Rozwiewamy kluczowe wątpliwości na temat zerowego PIT dla młodych. Ustawę wprowadzającą preferencje dla części najmłodszych podatników uchwalił Sejm 4 lipca br., a wczoraj Prezydent zatwierdził swoim podpisem.

 

Od 1 sierpnia 2019 roku podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych, do ukończenia przez nich 26. roku życia, zwolnieni będą z opłacania zaliczek na podatek od uzyskanych przez nich przychodów. Na przygotowanie się do nowych zasad poboru podatku płatnicy mają dosłownie 3 dni robocze – tyle minie pomiędzy opublikowaniem zmian w Dzienniku Ustaw, a datą od której nowe przepisy zaczną obowiązywać. Ultraszybkie tempo legislacyjne implikuje masę niejasności, dlatego postaramy się odpowiedzieć na najczęściej zadawane pytania.

 

  1. Od kiedy obowiązują nowe przepisy dotyczące zerowego PIT dla młodych?

Ustawa z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych została opublikowana w Dzienniku Ustaw poz. 1394 w dniu 26 lipca 2019 r. Zgodnie z ustawą, od 1 sierpnia 2019 r. zmienią się zasady poboru zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych w przypadku podatników w wieku do 26. roku życia.

 

Wyliczenia kadrowo-płacowe związane z zerowym PIT dla młodych mogą przysparzać w kilku aspektach wątpliwości – jeśli potrzebujesz wsparcia, skontaktuj się z naszymi ekspertami >> 

 

  1. Do jakich przychodów ma zastosowanie ustawa o „0” PIT dla młodych?

Zwolnienie podatkowe obejmuje: przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy, o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy o PDOF; ponadto obejmuje przychody z umów zlecenia, o których mowa w art. 13 pkt 8 ustawy o PDOF. Oznacza to, że zwolnieniu podlegają przychody osiągnięte przez osoby zatrudnione m.in. na podstawie umowy o pracę lub umowy zlecenie. Uwaga! Zwolnieniu nie podlegają jednak zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, czyli zasiłki chorobowe, wyrównawcze, macierzyńskie, opiekuńcze oraz świadczenia rehabilitacyjne. Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych nie stanowią one przychodu ze stosunku pracy, co oznacza, że od tej części wynagrodzenia młody podatnik będzie musiał zapłacić podatek dochodowy obliczony wg skali podatkowej.

 

  1. Czy przychody z tytułu umowy o dzieło są objęte preferencjami w PIT dla młodych?

Nie, przychody z umów takich jak umowa o dzieło, umowa o praktykę absolwencką, kontrakt menedżerski lub też przychody opodatkowane podatkiem zryczałtowanym, np. umowy zlecenia zawarte na miesięczną stawkę, mniejszą lub równą 200 zł brutto, nie mogą skorzystać ze zwolnienia podatkowego.

 

  1. Ile wynosi limit przychodów uprawniający pracowników do 26 roku życia do skorzystania z ulgi?

W 2019 roku, w związku z przepisami przejściowymi, limit ten wynosi 35.636,67 zł. Jest to 5/12 (od sierpnia do grudnia) limitu obowiązującego od 2020 r. Limit wyznaczony na 2020 rok wynosi 85.528 zł.

 

  1. Ile wyniesie wypłata dla zleceniobiorcy-studenta, uprawnionego do skorzystania z ulgi w PIT?

Student-zleceniobiorca nieprzekraczający 26 rok życia, który złoży zleceniodawcy oświadczenie o uprawnieniu do ulgi, otrzyma przelewem kwotę brutto swojego wynagrodzenia. Umowa zlecenie ze studentem zwolniona jest z opłacania składek ZUS, a bez pomniejszenia jej dodatkowo o podatek, wyniesie tyle, co kwota brutto.

 

Przykład A przed zmianami: Kwota brutto: 2000,00 zł

Koszty uzyskania przychodu: 2000,00 * 20% = 400,00

Podstawa opodatkowania: 2000,00 – 400,00 = 1600,00

Zaliczka na podatek: 1600,00 * 18% = 288,00

Netto: 2000,00 – 288,00  = 1712,00

 

Przykład B po zmianach: Kwota brutto: 2000,00 zł

Netto: 2000,00 = 2000,00 nie pobieramy zaliczki na podatek!

 

  1. Co trzeba zrobić, aby skorzystać ze preferencji w PIT dla młodych pracowników?

Osoba w wieku do 26 roku życia, aby skorzystać w 2019 roku ze zwolnienia od podatku, powinna złożyć pracodawcy lub zleceniodawcy oświadczenie, w którym potwierdzi, że osiągane przez nią dochody w okresie od 1 sierpnia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. ze stosunku pracy, umów zlecenia, itp. będą w całości korzystały ze zwolnienia z opodatkowania, tj. nie przekroczą limitu 35.636,67 zł. Oświadczenie to, zgodnie z nową ustawą, zostanie przez płatnika zastosowane najpóźniej od miesiąca następującego po miesiącu, w którym otrzymał wniosek.

