Wszystko, co musisz wiedzieć, żeby prawidłowo wywiązać się wobec fiskusa z obowiązków ewidencyjno-deklaracyjnych dotyczących nowego JPK_VAT z deklaracją!

 

Dotychczas składaliśmy oddzielnie deklarację VAT-7 czy VAT-7K i oddzielnie JPK_VAT. Do końca września obowiązywał wariant struktury JPK_VAT v.3., tj. do 25 października 2020 roku mamy czas na złożenie oddzielnie deklaracji VAT i JPK_VAT.v3 za wrzesień.

Nowy JPK VAT to plik kontrolny, który składa się z części deklaracyjnej i części ewidencyjnej zakupu i sprzedaży. Pozostałe deklaracje VAT oraz informację VAT-UE sporządzamy i wysyłamy na dotychczasowych zasadach.

Obowiązek raportowania podatku VAT w formie jednolitego pliku kontrolnego dotyczy podatników VAT czynnych. Nowy JPK można podpisać podpisem kwalifikowanym, profilem zaufanym lub danymi autoryzującymi.

 

Warianty pliku

Nowa struktura przewiduje dwa warianty pliku:

 • JPK_V7M – dla podatników rozliczających się miesięcznie,
 • JPK_V7K – dla podatników rozliczających się kwartalnie.

 

Termin złożenia nowego JPK VAT

Termin na złożenie JPK nie ulega zmianie. Nadal terminem granicznym jest 25 dzień miesiąca następnego po miesiącu, za który składamy JPK. Ten termin dotyczy zarówno podatników rozliczających się miesięcznie jak i kwartalnieRóżnica polega na tym, że podatnicy rozliczający się kwartalnie będą składać za pierwszy i drugi miesiąc kwartału tylko część ewidencyjną, natomiast za trzeci miesiąc kwartału będą składać część ewidencyjną i część deklaracyjną zawierającą podsumowanie kwartału.

Pierwszym okresem rozliczeniowym, za który trzeba złożyć JPK VAT w nowej strukturze jest październik, czyli mamy czas do 25 listopada 2020.

 

Zakres danych wykazywanych w JPK_V7M i JPK_V7K

Zakres danych wykazywanych w nowej strukturze określa Rozporządzenie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 15 października 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług (Dz. U. poz. 1988), zmienione rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 1 kwietnia 2020 r. (Dz. U. poz. 576) oraz rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 25 czerwca 2020 r. (Dz. U. poz. 1127).

Link do rozporządzenia: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001988

 

Korekty deklaracji i ewidencji za okresy przed 1 października 2020 roku

W przypadku konieczności sporządzenia korekty deklaracji VAT-7, VAT-7K lub JPK VAT za okres przed 1 października 2020 roku, należy to zrobić wg zasad obowiązujących w okresie, za który będzie sporządzana korekta. Czyli nowa struktura obowiązuje wyłącznie do rozliczeń za okres od 1 października 2020 roku.

 

Korekty nowego JPK VAT

Sporządzając korektę nowego JPK wypełniamy wyłącznie część podlegającą korekcie, tj.:

 • jeżeli korekta ma wpływ na część tylko deklaracyjną, to nie wypełniamy części ewidencyjnej;
 • jeżeli korekta ma wpływ na część tylko ewidencyjną, to nie wypełniamy części deklaracyjnej; co ważne, korekta wyłącznie części ewidencyjnej nie będzie miała wpływu na termin zwrotu podatku;
 • jeżeli korekta ma wpływ na część ewidencyjną i deklaracyjną, to wypełniamy cały JPK_VAT.

W przypadku korekt mających wpływ na zmniejszenie podatku naliczonego, w ewidencji za jeden okres, ustawodawca dopuszcza możliwość ujęcia wyłącznie dokumentu pierwotnego pomniejszonego o wartość dokumentu korygującego.

 

Co nowego w części deklaracyjnej?

Kilka pozycji zostało usuniętych min:.

 • nie będziemy dołączać oddzielnego formularza VAT-ZD;
 • znikają też pozycje dotyczące odwrotnego obciążenia z art. 17 ust. 1 pkt. 7 lub 8 (przepisy zostały uchylone z dniem 1 listopada 2019 roku).

Kilka pozycji zostało zaktualizowanych lub zmienionych – więcej tutaj >> (klik) – szczególną uwagę należy zwrócić na pozycje wymienione w tabeli po prawej stronie. Doszły także nowe pola, np.:

 • zaliczenie zwrotu podatku na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych – zaznaczenie tej pozycji zastępuje złożenie odrębnego załącznika (należy podać kwotę jaką chcemy zaliczyć na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych, podać rodzaj przyszłego zobowiązania);
 • w przypadku ulgi na złe długi doszły dodatkowe pola, gdzie w przypadku korekty podstawy opodatkowania i vat należnego na minus trzeba podać wartości zbiorczo;
 • doszło pole tekstowe, gdzie wpisuje się przyczynę złożenia korekty bez dołączania dodatkowego załącznika.

 

Co nowego w części ewidencyjnej? Kody GTU itd.

Ewidencje VAT sprzedaży i zakupu zostały rozszerzone o nowe oznaczenia. W przypadku ewidencji sprzedaży będą to:

 • kody GTU (od 01 do 13) – grupowanie rodzajów towarów i usług dla transakcji sprzedaży
 • SW, EE, TP, TT_WNT, TT_D, MR_T, MR_UZ, I_42, I_63, B_SPV, B_SPV_DOSTAWA, B_MPV_PROWIZJA, MPP – oznaczenia procedur
 • RO, WEW, FP – oznaczenia dowodów

W przypadku ewidencji zakupu będą to:

 • MK, VAT-RR, WEW – oznaczenia dowodów
 • MPP, IMP – oznaczenia transakcji

 

WAŻNE! Wszystkie oznaczenia dotyczące ewidencji sprzedaży i zakupu dotyczą również dokumentów wykazywanych w czasie obowiązywania nowej struktury, a wystawionych wcześniej.  Nie ma tutaj znaczenia data wystawienia dokumentu, a znaczenie ma data:

 • powstania obowiązku podatkowego w podatku VAT,
 • data odliczenia VAT,
 • w przypadku faktur korygujących na minus data , z którą możemy ująć w ewidencji taką korektę.

 

UWAGA! Dlatego bardzo ważne jest analizowanie dokumentów wystawionych z datą przed 1 października 2020 roku, czy nie powstanie obowiązek oznaczania ich nowymi symbolami.

 

Potrzebujesz więcej informacji na ten temat? Skontaktuj się ze mną >>   

Doświadczony Menedżer z kilkunastoletnim doświadczeniem w outsourcingu usług księgowych dla spółek kapitałowych oraz osobowych zarówno z kapitałem polskim jak i zagranicznym. Z Grant Thornton związana od października 2012 r., gdzie do czerwca 2016 roku odpowiadała między innymi za prawidłową pracę wieloosobowego zespołu księgowego oraz relacje z klientami Spółki. Zaangażowana w nadzór i koordynację projektów outsourcingowych. Odpowiadała za pełną obsługę księgową firm, dla których była dedykowanym ekspertem. Od lipca 2016 roku jest Liderem oraz osobą odpowiedzialną za rozwój zespołu The Center of Excellence w Departamencie Outsourcingu. Jej zadaniem jest wdrażanie w sposób systematyczny rozwiązań usprawniających pracę pozostałych osób poprzez min. optymalizację wykorzystania narzędzi IT.

Zobacz także

Skomentuj