Małe firmy skorzystają z ułatwień w prowadzeniu rachunkowości

Sejm uchwalił nowelizację ustawy o rachunkowości, która ma na celu m.in. dostosowanie polskich przepisów do regulacji unijnych i wprowadzenie ułatwień dla małych firm.

Czego dotyczą ułatwienia?

Zgodnie z nowelizacją, małe firmy będą mogły sporządzać skrócone sprawozdania finansowe, składające się jedynie z uproszczonego bilansu, rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej (z ograniczoną ilością danych). Ponadto zwolnione zostaną ze sporządzania sprawozdania z działalności (pod warunkiem, że niektóre informacje, objęte dotychczas jego zakresem, zostaną ujawnione w informacji dodatkowej). Jednostki te mają też zostać zwolnione z obowiązku sporządzania zestawienia zmian w kapitale własnym i rachunku przepływów pieniężnych.

Większa grupa przedsiębiorstw będzie mogła skorzystać z uproszczonej ewidencji leasingu, ujmowania odroczonego podatku dochodowego oraz zwolnienia ze stosowania zasad dotyczących instrumentów finansowych.

Zniesiony ma być obowiązek publikacji sprawozdań finansowych przez spółdzielnie
w Monitorze Spółdzielczym. Pozostawiony zostanie jednak wymóg składania tych sprawozdań wraz z innymi dokumentami do Krajowego Rejestru Sądowego.

Wprowadzono też możliwość prowadzenia uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów zamiast ksiąg rachunkowych przez niektóre małe organizacje pozarządowe.

Kto będzie mógł je stosować?

Zgodnie z dyrektywą przyjęto, że małe firmy to m.in. spółki akcyjne, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółki komandytowo-akcyjne (również tworzone przez nie spółki osobowe), które spełniają dwa z trzech kryteriów:

  1. suma bilansowa w roku obrotowym, za który sporządzane jest sprawozdanie finansowe, oraz w roku poprzednim nie przekracza 4 mln euro (17 mln zł),
  2. przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów nie przekraczają 8 mln euro       (34 mln zł),
  3. przeciętne zatrudnienie nie przekracza 50 osób.

Dodatkowo z uproszczeń przewidzianych dla małych jednostek będą mogły skorzystać także osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie, które mogą stosować przepisy ustawy o rachunkowości (zgodnie z art. 2 ust. 2) – jeżeli ich przychody za poprzedni rok obrotowy nie przekraczają równowartości w walucie polskiej 1,2 mln euro.

Uproszczoną księgowość będą stosować również organizacje pozarządowe o przychodach do 100 tys. zł rocznie.

Jakie plusy dla małych firm?

Zaproponowane ułatwienia przyczynią się do obniżenia kosztów przygotowania uproszczonego sprawozdania finansowego już za 2015 r. oraz obniżenia kosztów bieżącego prowadzenia rachunkowości przez jednostki objęte zmianami.

Maja Gołaszewska

Starszy Specjalista
Grant Thorntnon

Zobacz także

Skomentuj