Wkrótce ważne zmiany w podatku CIT - co nowego od 2022 roku?

Podatnicy podatku CIT powinni się przygotować na spore zmiany, z których większość wejdzie w życie już od stycznia 2022 roku. Co warto na ten temat wiedzieć?

 

Do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) oraz innych ustaw, ustawodawca wprowadził wiele zmian, które w większości zaczną obowiązywać od stycznia 2022 r. i będą miały wpływ na rozliczenia podatkowe podatników CIT. Poniżej przegląd najważniejszych z nich.

 

Płatności gotówkowe w relacjach z kontrahentami – obniżenie limitu do 8.000 zł

Zmiana limitu oznacza, że podatnicy CIT nie zaliczą do kosztów podatkowych wydatku w tej części, w jakiej płatność dotycząca transakcji o wartości przekraczającej 8.000 zł lub równowartość tej kwoty zostanie dokonana:

 • bez pośrednictwa rachunku bankowego
 • lub zostanie dokonana przelewem na rachunek spoza białej listy (wprzypadku dostawy towarów lub świadczenia usług, potwierdzonych fakturą, dokonanych przez podatnika VAT czynnego)
 • lub mimo zawarcia na fakturze sformułowania „mechanizm podzielonej płatności” zostanie dokonana zpominięciem tego mechanizmu.

Do końca 2021 roku limit wynosi 15.000 zł. Powyższe limity określa ustawa Prawo przedsiębiorców.

 

Płatności gotówkowe w relacjach z konsumentami

Konsument będzie zobowiązany do dokonywania płatności za pośrednictwem rachunku płatniczego, jeżeli jednorazowa wartość transakcji z przedsiębiorcą, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekroczy 20.000 zł lub równowartość tej kwoty.

Powyższy przepis został dodany w Ustawie o prawach konsumenta.

Kwota płatności dotyczącej transakcji opisanej powyżej, otrzymana od konsumenta bez pośrednictwa rachunku płatniczego, będzie stanowiła przychód u przedsiębiorcy.

 

Nielegalne zatrudnienie / wynagrodzenie „pod stołem”

Ustawodawca dał pracownikom możliwość – bez ponoszenia jakichkolwiek konsekwencji – zgłaszania przypadków pracy na czarno czy otrzymywania wynagrodzenia „pod stołem”.

W związku z tym, pracodawca zostanie obciążony konsekwencjami nielegalnego zatrudnienia:

 • będzie musiał zapłacić podatek oraz składki ZUS na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne od wynagrodzenia za pracę na czarno lub wypłaconego „pod stołem”;
 • dodatkowo u takiego pracodawcy powstanie przychód w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę za każdy miesiąc nielegalnego zatrudnienia, niezależnie od tego czy faktycznie i w jakiej wysokości wypłaci wynagrodzenie;
 • nie będzie mógł zaliczyć do kosztów podatkowych wypłaconego wynagrodzenia oraz składek ZUS.

 

Natomiast pracownik nie będzie obciążany żadnymi konsekwencjami nielegalnego zatrudnienia:

 • nie zapłaci podatku ani składek ZUS od wynagrodzenia za pracę na czarno lub wypłaconego „pod stołem”;
 • będzie miał dostęp do opieki zdrowotnej oraz świadczeń z ubezpieczenia społecznego.

 

Minimalny podatek dochodowy

Minimalny podatek dochodowy będą płacić spółki będące podatnikami CIT oraz podatkowe grupy kapitałowe, które w roku podatkowym:

 • poniosły stratę ze źródła przychodów innych niż z zysków kapitałowych
 • lub osiągnęły udział dochodów ze źródła przychodów innych niż z zysków kapitałowych, w przychodach innych niż z zysków kapitałowych w wysokości nie większej niż 1%.

 

Chcesz podjąć właściwe decyzje podatkowe? Skontaktuj się bezpośrednio z doradcami podatkowymi Grant Thornton >>

 

Niezadeklarowane dochody

Osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, które uzyskały dochody lub przychody, które nie zostały zadeklarowane w całości lub w części do opodatkowania na terytorium Polski, będą mogły te dochody i przychody zgłosić do opodatkowania przejściowym ryczałtem od dochodów w wysokości 8% podstawy opodatkowania.

 

Przerzucane dochody

Ten nowy podatek wyniesie 19%. Przerzucane dochody będą stanowiły koszty (m.in. usługi materialne czy należności licencyjne) poniesione bezpośrednio lub pośrednio na rzecz podmiotu powiązanego ze spółką, stanowiące należność tego podmiotu.

Będzie to dotyczyć przypadków, w których:

 • faktycznie zapłacony podatek dochodowy przez podmiot powiązany za rok, w którym otrzymał należność, w państwie jego siedziby, zarządu, zarejestrowania lub położenia, jest niższy o co najmniej 25%, niż kwota podatku dochodowego, który byłby od niego należny, gdyby dochody tego podmiotu zostały opodatkowane z zastosowaniem 19% stawki CIT (przez podatek faktycznie zapłacony będzie się rozumiało podatek niepodlegający zwrotowi lub odliczeniu w jakiejkolwiek formie, w tym na rzecz innego podmiotu)

oraz koszty te:

 • podlegające zaliczeniu w jakiejkolwiek formie do kosztów uzyskania przychodów, odliczeniu od dochodu, podstawy opodatkowania lub od podatku tego podmiotu powiązanego
 • lub wypłacane przez ten podmiot powiązany w formie dywidendy lub innych przychodów z udziału w zyskach osób prawnych za rok, w którym otrzymał należność

stanowiły co najmniej 50% wartości uzyskanych przez ten podmiot przychodów określonych zgodnie z przepisami o podatku dochodowym lub zgodnie z przepisami o rachunkowości.