 

  1. Czy wynagrodzenie za lipiec, wypłacone w sierpniu będzie zwolnione z podatku?

Jeśli osoba, która spełnia warunki do skorzystania ze zwolnienia przewidziane w ustawie, złoży pracodawcy lub zleceniodawcy stosowne oświadczenie, wynagrodzenie za lipiec wypłacone w sierpniu, będzie mogło zostać zwolnione z podatku. Zgodnie z ustawą zwolnieniu podlegają przychody pozostawione do dyspozycji podatnika (czyli wypłaty zrealizowane od 1 sierpnia) niezależnie od tego kiedy powstał tytuł do wypłaty.

 

  1. Co w przypadku, gdy młoda osoba uprawniona do zerowego PIT-u uzyskuje dochody od kilku podmiotów?

W takim przypadku młody podatnik, chcąc skorzystać z ulgi, powinien w 2019 roku złożyć oświadczenia potwierdzające, że jego dochody w całości korzystają ze zwolnienia od PIT, wszystkim swoim pracodawcom/zleceniodawcom. Zwolnienie obowiązuje niezależnie od liczby umów lub płatników. Natomiast, jeżeli młody podatnik zarabia więcej, to dopiero nadwyżka (ponad 85 528 zł) będzie opodatkowana według skali podatkowej.

 

  1. A jeśli osoba uprawniona do zerowego PIT nie złoży oświadczenia lub złoży je z opóźnieniem?

Wówczas podatek potrącony z wynagrodzenia otrzymanego od sierpnia do grudnia 2019 r. osoba ta będzie mogła uwzględnić w swoim zeznaniu rocznym (PIT-37), rozliczając się za pośrednictwem systemu e-PIT, na wstępnie przygotowanym zeznaniu podatkowym (więcej na https://www.podatki.gov.pl/pit/twoj-e-pit/). Uzyska wtedy zwrot nadpłaconego podatku z tytułu ulgi za pośrednictwem urzędu skarbowego.

 

  1. Czy w 2020 roku młody podatnik, chcąc skorzystać z ulgi, będzie musiał również złożyć oświadczenie?

Nie, od 2020 roku pracodawca/zleceniodawca niejako „z urzędu” obowiązany będzie do zaniechania poboru podatku – bez wniosku młodego podatnika, jak to ma miejsce w 2019 roku. Dopiero na pisemny wniosek pracownika lub zleceniobiorcy podmiot zatrudniający będzie naliczał i odprowadzał podatek dochodowy, najpóźniej od miesiąca następującego po wpłynięciu dokumentu.

 

UWAGA! Pamiętajmy, że zwolnienie podatkowe obejmuje przychody osiągnięte przez osoby w wieku do 26-go roku życia. Oznacza to, że po osiągnięciu tego wieku (bierzemy tu pod uwagę dokładną datę urodzin, a nie miesiąc czy rok) podatek będzie naliczany i pobierany wg skali podatkowej, bez zastosowania zwolnienia!

 

Przykład: dwóch pracowników kończy 26 lat w dniu 20 sierpnia 2019 r. Obaj złożyli swoim pracodawcom oświadczenia. Pracodawca jednego z nich wypłacił wynagrodzenie w dniu 09.08.2019 i zwolnił je z opodatkowania. Pracodawca drugiego z nich wypłacił wynagrodzenie w dniu 30.08.2019 i pobrał od niego zaliczkę na podatek zgodnie ze skalą podatkową.

Ile (w skali miesiąca) zyskają najmłodsi pracownicy i zleceniobiorcy? Spójrz na nasze wyliczenia!

 

Czy dodatkowe środki w postaci „zaoszczędzonego” podatku okażą się dodatkową zachętą do podejmowania aktywności zawodowej, a przedsiębiorcom ułatwią poszukiwania kandydatów do pracy? Czas pokaże!

mm

Specjalista z obszaru kadr i płac z ponad 10-letnim doświadczeniem w świadczeniu usług płacowych dla klientów polskich i zagranicznych, którzy cenią ją za profesjonalne wsparcie dla managementu, wdrażanie praktycznych rozwiązań dla biznesu oraz przyjazne podejście do pracowników. Bogate doświadczenie zdobywała w uznanych firmach outsourcingowych, pod okiem najlepszych menedżerów. W Grant Thornton pełni funkcję Menedżera Zespołu Kadrowo-Płacowego. Jej celem zawodowym jest budowanie wizerunku outsourcingu jako rzetelnego i profesjonalnego partnera zarówno w środowisku biznesowym, jak i w społeczności specjalistów z obszarów kadr, płac i księgowości.