Formy składania sprawozdań finansowych do Sądu Rejestrowego

Sprawozdanie finansowe można wysłać drogą papierową lub elektroniczną.

Koniec roku coraz bliżej i większość z nas niebawem rozpocznie prace związane z zamknięciem roku.

Dla podmiotów, których rok obrachunkowy jest taki sam jak kalendarzowy proces zamknięcia ksiąg
i potem sporządzenie sprawozdania finansowego zakończy się dopiero w przyszłym 2018 roku.

Pomimo to już teraz warto przypomnieć sobie o terminach i sposobach przesyłania sprawozdań finansowych do Sądu Rejestrowego.

Obowiązek składania sprawozdania finansowego do Sądu Rejestrowego dotyczy takich jednostek, które są wpisane do KRS.

Przypomnijmy, że sprawozdanie finansowe musi być zatwierdzone przez organ zatwierdzający nie później niż 6 miesięcy od dnia bilansowego. Natomiast do Sądu Rejestrowego sprawozdanie trzeba wysłać w ciągu 15 dni od zatwierdzenia tego sprawozdania.

Jeżeli zdarzy się jednak, że sprawozdanie finansowe nie zostanie zatwierdzone w tym terminie, to
i tak trzeba je wysłać do Sądu w ciągu 15 dni licząc od dnia upływu terminu do zatwierdzenia. Później niestety ponownie składamy już zatwierdzone w terminie 15 dni od daty tego zdarzenia.

 W jaki sposób przesyłamy sprawozdanie finansowe do Sądu?

Mamy dwie drogi:

  • tradycyjna czyli papierowa,
  • elektroniczna.

Droga tradycyjna to nic innego jak wypełnienie wniosku KRS-Z30, dołączenie do niego sprawozdania finansowego i innych niezbędnych dokumentów takich jak:

  • opinia biegłego rewidenta (w przypadku obowiązku badania),
  • odpis uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego i o podziale zysku,
  • sprawozdanie z działalności (jeśli dotyczy),
  • podpisanie wszystkiego przez osoby do tego upoważnione,

a następnie udanie się do Sądu i złożenie dokumentacji lub wysłanie pocztą tradycyjną (nie zapomnijmy o wypełnieniu potwierdzenia otrzymania, tzw. zwrotka i dodatkowym oznaczeniu co przesyłamy – jakie dokumenty).

Droga elektroniczna to obecnie nic innego jak złożenie wniosku wraz  załącznikami poprzez:

lub

Pamiętajmy, że wybór drogi elektronicznej wymaga podpisania bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu, albo profilem zaufanym ePUAP nie tylko wniosku, ale również wszystkich załączonych dokumentów do wniosku osobno.

Wykorzystując Portal S24 w zakładce „WNIOSKI” wybieramy „Nowy wniosek” i  następnie „Wybierz wzorzec dokumentu”. Dalej wypełniamy pola formularza od kroku 1 do kroku 3. W kroku 4 możemy załączyć sprawozdanie finansowe wraz z innymi niezbędnymi dokumentami wymienionymi wyżej.

Format załączonego pliku (załączników) musi mieć rozszerzenie „.xades”. To oznacza, że pliki zapisane z takim rozszerzeniem zostały opatrzone podpisem.

>>TUTAJ<< przeczytają Państwo o sporządzaniu i składaniu sprawozdań finansowych w formie elektronicznej.

Jeśli posiadamy bezpieczny podpis elektroniczny, albo profil zaufany ePUAP, to korzystajmy z możliwości przesyłania dokumentów do Sądu elektronicznie, oszczędzając tym samym czas i koszty na przejazdy, zużycie papieru czy usługi poczty.

Agnieszka Michalak
Senior Menedżer
Leader The Center of Excellence
Grant Thornton

 

 

 

 

Zobacz także

Skomentuj