Etapy zatwierdzania sprawozdania finansowego w spółce kapitałowej

Sporządzenie sprawozdania finansowego w obowiązującym spółkę terminie wiąże się również z innym czynnościami wymaganymi przepisami, między innymi z zatwierdzeniem tego sprawozdania. Jak temu sprostać? Praktyczne wskazówki poniżej.

 

W spółkach kapitałowych możemy wskazać następujące etapy zatwierdzania rocznego sprawozdania finansowego:

 1. sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego w terminie 3 miesięcy od dnia bilansowego;
 2. badanie i opinia biegłego rewidenta – jeśli jest obowiązkowe;
 3. udostępnienie sprawozdania finansowego organom zatwierdzającym 15 dni przed terminem zatwierdzenia;

wraz ze sprawozdaniem finansowym należy udostępnić sprawozdanie z działalności oraz opinię biegłego z badania (jeśli badanie jest obowiązkowe);

 1. zatwierdzenie przez organ zatwierdzający w terminie 6 miesięcy od dnia bilansowego;
 2. złożenie zatwierdzonego sprawozdania finansowego wraz z pozostałą dokumentacją do sądu w terminie 15 dni od daty zatwierdzenia;

w przypadku nie zatwierdzenia sprawozdania należy złożyć do sądu niezatwierdzone w terminie 15 dni po terminie 6 miesięcy od dnia bilansowego, a następnie jeszcze raz, ale już zatwierdzone;

 1. ostateczne zamknięcie ksiąg rachunkowych jednostki kontynuującej działalność najpóźniej w ciągu 15 dni od dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy.
 Należy pamiętać, że z dniem 1 października 2018 roku jednostki wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego nie składają sprawozdań finansowych do Urzędu Skarbowego. Od tego też dnia większość dokumentacji związanej ze sprawozdaniem finansowym, jak również samo sprawozdanie finansowe, muszą mieć postać elektroniczną (muszą być podpisane elektronicznie).

 

Chcesz mieć gwarancję profesjonalizmu usług księgowych, także w zakresie sporządzania sprawozdań finansowych? Skorzystaj z outsourcingu finansowo-księgowego Grant Thornton >>  

Na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości możemy sprawdzić:

 1. Jakie dokumenty muszą mieć postać elektroniczną, tj. muszą być podpisane elektronicznie:
 • sprawozdanie finansowe,
 • sprawozdanie z działalności,
 • sprawozdanie z płatności na rzecz administracji publicznej,
 • opinia biegłego rewidenta / sprawozdanie z badania rocznego sprawozdania finansowego,
 • skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe,
 • sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej,
 • sprawozdanie z działalności jednostki dominującej,
 • skonsolidowane sprawozdanie z płatności na rzecz administracji publicznej.

Sprawozdania finansowe roczne oraz skonsolidowane sprawozdania finansowe muszą mieć formę elektroniczną ustrukturyzowaną.

 

 1. Jakie dokumenty nie muszą mieć postaci elektronicznej, tj. mogą być dołączone skany tych dokumentów:
 • uchwała lub postanowienie o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego lub skonsolidowanego rocznego sprawozdania finansowego,
 • uchwała o podziale zysku bądź pokryciu straty.

 

Jak udostępnić elektroniczne ustrukturyzowane sprawozdanie do zatwierdzenia?

Skoro sprawozdanie finansowe musi mieć formę elektroniczną ustrukturyzowaną, to w jaki sposób udostępnić je organom do zatwierdzenia? Na to pytanie odpowiedziało Ministerstwo Finansów: „Ponieważ wspólnikom, akcjonariuszom lub członkom spółdzielni należy udostępnić sprawozdanie finansowe, zatem zrealizowanie obowiązku wynikającego z ww. art. 68 ustawy o rachunkowości może nastąpić np. poprzez wgląd w sprawozdanie finansowe na stanowisku komputerowym zorganizowanym przez daną jednostkę. Niemniej jednak wskazujemy, że kierownik jednostki ponosi odpowiedzialność za wykonywanie obowiązków w zakresie rachunkowości, w tym udostępnianie sprawozdania finansowego (art. 4 ust. 5 o rachunkowości).”

 

 Pomimo zmian przepisów ustawy o rachunkowości w zakresie formy sporządzania i udostępniania sprawozdań finansowych, zasady zatwierdzania sprawozdań rocznych pozostały bez zmian.

 

źródła:

https://www.podatki.gov.pl/e-sprawozdania-finansowe/pytania-i-odpowiedzi/

https://ekrs.ms.gov.pl/rdf/rd/

Ustawa z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości  Dz. U. z 2019 r. poz. 351

 

Doświadczony Menedżer z kilkunastoletnim doświadczeniem w outsourcingu usług księgowych dla spółek kapitałowych oraz osobowych zarówno z kapitałem polskim jak i zagranicznym. Z Grant Thornton związana od października 2012 r., gdzie do czerwca 2016 roku odpowiadała między innymi za prawidłową pracę wieloosobowego zespołu księgowego oraz relacje z klientami Spółki. Zaangażowana w nadzór i koordynację projektów outsourcingowych. Odpowiadała za pełną obsługę księgową firm, dla których była dedykowanym ekspertem. Od lipca 2016 roku jest Liderem oraz osobą odpowiedzialną za rozwój zespołu The Center of Excellence w Departamencie Outsourcingu. Jej zadaniem jest wdrażanie w sposób systematyczny rozwiązań usprawniających pracę pozostałych osób poprzez min. optymalizację wykorzystania narzędzi IT.

Zobacz także

Skomentuj