Tylko do końca września można składać wnioski o zwolnienie ze składek ZUS za VI-VIII dla branży turystycznej!

Przyjęty przez Sejm projekt tzw. drugiej Tarczy Turystycznej zakłada m.in. zwolnienie ze składek ZUS za okres czerwiec-sierpień 2020 r., o ile dany przedsiębiorca wykaże 80 proc. spadek przychodów r/r oraz złoży do ZUS-u rozliczenie za czerwiec, lipiec i sierpień oraz stosowny wniosek do końca września br.!

 

W piątek 14 sierpnia br. Sejm uchwalił projekt ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, który zawiera rozwiązania wspierające branżę turystyczną w czasie epidemii koronawirusa. Poniżej najważniejsze propozycje, które znalazły się w nowelizacji ustawy.

 

Zwolnienie ze składek ZUS za VI-VIII 2020

Możliwość zwolnienia ze składek ZUS należnych od 1 czerwca do 31 sierpnia br. ma przysługiwać tym przedsiębiorcom, którzy prowadzą działalność pod określonym kodem PKD (poniżej), którzy byli zgłoszeni jako płatnik składek do 31 maja 2020 r., a przychód uzyskany przez nich w pierwszym miesiącu kalendarzowym, za który złożyli wniosek o zwolnienie, jest niższy co najmniej o 80 proc. wobec przychodu uzyskanego w tym samym miesiącu kalendarzowym 2019 roku.

 

 Warunkiem uzyskania wspomnianego zwolnienia ze składek ZUS za okres czerwiec-sierpień 2020 jest także złożenie wniosku i rozliczeń za czerwiec, lipiec i sierpień br. do końca września br. – czyli zostało zaledwie kilka dni!

 

Powyższa pomoc ma dotyczyć przedsiębiorców, których przeważająca działalność gospodarcza jest oznaczona następującymi kodami PKD:

 • 55.10.Z (Hotele i podobne obiekty zakwaterowania),
 • 82.30.Z (działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów),
 • 49.39.Z (Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany),
 • 77.39.Z (Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane),
 • 90.01.Z (Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych),
 • 90.02.Z (Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych),
 • 93.29.Z (Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna),
 • 79.11.A (Działalność agentów turystycznych),
 • 79.90 A (Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych).

Dodatkowe świadczenia postojowe

Z dodatkowego świadczenia postojowego będą mogli skorzystać ci przedsiębiorcy, którzy skorzystali z takiego instrumentu pomocy w przeszłości oraz zanotowali spadek przychodu o co najmniej 80%.

Dodatkowo uprawnionymi do dodatkowego świadczenia postojowego będą prowadzący działalność sezonową piloci wycieczek i przewodnicy turystyczni (kod 79.90.A), którzy zawiesili działalność po 31 sierpnia 2019 r. i wykonywali ją sezonowo nie dłużej niż 9 miesięcy w roku.

Agenci turystyczni (PKD 79.11.A) otrzymają wsparcie na podobnych warunkach, jak dla innych umów agencyjnych.

 

Z ww. rozwiązania (na wspomnianych warunkach) będą mogli skorzystać przedsiębiorcy prowadzący działalność pod poniższymi kodami Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD 2007):

 • 49.39.Z (Pozostały transport lądowy pasażerski),
 • 77.39.Z (Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych),
 • 90.01.Z (Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych),
 • 90.02.Z (Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych),
 • 93.29.Z (Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna).

 

Turystyczny Fundusz Zwrotów

Najważniejszym elementem noweli ustawy są rekompensaty za opłacone, ale nieodbyte – z powodu epidemii koronawirusa – imprezy turystyczne. Organizator turystyki za pośrednictwem systemu teleinformatycznego będzie mógł złożyć wniosek do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego (UFG) o udzielenie wypłaty wraz z wykazem umów, od których odstąpili klienci. Wniosek będzie składał również podróżny, który ubiega się o rekompensatę. Zgodnie z proponowanymi przepisami, UFG po otrzymaniu wniosków od organizatora turystyki oraz podróżnego będzie je weryfikował, a następnie dokonywał wypłat na rzecz podróżnych. Taka weryfikacja ma trwać maksymalnie do czterech miesięcy, a rekompensaty mają być wypłacane w ciągu 14 dni od jej zakończenia. Środki na wypłaty mają pochodzić z nowo utworzonego Turystycznego Funduszu Zwrotów, który będzie finansowany m.in. wpłat z budżetu państwa czy Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

 

 „To są setki milionów złotych, które branża będzie musiała znaleźć. Dlatego Państwo postara się znaleźć środki, aby założyć, czy wyręczyć tę branżę ze zwrotu tych środków (…) Organizatorzy turystyki sporządzą listy tych klientów, do których ma nastąpić zwrot. Po ich weryfikacji przez UFG, zwroty będą następowały w ciągu kilkunastu dni. Organizatorzy turystyki będą mieli sześć lat na zwrot tych środków” – powiedział Andrzej Gut-Mostowy, wiceminister rozwoju.

 

Turystyczny Fundusz Pomocowy

Kolejnym zaproponowanym rozwiązaniem jest Turystyczny Fundusz Pomocowy, który będzie wyodrębnionym rachunkiem w UFG. Ma służyć jako wsparcie dla organizatorów turystyki w przyszłości i będzie uruchamiany w nadzwyczajnych sytuacjach, takich jak klęski żywiołowe czy wybuch epidemii. Warunkiem udzielenia wypłaty z tego funduszu będzie – jak czytamy w uzasadnieniu do projektu – „dokonanie przez organizatora wpłaty w wysokości 7,5 proc. łącznej wartości wypłat objętych wnioskiem na rzecz nowo tworzonego Turystycznego Funduszu Pomocowego, który będzie miał na celu udzielanie pożyczek na zwroty wpłat klientów w nadzwyczajnych i nieuniknionych okolicznościach, w terminie siedmiu dni od złożenia wniosku”. „Dodatkowo organizator turystyki będzie zobligowany do dokonania opłaty w wysokości 2,5 proc. łącznej wartości wypłat objętych wnioskiem, pomniejszonej o kwotę wpłaty w wysokości 7,5 proc., na rzecz Turystycznego Funduszu Pomocowego, który w ciągu 6 lat dokona zwrotu tych kwot do Funduszu Przeciwdziałania COVID-19/budżetu państwa”.

 

 Senacka Komisja Gospodarki Narodowej i Innowacyjności 17 sierpnia br. ogłosiła przerwę w pracach nad ustawą do następnego posiedzenia Senatu. Projekt drugiej tarczy antykryzysowej dla turystyki będzie ponownie omawiany 10 września.

 

 

oprac. Monika Rosa, Honorata Zakrzewska-Krzyś za pap.pl, gov.pl

Zobacz także

Skomentuj