Faktury wystawione przed wykonaniem usługi, a prawo do odliczenia podatku VAT

Obecne przepisy Ustawy VAT dają możliwość wystawienia faktury 30 dni przed wykonaniem usługi. Otrzymujący taką fakturę można dokonać odliczenia podatku VAT zawartego w niej, tylko w przypadku, gdy u wystawcy powstał obowiązek podatkowy. Nie zawsze musi być to moment, gdy usługa została wykonana. Z ogólnych zasad, określonych w Ustawie VAT, wynika, że podatnik nabywa prawo […]

Czytaj więcej

Zmiana urzędu dla „dużych” podatników!

Od 1 stycznia 2016 r. wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie określenia kategorii podatników i płatników obsługiwanych przez naczelnika urzędu skarbowego innego niż właściwego miejscowo.   Z projektu wynika, że mają to być: podatkowe grupy kapitałowe, banki (poza spółdzielczymi), zakłady ubezpieczeń, domy maklerskie, fundusze inwestycyjne i emerytalne oraz podatnicy osiągający co najmniej 50 […]

Czytaj więcej

Nie podałeś KRS-u na stronie firmowej? Licz się z grzywną!

  Papier firmowy i firmowa strona internetowa oprócz treści, które spółka prawa handlowego (spółka z o.o., S.A. i S.K.A.) chce umieścić, musi obowiązkowo zawierać informacje narzucone przez art. 127, 206 oraz 374 kodeksu spółek handlowych. Zgodnie z przepisami prawa obowiązkowe informacje to: nazwa spółki, siedziba/adres firmy, oznaczenie sądu rejestrowego, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki […]

Czytaj więcej

Sprawozdania finansowe z akt KRS – fotokopie na e-mail

Na stronie www.RejestrKRS.pl można zamówić wykonanie fotokopii sprawozdania finansowego dowolnej firmy zarejestrowanej w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS). Fotokopie są wykonywane we wszystkich Sądach Rejonowych w wydziałach Krajowego Rejestru Sądowego na terenie całej Polski z akt KRS spółek. Można już zamawiać i poznać wyniki finansowe partnerów handlowych lub firm konkurencyjnych – sprawozdania za 2014 rok już […]

Czytaj więcej

Korekta kosztów podatkowych z tytułu nie zapłaconych zobowiązań

Od 1 stycznia 2016 roku nie trzeba będzie korygować kosztów podatkowych w związku z nie zapłaconymi zobowiązaniami. Księgowi odpowiedzialni za rozliczenie podatku dochodowego, odetchną od żmudnego pilnowania wiekowania zobowiązań na potrzeby kalkulacji podatku. Do tej pory stali przed nie lada wyzwaniem, żeby prawidłowo określić wartość do korekty kosztów. Proces ten jest bardzo czasochłonny zwłaszcza w […]

Czytaj więcej

Wraca zdrowy rozsądek! Sędziowie SN w obronie wynagrodzeń wykładowców

  W sądach zapadają pierwsze rozstrzygnięcia dotyczące kwestionowanych przez ZUS umów cywilnoprawnych zawieranych z wykładowcami. Jest to pokłosie działalności kontrolerów ZUS, którzy wydali decyzje, od których umów należy płacić składki, a od których nie. Do grup szczególnie narażonych na arbitralne decyzje urzędników ZUS oprócz menedżerów na kontraktach, dołączyli wykładowcy akademiccy oraz sędziowie. Sąd Najwyższy zajmował […]

Czytaj więcej

Podatek dochodowy – zmiany w zasadach ujmowania korekt kosztów i przychodów

Po rozpatrzeniu poprawek Senatu, do podpisu Prezydenta została skierowana ustawa z dnia 10 września 2015 roku o zmianie niektórych ustaw w związku ze wsparciem polubownych metod rozwiązania sporów. Ustawa ta wprowadza istotne zmiany między innymi do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej UoPDOF) i osób prawnych (dalej UoPDOP), które wejdą w życie od […]

Czytaj więcej

Przesłanki utraty wartości składników majątku

Wiele niespodziewanych wydarzeń lub zmian warunków używania aktywów może spowodować, iż kontrolowany przez przedsiębiorstwo składnik majątku nie przyniesie prognozowanych wcześniej korzyści ekonomicznych. Jako, że sprawozdanie finansowe, a zwłaszcza bilans, powinno odzwierciedlać potencjał ekonomiczny podmiotu, wartość aktywów, w stosunku do których nastąpiła utrata wartości, musi zostać skorygowana. Przesłanki, które sygnalizują ewentualną utratę wartości składników majątku, można […]

Czytaj więcej

Dokonujesz transakcji z odwrotnym obciążeniem w obrocie krajowym? Wypełnij VAT-27!

  1 lipca 2015 roku weszła w życie nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług, która wprowadziła zmiany w zakresie sprzedaży z odwrotnym obciążeniem w obrocie krajowym. Celem nowych przepisów jest przede wszystkim konieczność dostosowania prawa krajowego do unijnych regulacji. Podmioty, które dokonują sprzedaży z odwrotnym obciążeniem, począwszy od lipca 2015 roku będą zobowiązane złożyć […]

Czytaj więcej