Księgowość jest sexy

Blog ekspertów Grant Thornton

Objaśnienia podatkowe – ogólne wyjaśnienia przepisów prawa

  Dziennik Ustaw RP z 30.12.2016 poz.2255 – Ustawa z dnia 16 grudnia 2016 roku o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców. Wprowadzenie tak zwanej instytucji podatkowej ma na celu zapewnienie jednolitego stosowania przepisów prawa podatkowego przez organy podatkowe oraz organy kontroli skarbowej. Wydawane z urzędu ogólne wyjaśnienia przepisów prawa podatkowego, będą uwzględniały […]

Czytaj więcej

Sprawozdania do KNF

Podmioty posiadające zezwolenie na świadczenie usług płatniczych w charakterze krajowej instytucji płatniczej są zobligowane do przekazywania do Komisji Nadzoru Finansowego określonych sprawozdań. Art. 81 Ustawy o usługach płatniczych wskazuje, że  krajowa instytucja płatnicza przekazuje KNF sporządzone zgodnie z ustawą o rachunkowości roczne sprawozdanie finansowe, a także roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe, jeżeli istnieje obowiązek jego sporządzenia. […]

Czytaj więcej

Zmiany zasad obrotu bezgotówkowego od 2017 r.

Od 1 stycznia 2017 r. wszelkie rozliczenia pieniężne przedsiębiorców, gdzie stroną transakcji z której płatność wynika, jest inny przedsiębiorca, a wartość transakcji przekracza 15 000 zł, muszą następować poprzez rachunek bankowy przedsiębiorcy. Taki obowiązek nakłada na przedsiębiorców ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz […]

Czytaj więcej

Odpowiedzialność za sporządzenie sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności zarządu

Analizując obowiązki organów zarządczych i nadzorujących w zakresie prawidłowego sporządzenia rocznego sprawozdania finansowego oraz ujawnienia informacji zawartych w sprawozdaniach finansowych rozróżnić można trzy podstawowe rodzaje odpowiedzialności: – odpowiedzialność cywilną, – odpowiedzialność karną, – odpowiedzialność karnoskarbową. Odpowiedzialność cywilna kierownika jednostki Zgodnie treścią art. 4a Ustawy o Rachunkowości kierownik jednostki jest zobowiązany aby zapewnić, że roczne sprawozdanie […]

Czytaj więcej

Pełnomocnicy składający VAT-R, strzeżcie się!

1 stycznia 2017 weszły  w życie nowe przepisy dotyczące składania zgłoszeń rejestracyjnych VAT-R przez pełnomocników podatnika. Mianowicie pełnomocnik podpisujący zgłoszenie rejestracyjne VAT-R odpowiada solidarnie za zobowiązania podatnika z tytułu podatku do kwoty 500 000 zł w okresie 6 miesięcy od dnia zarejestrowania podatnika! Zgodnie z Ustawą o podatku od towarów i usług  art. 96 ust. 4b. […]

Czytaj więcej

Zostało już tylko 5 dni na przeprowadzenie inwentaryzacji!

Obowiązek przeprowadzania inwentaryzacji, czyli okresowego ustalenia lub sprawdzenia rzeczywistego stanu aktywów i pasywów, wynika z art. 26 oraz 27 Ustawy o rachunkowości. Jest ona elementem rachunkowości jednostki, odpowiedzialność za którą ponosi jej kierownik jednostki. Rozpoczyna się nie wcześniej niż na trzy miesiące przed końcem roku obrotowego, a kończy 15 stycznia następnego roku. Inwentaryzacja powinna być […]

Czytaj więcej