Bez podpisu elektronicznego nie złożysz sprawozdania finansowego do KRS!

15 marca 2018 roku weszła w życie ustawa o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw. Ustawa ta wprowadza sporo zmian, min. od 1 października 2018 roku wymóg sporządzania i wysyłania do KRS sprawozdań finansowych wyłącznie w formie elektronicznej.

Dowiedz się więcej o doradztwie finansowym-> 

 

W okresie przejściowym, tj. od 15/03/2018 – 30/09/2018 sprawozdania za 2017 rok (i wcześniejsze lata jeśli nie były wysłane) muszą być wysłane do KRS drogą elektroniczną. Wymóg ten dotyczy podmiotów wpisanych do KRS.

W w/w okresie istnieją dwie możliwości złożenia wniosków:

 1. Bezpłatna (nowa), tj. wysłanie sprawozdań za pośrednictwem nowego systemu teleinformatycznego udostępnionego przez Ministerstwo Sprawiedliwości bezpośrednio do Repozytorium Dokumentów Finansowych – podpisane papierowe sprawozdania trzeba zeskanować jako kopie elektroniczne, podpisać podpisem kwalifikowanym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym przez co najmniej jedną osobę uprawnioną do reprezentowania spółki
 2. Płatna, tj. skorzystanie z dotychczasowego systemu elektronicznego przesyłania sprawozdań S24 – do elektronicznego wniosku dołącza się podpisane skany sprawozdań – tutaj również mamy wymóg posiadania podpisów elektronicznych.

>>TUTAJ<< na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości, mogą przeczytać Państwo jak bezpłatnie składać dokumenty finansowe do Repozytorium Dokumentów Finansowych (RDF), a >>TUTAJ<< jak składać wnioski.

Co z podpisem dla cudzoziemca, który jest wpisany w KRS a nie posiada nr PESEL?

Nowe przepisy przewidują, że w okresie przejściowym tj. od 15/03/2018 – 30/09/2018, zgłoszenie dokumentów finansowych do RDF oraz elektroniczne skany mają być podpisywane podpisem kwalifikowanym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym przez co najmniej jedną osobę fizyczną, której numer PESEL jest ujawniony w KRS (uprawnioną do reprezentowania spółki), tj. członek zarządu, wspólnik, syndyk, likwidator (art. 38. ust. 2 ustawy zmieniającej). Czyli bez względu na zasady reprezentacji wystarczy, że podpis złoży jedna osoba.

Powyższe oznacza, że cudzoziemcy, którzy są wpisani w KRS jako osoby upoważnione do reprezentacji, będą musieli wystąpić do Urzędu Gminy o nadanie numeru PESEL i ujawnić ten numer w KRS, a następnie uzyskać podpis elektroniczny lub profil zaufany.

Bardzo ważne jest uzyskanie nr PESESL i podpisu przed terminem złożenia Sprawozdania Finansowego do KRS!

O procedurze nadawania numerów NIP i PESESL dla cudzoziemców przeczytają więcej Państwo >>TUTAJ<<

Jak uzyskać nr PESEL? – krótka instrukcja

1. Wymagane dokumenty:

 • Wniosek (link: Wniosek o nadanie numeru PESEL)
 • W przypadku osoby nieposiadającej obywatelstwa polskiego- dokument podróży lub inny dokument potwierdzający tożsamość i obywatelstwo
 • Dokument potwierdzający dane wskazane w pkt 3-5 wniosku (jeżeli są dostępne)
 • W przypadku składania wniosku o nadanie numeru PESEL przez pełnomocnika dodatkowo:
  – pisemne pełnomocnictwo do złożenia wniosku o nadanie nr PESEL,
  – dowód osobisty pełnomocnika lub ważny paszport.2. Opłaty:
 • Za nadanie numeru PESEL brak
 • 17 zł opłata skarbowa za złożenie pełnomocnictwa3. Termin: niezwłocznie4. Miejsce złożenia: W przypadku braku meldunku w organie gminy właściwym dla siedziby pracodawcy lub w przypadku gdy nie można określić właściwej gminy organ gminy właściwy dla dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy.

  5. Wniosek musi zawierać wskazanie podstawy prawnej do konieczności uzyskania numeru PESEL oraz dokumentację potwierdzającą dane zawarte we wniosku. Regulacje odnośnie ePUAP są traktowane jako podstawa prawna do uzyskania numeru PESEL.

Zobacz także

Skomentuj