Ile wyniosą wydłużone terminy sporządzania i zatwierdzania sprawozdań finansowych za 2020 rok i kogo obejmą?

Najnowszy projekt resortu finansów przewiduje wydłużenie terminów sprawozdawczych za 2020 rok dla podatników. Poniżej szczegółowe informacje.

 

W związku z trwająca pandemią resort finansów podjął decyzję o wydłużeniu w przypadku wybranych jednostek terminów wypełniania obowiązków w zakresie inwentaryzacji, sporządzenia zestawienia obrotów i sald, sporządzenia sprawozdania finansowego oraz jego zatwierdzenia, wynikających w szczególności z ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości.

Zmiany będą miały zastosowanie do obowiązków dotyczących roku obrotowego kończącego się po dniu 29 września 2020 roku, jednak nie później niż w dniu 30 kwietnia 2021 roku, których termin wykonania nie upłynął przed 1 marca 2021 roku.

Termin wejścia w życie projektowanego rozporządzenia ma nastąpić z dniem następującym po dniu ogłoszenia. Aktualny etap legislacyjny można sprawdzić tutaj >> (klik).

 

Chcesz mieć pewność prawidłowości sporządzenia sprawozdania finansowego?    

Nasza aplikacja umożliwia łatwe i szybkie tworzenie e-Sprawozdań oraz ich zapisywanie w formacie XML.  

Sprawdź zalety e-Sprawozdania finansowego GT!  

 

Kogo obejmie i ile wyniesie wydłużenie terminów sprawozdawczych za rok 2020?

Zmiana niektórych terminów wynikających w szczególności z ustawy z dnia 29 września 1994 r. dotyczy jednostek:

  • sektora finansów publicznych posiadających osobowość prawną – o 1 miesiąc;
  • o których mowa w art. 2 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, z wyjątkiem jednostek sektora finansów publicznych posiadających osobowość prawną oraz jednostek prowadzących działalność, do której stosuje się przepisy ustaw, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym – o 3 miesiące;
  • które składają sprawozdania finansowe zgodnie z art. 45 ust. 1g ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości – do 31 lipca 2021 r.;
  • spółdzielni mieszkaniowych, o których mowa w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych – do dnia odbycia walnego zgromadzenia;
  • oraz – do 6 tygodni od dnia ustania przesłanki – dla niektórych jednostek (niebędących spółkami kapitałowymi, spółkami komandytowo-akcyjnymi, spółkami jawnymi lub komandytowymi, których wszystkimi wspólnikami lub akcjonariuszami ponoszącymi nieograniczoną odpowiedzialność są spółki kapitałowe, spółki komandytowo-akcyjne lub spółki z innych państw o podobnej do tych spółek formie prawnej), w których:
    • ze względu na liczbę członków organów zatwierdzających i braku możliwości ich zwołania ze względu na ograniczenia epidemiczne oraz
    • brak możliwości podejmowania uchwał przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

 

 

oprac. HZK za The Center of Excellence, Outsourcing Grant Thornton

mm

Starszy specjalista ds. content marketingu w Grant Thornton. Prasowy dziennikarz ekonomiczny z kilkunastoletnim doświadczeniem zawodowym, samodzielna księgowa. Wieloletni współpracownik Grupy Wydawniczej Infor oraz Wydawnictwa Wiedza i Praktyka. Pisała m.in. dla Dziennika Gazety Prawnej czy Wydawcy Harvard Business Review Polska. Laureatka wyróżnienia prasowego „Pióro Odpowiedzialności” przyznawanego przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Zobacz także

Skomentuj