Wiążąca Informacja Stawkowa w VAT jednak od czerwca

Od 1 czerwca br., a nie od kwietnia – jak wcześniej planowano, przedsiębiorcy będą mogli występować o wydanie Wiążącej Informacji Stawkowej (WIS). Ma ona gwarantować wnioskodawcy, że jego produkt lub usługa posiada odpowiednią stawkę VAT wg klasyfikacji CN lub PKWiU.

 

Jak wynika z Raportu z konsultacji projektu z dnia 8 listopada 2018 r. ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Ordynacja podatkowa, podatnicy będą mogli składać wnioski o udzielenie Wiążącej Informacji Stawkowej od 1 czerwca tego roku. Otrzymana decyzja będzie obowiązywała jednak od 1 stycznia 2020 roku, tj. od momentu wejście w życie tzw. nowej matrycy VAT. Odtąd też będzie chroniła podatników przed niepożądanymi konsekwencjami ze strony organów skarbowych, związanymi z niewłaściwym dopasowaniem stawki VAT do danego towaru bądź usługi.

 

Wiążąca Informacja Stawkowa

WIS ma stanowić nową instytucję wydającą decyzje w zakresie:

  • prawidłowego klasyfikowania towarów i usług według CN (unijnej nomenklatury scalonej) oraz PKWiU (Polskiej Klasyfikacji Towarów i Usług),
  • właściwego przyporządkowywania stawek VAT do towarów i usług trafiających do obrotu gospodarczego (tj. na potrzeby opodatkowania podatkiem dostawy towarów, importu towarów, wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów albo świadczenia usług).

Ma być wiążąca dla organów podatkowych i wydawana wyłącznie na podstawie wniosku.

 

Zyskaj wsparcie fachowców Grant Thornton – sprawdź nasz outsourcing finansowo-księgowy >> 

 

Wnioskodawcy WIS

Wnioskodawcami uprawnionymi do ubiegania się o Wiążącą Informację Stawkową będą mogli być:

  • czynni podatnicy VAT,
  • podatnicy zwolnieni z VAT posiadający NIP,
  • zamawiający – w zakresie mającym wpływ na sposób obliczenia ceny w związku z udzielanym zamówieniem publicznym (czyli osoby fizyczne, prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, zobowiązane do stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych).

 

Wniosek o wydanie WIS

Jeden wniosek o wydanie WIS będzie mógł dotyczyć wyłącznie jednego towaru lub usługi. Podatnik we wniosku będzie musiał umieścić następujące informacje, mające umożliwić dokładną identyfikację towaru lub usługi przez urzędników KAS:

  • szczegółowy opis towaru lub usługi pozwalający na jego klasyfikację odpowiednio według CN albo PKWiU,
  • dane podatnika lub zamawiającego,
  • dane pełnomocnika podatnika lub zamawiającego, o ile został ustanowiony.

Do wniosku będzie można załączać dodatkowe dokumenty związane ze specyfikacją danego towaru czy usługi, takie jak np.: instrukcje, atesty, plany/schematy, fotografie, zdjęcia etc.

Jego złożenie będzie kosztowało 40 zł – opłata ma być uiszczana najpóźniej w dniu złożenia wniosku.

Jeśli rozpatrzenie wniosku będzie wymagało przeprowadzenia pomocniczych badań lub analiz, wnioskodawca może zostać obciążony dodatkową opłatą. Będzie ją musiał uiścić w terminie wskazanym przez KAS.

Wzór wniosków o WIS ma zostać określony przez MF w drodze rozporządzenia.

 

Wiążące informacje w decyzji o WIS

Uzyskana przez wnioskodawcę decyzja obejmująca Wiążącą Informację Stawkową będzie zawierała następujące informacje (niezbędne do określenia stawki właściwej dla tego towaru albo dla tej usługi, a także do stosowania przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie – w przypadku, o którym mowa w art. 41b ust. 3):

  • opis towaru lub usługi będącej przedmiotem WIS,
  • w przypadku towaru – przyporządkowaną mu klasyfikację według: działu, pozycji, podpozycji lub kodu Nomenklatury Scalonej (CN),
  • w przypadku usługi – przyporządkowaną jej klasyfikację według: działu, grupy, klasy, kategorii, podkategorii lub pozycji PKWiU,
  • stawkę podatku właściwą dla podanego we wniosku o WIS towaru lub usługi.

WIS będzie można stosować zatem także:

  • do ustalenia opodatkowania VAT transakcji na zasadzie odwróconego obciążenia,
  • na potrzeby stosowania instytucji odpowiedzialności solidarnej,
  • zwolnienia podmiotowego VAT,
  • zwolnienia z obowiązku stosowania kasy rejestrującej

 

WIS-y na towar, a nie wnioskodawcę

Według ostatnich wyjaśnień wiceministra finansów Filipa Świtały, w zakresie Wiążącej Informacji Stawkowej, będzie ona „wydawana na towar, a nie przedsiębiorcę”. Ma chronić wszystkie podmioty w łańcuchu dostaw danego produktu przed ewentualnymi karami ze strony organów skarbowych za nieprawidłowości w stosowaniu stawek VAT. Tym samym ciężar właściwego sklasyfikowania produktów oraz usług wg klasyfikacji CN i PKWiU, a także prawidłowego przyporządkowania do nich stawek VAT, spocznie na urzędnikach państwowych. Dotychczas to administracja podatkowa wymagała od podatników wskazania symbolu PKWiU we wniosku o interpretację indywidualną.

 

Pierwsza i druga instancja w WIS

WIS będzie wydawana przez Dyrektora Krajowej Informacji Stawkowej (a nie dyrektora izby administracji skarbowej wyznaczonego przez Ministra Finansów, jak wcześniej planowano), a następnie publikowana w Biuletynie Informacji Publicznej KIS.

Organem odwoławczym od WIS (druga instancją) będzie szef Krajowej Informacji Skarbowej.

Dotychczasowe interpretacje indywidualne w zakresie stawek VAT będą wydawane do 31 grudnia 2019 roku. Po tym okresie nie będą już mogły dotyczyć zakresu objętego przez WIS, czyli klasyfikowania towarów/usług według CN oraz określania stawki podatku dla danego towaru/usługi.

Jeśli chodzi o moc prawną decyzji w zakresie WIS, będzie ona wygasała na mocy prawa w przypadku zmiany przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku VAT, który odnosi się do przedmiotu WIS (tj. w wyniku: zmian w CN, przyjęcia przez KE środków w celu określenia klasyfikacji taryfowej towarów, lub gdy WIS przestanie być zgodna z interpretacją CN wynikającą z odrębnych decyzji organów unijnych). Owo wygaśnięcie nastąpi z dniem wejścia w życie przepisów, wobec których WIS stała się niezgodna. Wówczas organ podatkowy autonomicznie lub na wniosek adresata WIS będzie mógł zmienić lub uchylić wydana wcześniej decyzję.

 

źródła: Rządowe Centrum Legislacji, Raport z konsultacji projektu z dnia 8 listopada 2018 r. ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Ordynacja podatkowa; PAP; MF; infor.pl

mm

Specjalista ds. content marketingu w Grant Thornton. Prasowy dziennikarz ekonomiczny z kilkunastoletnim doświadczeniem zawodowym, samodzielna księgowa. Wieloletni współpracownik Grupy Wydawniczej Infor oraz Wydawnictwa Wiedza i Praktyka. Pisała m.in. dla Dziennika Gazety Prawnej czy Wydawcy Harvard Business Review Polska. Laureatka wyróżnienia prasowego „Pióro Odpowiedzialności” przyznawanego przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Zobacz także

Skomentuj