Mały Punkt Kompleksowej Obsługi – zmiany

Styczeń 2019 przyniósł przedsiębiorcom między innymi uproszczenie w rozliczaniu VAT z tytułu świadczenia usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych na rzecz konsumentów z Unii Europejskiej.

MOSS to funkcjonujący od kilku lat Mały Punkt Kompleksowej Obsługi (ang. Mini-One-Stop-Shop). Jest to system umożliwiający podatnikom świadczenie usług telekomunikacyjnych, usług nadawczych oraz usług świadczonych drogą elektroniczną bez konieczności rejestracji w państwie UE, w którym świadczone są te usługi. Miejscem świadczenia tych usług jest miejsce, w którym te podmioty posiadają siedzibę, stałe miejsce zamieszkania lub zwykłe miejsce pobytu.

 

Warunki korzystania z uproszczenia

Zgodnie z art. 28 k. Ustawy o VAT, uproszczenie, które obowiązuje od 1 stycznia 2019 polega na tym, że ww. usługi mogą być rozliczane w kraju usługodawcy – a nie, jak dotychczas, w państwie członkowskim UE – gdy łącznie spełnione są następujące warunki:

  • usługodawca posiada siedzibę działalności gospodarczej, a w przypadku jej braku – stałe miejsce zamieszkania lub zwykłe miejsce pobytu, tylko na terytorium jednego państwa członkowskiego,
  • usługi te są świadczone na rzecz podmiotów niebędących podatnikami, którzy mają siedzibę, stałe miejsce zamieszkania lub zwykłe miejsce pobytu w dowolnym państwie członkowskim, innym niż terytorium państwa członkowskiego usługodawcy,
  • wartość tych usług pomniejszona o kwotę podatku nie przekroczyła w trakcie roku podatkowego, ani w poprzednim roku podatkowym, kwoty 10 000 EUR lub jej równowartości wyrażonej w walucie krajowej państwa członkowskiego usługodawcy, przy czym w przypadku usługodawcy posiadającego siedzibę działalności gospodarczej (a w razie jej braku – stałe miejsce zamieszkania lub zwykłe miejsce pobytu) tylko na terytorium kraju, wyrażona w złotych równowartość kwoty w euro wynosi 42 000 zł.

 

Sprawdź co nasi eksperci mogą zrobić dla Twojej firmy, żeby wyzwolić potencjał jej rozwoju >> 

 

Co to oznacza dla podatników?

Podatnicy zarejestrowani do procedury unijnej w systemie MOSS, którzy w dniu 1 stycznia 2019 spełniają łącznie powyższe warunki, mają czas do 10 lutego 2019 na złożenie do naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście zawiadomienia na formularzu VIU-R, że od dnia 1 stycznia 2019 r. nie korzystają z tej procedury szczególnej.

Oczywiście jest to rozwiązanie opcjonalne – podatnik może się wyrejestrować, ale nie jest to obowiązek. Jeśli podatnik mimo tego, że wartość wspomnianych usług nie przekracza u niego wskazanego progu chce nadal korzystać z tej procedury, to nie składa do urzędu skarbowego żadnego zawiadomienia.

 

Podatnicy, którzy nie złożą stosownego druku w terminie do 1 lutego 2019 r. będą potraktowani jako podatnicy, którzy wybrali miejsce świadczenia wspomnianych usług w kraju nabywcy i kontynuują w roku 2019 rozliczanie VAT od tych usług w systemie MOSS. Ważne jest to, że podatnicy będą musieli stosować system MOSS przez okres 2 lat, dopiero po tym okresie będą mogli zastosować uproszczoną metodę.

 

Zobacz także

Skomentuj