Będą zmiany dotyczące Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych

MF przygotowało rozporządzenie wprowadzające dwie kluczowe zmiany odnośnie Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR), które mają wejść w życie już 15 maja br. Jakie to zmiany?

Jak wynika z projektu rozporządzenia resortu finansów (dostępnego tutaj >>) wkrótce Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Bydgoszczy zyska kolejne uprawnienia. Zostanie on wyznaczony do wykonywania następujących zadań:

1) „prowadzenia Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych, zwanego dalej „Rejestrem”, oraz określania organizacyjnych warunków jego prowadzenia;
2) przetwarzania informacji o:

  • a) beneficjentach rzeczywistych podmiotów wymienionych w art. 58 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, zwanej dalej „ustawą”,
  • b) osobach, o których mowa w art. 61 ust. 1 ustawy;

3) opracowywania analiz statystycznych dotyczących informacji przetwarzanych w Rejestrze;
4) nakładania kar pieniężnych, o których mowa w art. 153 ustawy;
5) podejmowania działań w celu zapewnienia prawidłowości oraz aktualizacji informacji zawartych w Rejestrze, w tym wydawania decyzji, o których mowa w art. 61b ust. 2 ustawy.”

 

Wspomniane wyżej zmiany wynikają z wejścia w życie ustawy z 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r., poz. 815), zgodnie z którymi minister finansów ma prawo zakazać wybranemu organowi KAS obowiązek realizacji określonych zadań organu właściwego w sprawach Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych.

 

Potrzebujesz wsparcia finansowo-księgowego? Skorzystaj z usług Grant Thornton! 

 

Dotychczasowe uprawnienia dyrektora bydgoskiej izby administracji skarbowej odnośnie CRBR

Już wcześniej w zakresie obowiązków Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Bydgoszczy znajdowały się obowiązki dotyczące CRBR, jednak przydzielone w drodze zarządzenia ministra finansów, podczas gdy teraz zostaną one mu nadane w drodze rozporządzenia.

 

Poprzednie rozporządzenie w tej sprawie z 2 marca 2020 r. wprowadziło następujące regulacje (na podstawie art. 57 ust. 3 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finasowaniu terroryzmu):

„§  1. Wyznacza się Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Bydgoszczy do:
1) weryfikacji prawidłowości zgłoszenia informacji do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych, w tym przekazywania żądania ponownego złożenia zgłoszenia, o którym mowa w § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 maja 2018 r. w sprawie zgłaszania informacji o beneficjentach rzeczywistych (Dz. U. poz. 968),
2) zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych we współpracy z Ministrem Finansów, dyrektorami izb administracji skarbowej oraz Krajową Informacją Skarbową – w ramach prowadzenia Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych;
3) przetwarzania informacji o beneficjentach rzeczywistych w ramach wykonywania zadań, o których mowa w pkt 1 i 2.”

 

 UWAGA! Nowe przepisy mają wejść w życie 15 maja 2021 roku.

 

mm

Specjalista ds. content marketingu w Grant Thornton. Prasowy dziennikarz ekonomiczny z kilkunastoletnim doświadczeniem zawodowym, samodzielna księgowa. Wieloletni współpracownik Grupy Wydawniczej Infor oraz Wydawnictwa Wiedza i Praktyka. Pisała m.in. dla Dziennika Gazety Prawnej czy Wydawcy Harvard Business Review Polska. Laureatka wyróżnienia prasowego „Pióro Odpowiedzialności” przyznawanego przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Zobacz także

Skomentuj