Ogłoszony przez NBP kurs euro na 1 października 2021 roku jest podstawą obliczenia kluczowych limitów podatkowych na rok 2022. W przyszłym roku więcej przedsiębiorców będzie mogło skorzystać z uproszczeń podatkowych.

 

Początek października ma kluczowe znaczenie dla przedsiębiorców. Wyliczenia limitów na nadchodzący rok podatkowy, które ściśle określają ustawy podatkowe oraz ustawa o rachunkowości, są oparte o średni kurs euro ogłaszany przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedniego.

 

W tym roku pierwszy dzień roboczy października wypadał w piątek, a ogłoszony średni kurs NBP na ten dzień wyniósł 4,5941 – jest więc on wyższy, niż ubiegłoroczny kurs (4,5153). W konsekwencji od 1 stycznia 2022 roku wzrosną limity określające:

 • status małego podatnika dla celów PIT, VAT i CIT,
 • kwotę jednorazowej amortyzacji w ramach pomocy de minimis,
 • możliwość do stosowania ryczałtu ewidencjonowanego,
 • możliwość stosowania uproszczonej rachunkowości.

 

Dla kogo status małego podatnika w 2022 roku?

Przedsiębiorca, który uzyskuje niewielki obrót roczny może dla celów podatku dochodowego oraz podatku VAT rozliczać się jako mały podatnik. Przeliczenia kwot limitów, wyrażonych w walucie euro, dokonuje się według średniego kursu euro ogłaszanego przez NBP na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1.000 zł.

 

W świetle ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz od osób prawnych (CIT) małym podatnikiem jest podmiot, którego wartość przychodu ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 2.000.000 euro.  

Status ten dla celów CIT/PIT pozwala na:

 • stosowanie niższej stawki podatku dochodowego CIT – 9%,
 • rozliczenia podatku dochodowego w okresach kwartalnych,
 • korzystanie z jednorazowej amortyzacji środków trwałych do kwoty 50.000 euro rocznie (dla maszyn i urządzeń zaliczonych do grup 3–8 Klasyfikacji Środków Trwałych).

 

Według ustawy o VAT mianem małego podatnika określa się przedsiębiorcę, u którego wartość sprzedaży nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 1.200.000 euro. Małym podatnikiem może być też podmiot prowadzący przedsiębiorstwo maklerskie, zarządzający funduszami powierniczymi, będący agentem, zleceniobiorcą lub inną osobą świadczącą usługi o podobnym charakterze, z wyjątkiem komisu – jeżeli kwota prowizji lub innych postaci wynagrodzenia za wykonane usługi (wraz z kwotą podatku) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 45.000 euro.

 

Status małego podatnika dla celów VAT natomiast, pozwala skorzystać z rozliczeń metodą kasową, co w praktyce oznacza rozpoznanie obowiązku podatkowego dopiero w momencie zapłaty za towar lub usługę. Drugim przywilejem jest możliwość rozliczania podatku VAT w okresach kwartalnych.

 

Poniżej równowartość w złotych ustawowych limitów przychodów ze sprzedaży wraz z podatkiem VAT, osiągniętych w roku poprzednim, dające status małego podatnika:

 

Kwota jednorazowej amortyzacji de minimis

Jak powiedzieliśmy wcześniej, podatnik, który osiągnął w poprzednim roku podatkowym przychody nieprzekraczające kwoty 2.000.000 euro, może skorzystać z przywileju dla małych podatników, jakim jest możliwość jednorazowej amortyzacji środków trwałych, w ramach pomocy de minimis.

 

Z pomocy tej mogą skorzystać zarówno podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych, jak i osób prawnych. Ulga pozwala na jednorazową amortyzację do kwoty 50.000 euro składników majątku zaliczanych do grup 3-8 Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT) z wyłączeniem samochodów osobowych, mianowicie:

 • grupa 3 – kotły i maszyny energetyczne,
 • grupa 4 – maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania,
 • grupa 5 – specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty,
 • grupa 6 – urządzenia techniczne,
 • grupa 7 – środki transportu z wyłączeniem samochodów osobowych,
 • grupa 8 – narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie.

 

Poniżej równowartość w złotych limitu przychodów ze sprzedaży wraz z podatkiem VAT, osiągniętych w poprzednim roku podatkowym (w zaokrągleniu do 1.000 zł), uprawniających do skorzystania z pomocy w ramach de minimis:

Kto będzie mógł skorzystać z rozliczeń w formie ryczałtu ewidencjonowanego w 2022 roku?

Ryczałt ewidencjonowany, jako forma rozliczeń podatku dochodowego, staje się coraz popularniejszy wśród przedsiębiorców. Poszerzenie katalogu stawek ryczałtu, zawodów uprawnionych oraz zwiększenie limitów, sprawiły, że ryczałt stał się atrakcyjną formą rozliczeń z fiskusem.

 

Więcej na temat ryczałtu: https://grantthornton.pl/publikacja/moda-na-ryczalt-czy-uproszczona-forma-rozliczen-jest-faktycznie-taka-prosta/ 

 

Od 1 stycznia 2021 limit przychodów, określający możliwość wyboru ryczałtu wzrósł z 250.000 euro do 2.000.000 euro. W kolejnym roku limit ten, w przeliczeniu na złote, będzie jeszcze wyższy:

Powyższy limit ma zastosowanie do podmiotów kontynuujących działalność w kolejnym roku podatkowym. Przedsiębiorcy, którzy rozpoczną wykonywanie działalności w roku podatkowym i nie korzystają z opodatkowania w formie karty podatkowej, mogą wybrać ryczałt jako formę opodatkowania, bez względu na wysokość przychodów.

 

Od stycznia 2021 roku zwiększony został również próg uzyskanych przychodów, umożliwiający wpłacanie ryczałtu w okresach kwartalnych z 25.000 euro do 200.000 euro.

 

WAŻNE! Limity dotyczące ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych określa się na podstawie przychodów ze sprzedaży pomniejszonych o należny VAT (przychody netto).


Kiedy przedsiębiorca ma obowiązek przejść na pełną księgowość?

Obowiązek ewidencji operacji gospodarczych należy niewątpliwie do każdego przedsiębiorcy, jednak to, w jaki sposób będzie ona prowadzona, zależy przede wszystkim od formy prowadzonej działalności, ale również od osiągniętych rocznych przychodów. Podatnicy mogą prowadzić ewidencję w pełnej formie (księgi rachunkowe), bądź uproszczonej (KPiR – księga przychodów i rozchodów oraz ewidencja przychodów).

 

Uproszczone formy księgowości są przeznaczone dla osób fizycznych, spółek cywilnych osób fizycznych, spółek jawnych osób fizycznych oraz spółek partnerskich, których przychody ze sprzedaży (bez VAT), osiągnięte w poprzednim roku nie przekroczył równowartości kwoty 2.000.000 euro w walucie polskiej.

 

Podatnik, który prowadził uproszczoną księgowość, lecz przekroczył wyżej wymieniony próg w roku poprzednim, zobligowany jest do prowadzenia księgowości w oparciu o pełne księgi.

Kwotę tę przelicza się na złote polskie po średnim kursie ogłoszonym przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedzającego rok obrotowy, nie stosując zaokrągleń.

 

Zobacz także

Skomentuj