1 kwietnia 2020 roku przedsiębiorcy staną w obliczu kolejnych zmian w prawodawstwie podatkowym, które tym razem będą związane ze sposobem, w jaki będą przebiegały comiesięczne rozliczenia podatku od towarów i usług z fiskusem.

 

Dla przypomnienia – zgodnie z obecną procedurą czynny podatnik VAT składa deklaracje do urzędu skarbowego w formie elektronicznej, w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym okresie rozliczeniowym (miesięcznym bądź kwartalnym). Dodatkowo, zgodnie z zarządzeniem szefa Krajowej Administracji Skarbowej, czynni podatnicy VAT są zobowiązani do składania w formie elektronicznej informacji o prowadzonej ewidencji VAT w formie jednolitego pliku kontrolnego za okresy miesięczne, również w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego dany plik dotyczy. W przypadku raportowania ewidencji, bez znaczenia pozostaje fakt rozliczania się podatnika w cyklach miesięcznych lub kwartalnych – w każdym z nich ewidencja powinna być składana co miesiąc. Obecna procedura zobowiązuje zatem podatnika do przygotowywania i przesyłania do urzędu skarbowego dwóch (a w przypadku rozliczeń kwartalnych, więcej niż dwóch) odrębnych dokumentów dotyczących tego samego okresu rozliczeniowego – co może generować ryzyko powielenia bądź pominięcia w którymś ze składanych dokumentów istotnych informacji.

 

Nie masz pewności jak rozliczyć się z fiskusem? Skorzystaj z wsparcia ekspertów Grant Thornton >> 

 

Co to jest JPK_VAT?

Nowy plik JPK_VAT, ma być odpowiedzią na w/w trudności i wyzwania. Jest to dokument elektroniczny łączący ze sobą dane z dotychczasowych deklaracji VAT-7 oraz ewidencji VAT. Nowy plik będzie zawierał informacje:

  • zakupie i sprzedaży – zgodnie z ewidencją za dany okres,
  • pozycje z deklaracji VAT-7 i VAT-R
  • oraz z pozostałych danych wymaganych do analizy poprawności rozliczenia.

 

Uwaga! Nowym schematem nie zostaną objęte deklaracje VAT-12, VAT-8, VAT-9M, VAT-10 czy VAT-14. 

 

Ważne daty i podmioty zobligowane do sporządzania JPK_VAT

Począwszy od rozliczeń dotyczących kwietnia 2020 roku, sporządzanie deklaracji VAT – zgodnie z nową strukturą jednolitych plików kontrolnych – będzie:

  • obligatoryjne dla dużych przedsiębiorstw, czyli firm zatrudniających powyżej 250 pracowników albo firm, których roczne obroty przekroczyły 50 mln euro, i w których suma aktywów bilansu przekracza 43 mln euro dla przedsiębiorstw zatrudniających mniej niż 250 pracowników
  • oraz dobrowolnie dla pozostałych przedsiębiorstw.

Od drugiej połowy 2020 roku obowiązek sporządzania deklaracji podatkowych zgodnie z nowo wprowadzoną strukturą JPK obejmie także małe, średnie oraz mikroprzedsiębiostwa – przez co począwszy od deklaracji VAT za lipiec, każdy podmiot – niezależnie od wielkości prowadzonego przez siebie przedsiębiorstwa – będzie zobowiązany do złożenia urzędowi skarbowemu nowego pliku JPK_VAT.

 

Ważne! W przypadku, w którym przedsiębiorstwo nie mające obowiązku przesyłania danych w nowym formacie, zdecyduje się jednak na taki krok od kwietnia 2020 roku, nie będzie miało możliwości powrotu do poprzedniego sposobu rozliczania się. W takiej sytuacji przedsiębiorstwo będzie zobligowane do kontynuowania przesyłania danych w nowym schemacie, mimo iż dla niego obowiązek wprowadzenia przypadać będzie na lipiec nowego roku.

 

Terminy składania JPK_VAT

Obowiązujące podatników daty składania nowych plików JPK_VAT będą takie same, jak dotychczas, tj. do 25 dnia miesiąca następującego po danym miesiącu bądź kwartale rozliczeniowym. Ponadto, podatnicy podlegający rozliczeniu kwartalnemu, będą zobowiązani – w pierwszej kolejności – do przekazywania ewidencji VAT za pierwszy i drugi miesiąc danego kwartału do właściwego urzędu skarbowego w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po każdym z raportowanych miesięcy. Następnie, po zakończeniu kwartału, za który będzie przygotowywane dane rozliczenie, będą musieli przygotować nowy plik JPK_VAT za cały kwartał, a następnie – wraz z uzupełnioną częścią ewidencyjną za 3. miesiąc – złożyć go we właściwym urzędzie skarbowym (po zakończeniu kwartału).

