Skarbówka może odebrać prawo do 0% stawki VAT przy braku lub opóźnieniu w VAT-UE w ramach WDT!

Podatnicy, którzy spóźnią się ze złożeniem comiesięcznej informacji podsumowującej VAT-UE do 25-go dnia m-ca lub jej nie złożą, muszą się liczyć z odebraniem przez urząd skarbowy prawa do stosowania 0% stawki VAT przy WDT.

 

Jednym z nowych warunków zastosowania stawki 0% jest złożenie informacji podsumowującej VAT-UE – stanowi o tym nowo dodany art. 42 ust. 1a pkt 1 ustawy o VAT (która została znowelizowana Ustawą z 28 maja 2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku od towarów i usług, ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami oraz niektórych innych ustaw, i opublikowana w Dzienniku Ustaw 25 czerwca br. w poz. 1106). Wprowadziła ona m.in. zmiany do ustawy o VAT dotyczące transakcji wewnątrzwspólnotowych (WDT) z dniem 1 lipca br.

 

Nowe obowiązki dotyczące VAT-UE w ramach WDT

Nowe regulacje nakładają na podatników obowiązek składania zbiorczej informacji VAT-UE o dokonanych wewnątrzwspólnotowych dostawach towarów na rzecz podatników podatku od wartości dodanej lub osób prawnych niebędących takimi podatnikami, zidentyfikowanych na potrzeby podatku od wartości dodanej, w cyklu comiesięcznym. Termin składania VAT-UE upływa każdorazowo wraz z 25. dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu dokonania transakcji wewnątrzwspólnotowych (wskazanych w ust. 1 pkt 1-4).

 

W odniesieniu do jakich WDT grozi utrata stawki 0% VAT?

Literalna treść regulacji daje prawo do uznania, że brak złożenia informacji podsumowującej VAT-UE, albo złożenie tej informacji po terminie może spowodować odebranie podatnikowi przez organy podatkowe prawa do zastosowania stawki 0% w odniesieniu do:

  • wszystkich dostaw wewnątrzwspólnotowych ujętych w informacji VAT-UE złożonej po terminie,
  • albo wszystkich dostaw wewnątrzwspólnotowych, które miały być ujęte w informacji VAT-UE, która nie została przez podatnika złożona za określony miesiąc.

 

 Art. 100 ust. 3 pkt 1 ustawy o VAT: „informacje podsumowujące składa się za okresy miesięczne, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu dokonania transakcji, o których mowa w ust. 1 pkt 1–4.”

 

Możliwość złożenia wyjaśnień i odwołania

W sytuacji złożenia VAT-UE po terminie lub nie złożenia jej wcale, podatnik jest uprawniony do złożenia pisemnych wyjaśnień dot. zaistniałych uchybień. Powinien to zrobić „należycie”, zgodnie z regulacjami zawartymi w art. 42 ust. 1a ustawy o VAT. Wyjaśnienia powinien skierować do naczelnika urzędu skarbowego. Jeśli organ skarbowy uzna owe wyjaśnienia za dokonane „nienależycie” i ich nie uwzględni, wyda decyzję „wymiarową”. Podatnikowi przysługuje od niej odwołanie do izby administracji skarbowej, a także możliwość zaskarżenia jej przed sądem administracyjnym.

 

Potrzebujesz wsparcia dla swojej firmy w tym trudnym czasie?

Skorzystaj z pakietu szczepionkowego Grant Thornton >>.

Te usługi pomogą Tobie przetrwać kryzys >>.  

 

oprac. HZK za The Center of Excellence, Outsourcing Grant Thornton za izbapodatkowa.pl

mm

Specjalista ds. marketingu produktowego w Grant Thornton. Prasowy dziennikarz ekonomiczny z kilkunastoletnim doświadczeniem zawodowym, samodzielna księgowa. Wieloletni współpracownik Grupy Wydawniczej Infor oraz Wydawnictwa Wiedza i Praktyka. Pisała m.in. dla Dziennika Gazety Prawnej czy Wydawcy Harvard Business Review Polska. Laureatka wyróżnienia prasowego „Pióro Odpowiedzialności” przyznawanego przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Zobacz także

Skomentuj