozdawczego – ESEF.

 

Zgodnie z unijną dyrektywą dotyczącą transparentności (2004/109/WE), Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) opracował wspólny techniczny standard elektronicznego formatu sprawozdawczości (ESEF), który od 1 stycznia 2020 r. ma być podstawą do sporządzania rocznych sprawozdań finansowych zgodnych z MSR dla wszystkich emitentów, których instrumenty finansowe są dopuszczone do obrotu na rynkach regulowanych Unii Europejskiej.

 

W swoim Feedback Statement, dotyczącym czwartego z pięciu etapów prac nad ESEF, Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych zawarł przepisy dotyczące:

  • obowiązku przygotowywania przez emitentów rocznych sprawozdań finansowych w formacie XHTML,
  • obowiązku znakowania skonsolidowanych sprawozdań finansowych sporządzonych zgodnie z MSSF przez emitentów składających te sprawozdania przy użyciu języka znaczników XBRL zgodnie z taksonomią i specyfikacjami opracowywanymi w załącznikach,
  • zakres w jakim treść rocznych sprawozdań finansowych musi być znakowana przy użyciu CBRL, tj.: od 1 stycznia 2020 r. podstawowe sprawozdania finansowe (sprawozdanie z sytuacji finansowej, sprawozdanie z zysków lub strat i całkowitych dochodów, sprawozdanie z przepływów pieniężnych, sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym), zawarte w skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych sporządzonych zgodnie z MSSF, mają być znakowane szczegółowo; natomiast od 1 stycznia 2022 r. informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego ma być znakowana zbiorowo.

 

Szczegółowe informacje m.in. na temat ESEF i ESMA (w tym kursy video i przewodniki) są dostępne na stronie KSF pod adresem: https://www.knf.gov.pl/dla_rynku/ESEF.

 

Dodatkowe informacje dotyczące etapów prac nad projektem można znaleźć na stronie Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych: https://seg.org.pl/pl/jednolity-format-sprawozdawczy-esef#tabs-titolo-4.

 

Źródłowe informacje przygotowane przez ESMA są dostępne pod linkiem: https://www.esma.europa.eu/field-test-esef.

 

oprac.: HZK za KNF, SEG

mm

Specjalista ds. marketingu produktowego w Grant Thornton. Prasowy dziennikarz ekonomiczny z kilkunastoletnim doświadczeniem zawodowym, samodzielna księgowa. Wieloletni współpracownik Grupy Wydawniczej Infor oraz Wydawnictwa Wiedza i Praktyka. Pisała m.in. dla Dziennika Gazety Prawnej czy Wydawcy Harvard Business Review Polska. Laureatka wyróżnienia prasowego „Pióro Odpowiedzialności” przyznawanego przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Zobacz także

Skomentuj