Maksymalna kara porządkowa od 2022 roku o 100 zł w górę

Jaka będzie wysokość kary porządkowej od stycznia 2022 roku? Kogo dotyczą kary porządkowe i w jakich sytuacjach mogą zostać nałożone? Czy można ich uniknąć?

 

Od 1 stycznia 2022 roku organy podatkowe będą mogły nakładać na podatników wyższą karę porządkową, której zasady stosowania wymienione są  w Ordynacji podatkowej. Generalnie zmiana kwoty kary porządkowej zależy od wzrostu wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w pierwszym półroczu poprzedniego roku. W związku z czym, Minister Finansów obwieszczeniem z 6 sierpnia br. określił nową kwotę kary porządkowej, która od początku stycznia 2022 roku wyniesie maksymalnie 3 000 zł. Obecnie maksymalna wysokość wspomnianej kary to 2 900 zł.

 

Kto i za co może dostać karę porządkową?

Nakładanie kar porządkowych ma na celu zdyscyplinowanie podatników, dla zapewnienia sprawnego przebiegu czynności sprawdzających czy postępowania podatkowego. Zgodnie z art. 262 Ordynacji podatkowej, do osób, które mogą otrzymać postanowienie o nałożeniu kary porządkowej, należą: strona, pełnomocnik strony, świadek, oraz biegły, którzy:

  • nie stawili się osobiście bez uzasadnionej przyczyny, mimo że byli do tego zobowiązani, lub
  • bezzasadnie odmówili lub nie dokonali w terminie wyznaczonym w wezwaniu złożenia wyjaśnień, zeznań, wydania opinii, okazania przedmiotu oględzin, przedłożenia tłumaczenia dokumentacji obcojęzycznej lub udziału w innej czynności, lub
  • bezzasadnie odmówili okazania lub nie przedstawili w wyznaczonym terminie dokumentów, których obowiązek posiadania wynika z przepisów prawa, ksiąg podatkowych, dowodów księgowych będących podstawą zapisów w tych księgach, lub
  • bez zezwolenia tego organu opuścili miejsce przeprowadzenia czynności przed jej zakończeniem.

Dodatkowo kara może zostać nałożona na osoby trzecie, które bezpodstawnie odmawiają okazania przedmiotu oględzin, uczestników rozprawy, który utrudnia jej przeprowadzenie, a także na osoby, którym podatnik zlecił prowadzenie lub przechowanie ksiąg podatkowych lub dokumentów będących podstawą zapisów w tych księgach.

 

 UWAGA! Wykaz czynności, za które można otrzymać karę porządkową, jest ograniczony – oznacza to, że kara ta nie może służyć do sankcjonowania innych zachowań podatników.

 

Kiedy i jak podważyć postanowienie o karze porządkowej?

Zgodnie z przepisami karę porządkową nakłada się w formie postanowienia. Ważnym warunkiem zastosowania kary porządkowej jest prawidłowe wezwanie przez organ podatkowy. Warto pamiętać, że samo otrzymanie postanowienia nie oznacza, że podatnik powinien natychmiast zapłacić karę. Podatnik może złożyć zażalenie lub wniosek o jej uchylenie, zwłaszcza gdy ma do tego uzasadnione podstawy, lub gdy kara została nałożona niezgodnie z prawem. Termin na podważenie postanowienia wynosi 7 dni od daty jego doręczenia.

 

Masz wątpliwości dotyczące swojej sytuacji prawno-podatkowej lub zapisów księgowych? Odzyskaj spokój dzięki wsparciu doradców podatkowych Grant Thornton lub ekspertów ds. finansowo-księgowych >> 

 

Podstawa prawna:

  • Obwieszczenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 6 sierpnia 2021 r. w sprawie wysokości kwoty wymienionej w art. 262 § 1 ustawy – Ordynacja podatkowa na rok 2022
  • Ustawy z dnia 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa

Asystent ds. księgowości, Outsourcing Grant Thornton

Zobacz także

Skomentuj