Nowe prawo zamówień publicznych przyjęte przez rząd

9 lipca br. rząd przyjął projekt nowego PZP. Dzięki nowej ustawie ma wzrosnąć: liczba firm startujących w przetargach – w tym małych i średnich, innowacyjność naszej gospodarki, a także efektywność gospodarowania pieniędzmi w systemie zamówień publicznych. Jakie są kluczowe propozycje nowej ustawy, która ma wejść w życie w 2021 roku? O tym poniżej.

 

Efektywność

Dzięki nowym przepisom przetargi mają skutkować powstawaniem produktów jak najlepszej jakości, realizowanych w konkurencyjnych cenach, a nie jak najniższych.

 

Równość podwykonawców i wykonawców

W zakresie: kar umownych, płatności czy waloryzacji, postanowienia umowne zawierane z podwykonawcami mają być tak samo korzystne, jak w umowach z wykonawcami.

 

Obowiązek częściowych płatności

W celu wspierania zwłaszcza mniejszych podmiotów realizujących zamówienia publiczne, mają zostać wprowadzone m.in. obowiązkowe, częściowe płatności i zaliczki w dłuższych umowach, a także nastąpi wzmocnienie podziału zamówień na części.

 

Uproszczona procedura poniżej progów UE

Ma zostać wdrożona uproszczona procedura poniżej tzw. progów unijnych, a także pojawią się uproszczenia w innych trybach i konkursach.

 

Klauzule abuzywne i waloryzacja wynagrodzeń

W celu zrównoważenia pozycji stron mają być wprowadzone: katalog klauzul abuzywnych (niedozwolonych), nowe zasady waloryzacji wynagrodzeń. W przypadku wystąpienia problemów, zamawiający będzie zobowiązany do dokonania ewaluacji realizacji umowy.

 

Koncentracja ogłoszeń w BZP

Ogłoszenia o zamówieniach mają być publikowane w jednym miejscu: Biuletynie Zamówień Publicznych. Ponadto ustawodawca planuje zwiększenie roli dialogu z wykonawcami na etapie przygotowania postępowania oraz wprowadzenie zasady współdziałania przy realizacji zamówienia.

 

Sprawniejsze postępowania przed KIO

Postępowanie skargowe na orzeczenia KIO mają być sprawniejsze – orzekać mają składy 3-osobowe. Termin na wniesienie skargi ma być wydłużony z 7 do 14 dni. Obniżeniu ma ulec ponadto opłata od skargi na orzeczenie KIO z pięciokrotności opłaty wniesionej do KIO, do jej trzykrotności.

 

Jeden sąd

Projekt ustawy zakłada wyznaczenie jednego sądu ds. zamówień publicznych – ma nim być Sąd Okręgowy w Warszawie. Takie rozwiązanie, wespół ze zmianami dot., ma zapewnić uzyskiwanie przewidywalnych rozstrzygnięć.

 

Zasada koncyliacji

Ma zostać wprowadzony mechanizm koncyliacji, tj. ugodowego załatwiania największych sporów między wykonawcą a zamawiającym, w toku realizacji umowy. Strony będą miały możliwość zwrócenia się do Sądu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej RP z wnioskiem o szybkie rozstrzygnięcie sporu (zanim trafi on na drogę sądową). Atutem koncyliacji jest niższy koszt i czas trwania, niż w przypadku sądu. Rozwiązanie sporu ma trwać maksymalnie dwa miesiące i umożliwiać kontynuowanie realizacji umowy.

 

Nowe zasady kontroli

Organy kontrolujące zamówienia publiczne maja obowiązywać wspólne zasady przeprowadzania kontroli. Ma też nastąpić powołanie Komitetu ds. Kontroli w Zamówieniach Publicznych (swoistego forum współpracy oraz wymiany informacji między organami), w celu usprawnienia systemu kontroli.

 

Propagowanie dobrych praktyk przez prezesa UZP

Ma nastąpić wzmocnienie roli Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w przygotowywaniu i propagowaniu dobrych praktyk oraz wzorów dokumentów – w celu wspierania zamawiających. Prezes UZP ma publikować ponadto postanowienia umowne sprzeczne z zasadami wskazanymi w PZP oraz wyjaśniać wątpliwości interpretacyjne np. u organów kontroli. Ma powstać także specjalna infolinia dla przedsiębiorców i zamawiających w ramach Urzędu Zamówień Publicznych.

 

oprac.: HZK za gov.pl

mm

Specjalista ds. marketingu produktowego w Grant Thornton. Prasowy dziennikarz ekonomiczny z kilkunastoletnim doświadczeniem zawodowym, samodzielna księgowa. Wieloletni współpracownik Grupy Wydawniczej Infor oraz Wydawnictwa Wiedza i Praktyka. Pisała m.in. dla Dziennika Gazety Prawnej czy Wydawcy Harvard Business Review Polska. Laureatka wyróżnienia prasowego „Pióro Odpowiedzialności” przyznawanego przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Zobacz także

Skomentuj