Nowe pliki JPK_VAT będzie można uwierzytelniać podpisem kwalifikowanym (wydanym przez uprawniony organ rezydujący w Polsce lub innym kraju należącym do Unii Europejskiej), profilem zaufanym oraz danymi autoryzującymi.

 

Korzyści z wprowadzenia JPK_VAT

Głównym zamysłem ustawodawcy, podczas projektowania nowowprowadzanej regulacji, było przede wszystkim uproszczenie dotychczasowej formy raportowania rozliczeń z tytułu podatku od towarów i usług. W efekcie zmian planowano uzyskać następujące korzyści:

  • zmniejszenie obciążeń sprawozdawczych dla podatników,
  • usprawnienie czasu ich obsługi,
  • zmniejszenie nakładu pracy związanej z przygotowaniem odpowiednich dokumentów przez zainteresowanych.

Dodatkowym atutem deklaracji VAT, składanych w nowej formie, jest eliminacja niektórych wcześniej wymaganych załączników do dotychczasowych deklaracji – takich, jak chociażby: VAT-ZZ, VAT-ZD czy VAT-ZT. Struktura nowego pliku stwarza możliwość zaznaczenia odpowiedniego pola wyboru dla powyżej wskazanych załączników. Podatnicy chcący uzyskać 25-dniowy zwrot, nie będą musieli składać dodatkowych wniosków. Wystarczy, ze zaznaczą w pliku kwotę, która ma by zwrócona w tym terminie. Nie będzie również załączników dotyczących ulgi na złe długi, ponieważ z części analitycznej nowego pliku JPK_VAT będzie wynikało, w jakim zakresie została ona zastosowana. Kolejnym udogodnieniem będzie usuniecie obowiązku składania kopii deklaracji do urzędu celnego, żeby móc skorzystać z ryczałtowego rozliczenia importu – dzięki nowemu formatowi plików organy same będą zobligowane do potwierdzenia (na podstawie otrzymanych informacji) czy podatnik rozliczył VAT od importu. Nie będzie również konieczności składania dodatkowych wniosków związanych ze zwrotem podatku. Przedsiębiorcy będą mogli również w JPK_VAT oznaczyć faktury rozliczanie w mechanizmie podzielonej płatności (np. leki, paliwo, części samochodowe).

Zdaniem ustawodawcy, na skutek wprowadzenia nowego sposobu raportowania rozliczeń z tytułu podatku od towarów i usług, istotnie zmniejszy się liczba kontroli skarbowych – bowiem wysyłane pliki będą automatycznie analizowane pod kątem kwot VAT, bez konieczności angażowania podatników. Pośrednią korzyścią związaną z wprowadzeniem nowej regulacji ma być także zmniejszenie liczby dokumentów przetwarzanych przez Krajową Administrację Skarbową oraz likwidacja obowiązku składania informacji podsumowujących w obrocie krajowym (dane te zostaną ujęte w pliku JPK_VAT_DEK).

 

Błędy i kary

Art. 109 ust 3f ustawy o VAT wskazuje, że za każdy błąd w przesłanej ewidencji lub w przypadku przekazania danych niezgodnych ze stanem faktycznym, będzie trzeba się liczyć z karą w wysokości 500 zł, nałożoną w formie decyzji administracyjnej na podatnika przez naczelnika urzędu skarbowego. Jednak, jak wskazuje zastępca dyrektora Departamentu Podatku od Towarów i Usług, taka kara ma być nakładana na podatników, którzy będą popełniali karygodne błędy, uniemożliwiające analizowanie danych. Chodzi o celowo błędne uzupełnianie plików – np. podania daty sprzedaży w polu przeznaczonym na nr NIP. Jeśli jednak błąd się pojawi sporadycznie, wówczas podatnik otrzyma informację dot. tego, co należy skorygować w pliku, i będzie miał czas na przesłanie poprawionego pliku. Powyższy mechanizm ma na celu zapobieganie nieprawidłowościom w Centralnym Rejestrze Faktur, w którym gromadzone są dane z ewidencji VAT przekazywane przed podatników (chodzi o możliwość wychwycenia tzw. pustych faktur oraz dokumentów wyłudzających VAT). Uniknięcie kary będzie możliwe, o ile podatnik w ciągu 14 dni od doręczenia wezwania, złoży stosowne wyjaśnienia w zakresie wskazanym przez naczelnika urzędu skarbowego. Kara nie zostanie zastosowana również w przypadku, w którym przedsiębiorca jako osoba fizyczna poniósł już za dany czyn odpowiedzialność za przestępstwo lub wykroczenie skarbowe. Regulacje te mają na celu zobligowanie podatników do większej staranności w wypełnianiu dokumentów – zwłaszcza ich części ewidencyjnej.

 

Młodszy specjalista ds. księgowości. Departament Outsourcingu, Grant Thornton

Zobacz także

Skomentuj