Kiedy spółka powinna utworzyć rezerwę na koszty likwidacji? Co może zawierać taka rezerwa? Poniżej kluczowe informacje.

 

Ostatni rok przyniósł wiele nioczekiwanych zmian. Ze względu na przedłużające się obostrzenia i przymusowe zamykanie biznesów część firm nie była w stanie podnieść się z kryzysu, dlatego zarządy decydowały się na otwarcie procedury likwidacji spółek. W przypadku, gdy założenie o kontynuacji działalności nie jest zasadne, jednostka jest obowiązana utworzyć rezerwę na koszty związane z likwidacją. Co warto na ten temat wiedzieć?

 

 

Kiedy tworzymy rezerwę na koszty likwidacji?

W przypadku zaistnienia przesłanek zagrożenia kontynuacji działalności i podjęcia decyzji o otwarciu likwidacji spółki, zmieniają się zasady wyceny aktywów jednostki oraz powstaje konieczność utworzenia rezerwy na przewidywane dodatkowe koszty i straty spowodowane zaniechaniem lub utratą zdolności do kontynuowania działalności (art. 29 Ustawy o Rachunkowości). Spółka, która do tej pory wyceniała aktywa według standardowych zasad przyjętych w polityce rachunkowości, zobligowana jest wycenić je po cenach sprzedaży netto możliwych do uzyskania.

 

 UWAGA! Ceny te nie mogą być wyższe od cen nabycia aktywów albo kosztów wytworzenia pomniejszonych o dokonane odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

 

Równocześnie spółka zobowiązana jest utworzyć rezerwę na przewidywane koszty związane z likwidacją. Zarówno skutki wyceny aktywów, jak i rezerwa na koszty likwidacji wpływają na kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny.

 

Co może zawierać rezerwa na koszty likwidacji?

W przepisach nie znajdziemy konkretnego katalogu kosztów, na które należy utworzyć rezerwę. W praktyce może ona obejmować:

  • wszelkie opłaty sądowe i notarialne,
  • koszty ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym,
  • koszty archiwizacji dokumentów,
  • odszkodowania dla kontrahentów.

W kwocie rezerwy zawarte mogą być również:

  • odprawy dla zwalnianych pracowników (łącznie ze składkami ZUS),
  • wynagrodzenie likwidatora spółki,
  • koszty dodatkowych zewnętrznych usług profesjonalnych (np. wynagrodzenie rzeczoznawców wyceniających majątek czy wynagrodzenie biura rachunkowego za przygotowanie dodatkowych dokumentów finansowych).

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – np. w jakich sytuacjach i terminach należy utworzyć rezerwę na koszty likwidacji, skontaktuj się z ekspertami finansowo-księgowymi Grant Thornton 

 

mm

Menedżer w Departamencie Outsourcingu Grant Thornton. Swoje ponad 10-letnie doświadczenie zdobywała w strukturach GT od stanowiska asystenta do menedżera, szlifując umiejętności pod okiem ekspertów z dziedziny księgowości. Absolwentka studiów na kierunku Ekonomia. Ukończyła podyplomowe Studia Rachunkowości na Wydziale Nauk Ekonomicznych SGGW. W trakcie swojej kariery nieustannie podnosi kwalifikacje na licznych kursach, m.in. w Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce. Posiada uprawnienia Ministra Finansów do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. Bogatą wiedzą i doświadczeniem dzieli się ze swoimi Klientami, sprawując nadzór nad usługą księgową świadczoną dla spółek z różnorodnych branż, m.in. budowlanej, odnawialnych źródeł energii i reklamy internetowej. W codziennej pracy wspiera 12-osobowy zespół złożony ze specjalistów i asystentów, dbając o najwyższą jakość usługi i ściśle współpracując z Klientami, którzy niezwykle cenią jej profesjonalizm, trafne rozwiązania i indywidualne podejście do wyzwań przed którymi stoją.

Zobacz także

Skomentuj