Tarcza turystyczna z podpisem Prezydenta!

Ministerstwo Rozwoju poinformowało dzisiaj, że Prezydent podpisał ustawę wprowadzającą korzystne przepisy dla organizatorów turystyki i samych turystów. Przypominamy kluczowe rozwiązania.

 

Jak podało dzisiaj w komunikacie Ministerstwo Rozwoju, Prezydent Andrzej Duda podpisał tzw. drugą Tarczę turystyczną 22 września br., przygotowaną przez tenże resort – czyli Ustawę o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Przepisy ww. ustawy zakładają przede wszystkim:

 • preferencyjne pożyczki na zwroty wpłat klientów dla organizatorów turystyki,
 • Turystyczny Fundusz Pomocowy, w którym będą gromadzone pieniądze dla turystów i organizatorów wycieczek za odwołane imprezy turystyczne,
 • świadczenie postojowe,
 • zawieszenie składek ZUS dla całej branży turystycznej.

 

Turystyczny Fundusz Zwrotów

Organizator wycieczki, który będzie chciał uzyskać zwrot środków za odstąpienie podróżnego od umowy z powodu pandemii, będzie musi być przede wszystkim wpisany do rejestru organizatorów turystyki oraz uprzednio przyjąć płatność od klienta w formie bezgotówkowej. Ponadto będzie zobowiązany dopełnić określonych formalności, tj.:

 • złożyć (elektronicznie) wniosek do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego (UFG) z określeniem wysokości wypłaty,
 • dostarczyć oświadczenie podróżnego o odstąpieniu od umowy z powodu pandemii,
 • złożyć oświadczenie, że jako organizator imprezy turystycznej nie wręczył podróżnemu vouchera, nie dokonał zwrotu wpłat oraz że zobowiązuje się do zwrotu wypłaty na określonych zasadach,
 • dostarczyć wykaz umowy z danymi podróżnego (imię, nazwisko, PESEL, NIP, data oświadczenia podróżnego o odstąpieniu od umowy, wysokość kwoty zwrotu, nr rachunku bankowego podróżnego).

Turysta, chcący odzyskać pieniądze za odwołaną imprezę turystyczną przez organizatora turystyki, także będzie musiał złożyć odpowiedni wniosek do UFG o zwrot dokonanej wpłaty. W swoim wniosku powinien podać: imię i nazwisko, PESEL, NIP, adres zamieszkania, nazwę organizatora turystyki, z którym zawarł umowę wraz z jej numerem, datą podpisania oraz datą powiadomienia o odstąpieniu od umowy, a także datą planowanego rozpoczęcia imprezy turystycznej oraz nr rachunku bankowego i wysokością wpłaconych zaliczek.

W ciągu 7 dni od złożenia przez turystę wniosku do UFG, organizator wycieczki będzie musiał wpłacić 7,5% łącznej wartości wypłat objętych wnioskiem na rzecz Turystycznego Funduszu Pomocowego oraz opłacić kwotę w wysokości 2,5% lub 4,1% (w zależności od wielkości przedsiębiorcy) łącznej wartości wnioskowanych wypłat. UFG będzie miał 30 dni na weryfikację złożonych dokumentów (a jeśli zajdzie potrzeba przeprowadzenia dodatkowego postępowania wyjaśniającego, termin rozpatrzenia wniosku będzie mógł być wydłużony o kolejne 3 miesiące). W przypadku pozytywnej weryfikacji przez UFG, fundusz ten w ciągu 14 dni zwróci podróżnemu pieniądze.

Według szacunków rządu Turystyczny Fundusz Zwrotów będzie dysponował kwotą 300 mln złotych.

Turystyczny Fundusz Pomocowy

TFP będzie udostępniał organizatorom turystyki preferencyjne pożyczki na wypadek odwołania w przyszłości konkretnych imprez turystycznych. Składka na Turystyczny Fundusz Pomocowy będzie odprowadzana w wysokości nie wyższej, niż 30 złotych od każdego podróżnego, na poczet zawartej umowy o imprezę turystyczną.

Świadczenie postojowe oraz zwolnienie ze składek ZUS

Dodatkowe świadczenie postojowe oraz zwolnienie z płacenia składek na ZUS obejmie – wg informacji podanych przez resort rozwoju – „w większości przypadków tych, którzy wykażą spadek obrotów o co najmniej 75%„. Uprawnionymi do ww. świadczeń będą:

 • przewoźnicy autokarowi,
 • gestorzy bazy hotelowej,
 • agenci turystyczni,
 • piloci i przewodnicy turystyczni,

którzy wcześniej nie mogli skorzystać ze wsparcia w związku z sezonowością ich pracy i zawieszeniem działalności. Na ww. wsparcie mogą liczyć także osoby prowadzące działalność kulturalną i artystyczną.

 

oprac. HZK za gov.pl

 

mm

Specjalista ds. marketingu produktowego w Grant Thornton. Prasowy dziennikarz ekonomiczny z kilkunastoletnim doświadczeniem zawodowym, samodzielna księgowa. Wieloletni współpracownik Grupy Wydawniczej Infor oraz Wydawnictwa Wiedza i Praktyka. Pisała m.in. dla Dziennika Gazety Prawnej czy Wydawcy Harvard Business Review Polska. Laureatka wyróżnienia prasowego „Pióro Odpowiedzialności” przyznawanego przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Zobacz także

Skomentuj