Jaka jest kluczowa zasada sporządzania sprawozdań finansowych – zwłaszcza podczas pandemii?

Kontynuacja działalności, to główna zasada sporządzania sprawozdania finansowego w obliczu kryzysu. 

 

Podstawowym pytaniem, na jakie musi odpowiedzieć kierownik jednostki sporządzając sprawozdanie finansowe za 2020 rok, jest to dotyczące kontynuacji działalności. Dlaczego? Ponieważ właśnie założenie o kontynuacji działalności stanowi fundamentalną zasadę sporządzania sprawozdań finansowych.

W praktyce skutkuje to tym, że kierownik jednostki powinien odpowiedzieć na pytanie: czy firma będzie dalej działała w dającej się przewidzieć przyszłości w niezmniejszonym istotnie zakresie, tj. bez postawienia jej w stan likwidacji lub upadłości.

 

Chcesz mieć pewność prawidłowości sporządzenia sprawozdania finansowego? 

Nasza aplikacja umożliwia łatwe i szybkie tworzenie e-Sprawozdań oraz ich zapisywanie w formacie XML.

Sprawdź zalety e-Sprawozdania finansowego GT! 

 

 PRZYPOMINAMY! Ustalając zdolność jednostki do kontynuowania działalności, kierownik jednostki jest zobowiązany do uwzględnienia wszystkich informacji dostępnych na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego, dotyczących dającej się przewidzieć przyszłości, obejmującej okres nie krótszy niż jeden rok od dnia bilansowego. Powyższe wynika z art. 5 ust. 2 Ustawy o rachunkowości.

 

Ze względu na trwającą pandemię regulacje wspomniane powyżej nabrały szczególnego znaczenia. Aktualna sytuacja makroekonomiczna na całym świecie jest nacechowana olbrzymią niepewnością oraz dynamiką zdarzeń nieznaną dotychczas w biznesie. Skutkuje to tym, że przed kierownikami jednostek stoi ogromne wyzwanie związane z decyzją co do zasadności przyjęcia założenia o kontynuacji działalności. Jest ono obarczone sporym ryzykiem. Życzymy, aby jak najczęściej realizowały się „optymistyczne” scenariusze.

 

mm

Magdalena Augustynowicz, Senior Menedżer. Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu oraz Studiów Podyplomowych z Nowoczesnej Rachunkowości Finansowej i Zarządczej w Międzynarodowej Szkole Menedżerów w Warszawie. Biegły rewident. Z Grant Thornton związana od 2008 r. Dysponuje bogatym doświadczeniem zawodowym w prowadzeniu ksiąg rachunkowych spółek prawa handlowego, w tym głównie z kapitałem zagranicznym oraz raportowaniu według polskich i Międzynarodowych Standardów Rachunkowości. Specjalista w zakresie obsługi spółek z branży nieruchomości a także branży energetycznej, telekomunikacyjnej, elektronicznej oraz handlowej. Nadzoruje i koordynuje prace zespołu księgowego w zakresie świadczenia usług outsourcingowych, stawiając na wysoką jakość, solidność oraz trwałe relacje biznesowe z klientami oparte na wzajemnym szacunku.

Zobacz także

Skomentuj