 

Koszty finansowania dłużnego

Z kosztów niepodatkowych będą wyłączane koszty finansowania dłużnego w części, w jakiej nadwyżka kosztów finansowania dłużnego przewyższa (zmiana art. 15c CIT):

 • kwotę 3.000.000zł
 • albo kwotę obliczoną według wprowadzonego do ustawy o CIT wzoru, przy zastosowaniu ww. limitu w wysokości 30%.

 

Uchylenie art. 15e ustawy CIT

Uchylono art. 15e, który stanowi o wyłączaniu z kosztów podatkowych kosztów niektórych usług i praw poniesionych bezpośrednio lub pośrednio na rzecz podmiotów powiązanych lub podmiotów mających miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową.

 

Podatek u źródła (WHT)

Zmiany obejmują m.in.:

 • zmianę definicji rzeczywistego właściciela;
 • dopuszczenie wydawania opinii o stosowaniu zwolnienia (po zmianach – opinii o stosowaniu preferencji) na podstawie zapisów umów o unikaniu podwójnego opodatkowania;
 • kryteria oceny dochodzenia należytej staranności;
 • możliwość posługiwania się kopią certyfikatu rezydencji, jeżeli informacje wynikające z przedłożonej kopii certyfikatu rezydencji nie budzą uzasadnionych wątpliwości co do zgodności ze stanem faktycznym;
 • zawężenie zakresu stosowania procedury zwrotu podatku do przychodów / dochodów pasywnych wypłacanych na rzecz podmiotów powiązanych.

 

Estoński CIT

Wprowadzono zmiany do tzw. estońskiego CIT:

 • rozszerzenie katalogu podmiotów uprawnionych do opodatkowania ryczałtem;
 • rezygnacja z obowiązku ponoszenia określonych nakładów inwestycyjnych;
 • rezygnacja z warunku górnego limitu przychodów opodatkowanych ryczałtem;
 • brak obowiązku zapłaty podatku z korekty kosztów i przychodów przy przejściu na estoński CIT;
 • zmiana modelu rozliczania podatku po rezygnacji z opodatkowania estońskim CIT.

 

Chcesz wiedzieć czy możesz skorzystać na Estońskim CIT 2.0? Skontaktuj się bezpośrednio z doradcami podatkowymi Grant Thornton: Grzegorzem Szyszem >> lub Małgorzatą Samboską >>

 

Spółka holdingowa a CIT od 2022 roku

Do ustawy CIT dodano rozdział 5b, który reguluje kwestię opodatkowania spółek holdingowych.

Spółka holdingowa – jest to spółka z o. o. albo spółka akcyjna będąca podatnikiem, spełniająca łącznie określone warunki:

 • spółka ta będzie musiała posiadać nieprzerwanie przez okres co najmniej 1 roku, bezpośrednio na podstawie tytułu własności, co najmniej 10% udziałów (akcji) w kapitale spółki zależnej;
 • nie będzie mogła być spółką tworzącą PGK;
 • nie będzie mogła korzysta z określonych zwolnień podatkowych;
 • będzie musiała prowadzić rzeczywistą działalność gospodarczą.

Dywidenda otrzymywana przez polską spółkę holdingową ze spółki zależnej będzie zwolniona z podatku w 95%.

 

Spółki nieruchomościowe

Spółki nieruchomościowe będą wyłączać z kosztów podatkowych odpisy od środków trwałych z 1 grupy KŚT w części, w jakiej przekroczą one w roku podatkowym odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe z tytułu zużycia środków trwałych dokonywane dla celów rachunkowych.

Ważne obowiązki sprawozdawcze dla spółek nieruchomościowych:

 • do 31/01/2022 wysłanie elektronicznie do ministra właściwego do spraw gospodarki sprawozdania o stosowanych terminach zapłaty w transakcjach handlowych;
 • wysłanie elektronicznie informacji o udziałach w spółce nieruchomościowej (spółka oraz jej wspólnicy):
 • będące podatnikami CIT – do końca trzeciego miesiąca po zakończeniu roku podatkowego,
 • nie będące podatnikami CIT – do końca trzeciego miesiąca po zakończeniu roku obrotowego.

 

Amortyzacja

Budynki i lokale mieszkalne, prawa do lokalu mieszkalnego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej, będące składnikami majątku, nie będą stanowić środków trwałych ani wartości niematerialnych i prawnych i tym samym nie będą mogły być amortyzowane.

Powyższa zmiana dotyczy wszystkich podatników, w tym również spółki nieruchomościowe.

 

CIT – zmiana terminu składania informacji CIT-ST

Obecnie informację CIT-ST składają do urzędu skarbowego podatnicy posiadający zakłady (oddziały) położone na obszarze jednostki samorządu terytorialnego innej, niż właściwa dla ich siedziby:

 • w terminie wpłat zaliczek miesięcznych lub kwartalnych oraz
 • wraz z zeznaniem rocznym CIT.

 

Od 1/01/2022 informacja będzie składana tylko raz – do 31 marca każdego roku, według stanu na 31 grudnia roku poprzedniego (zmiana art. 28 CIT).

 

Zmiana terminu przekazywania sprawozdań finansowych do Szefa KAS

Zmieniono brzmienie art. 27 ust. 2 CIT, zgodnie z którym podatnicy obowiązani do sporządzenia sprawozdania finansowego będą przekazywać, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej, sprawozdanie finansowe, odmowę podpisu, oświadczenie lub odmowę złożenia oświadczenia, jeżeli zostały one sporządzone, wraz ze sprawozdaniem z badania, w terminie 15 dni od dnia zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego.

Spółki w tym terminie będą przekazywać także odpis uchwały zgromadzenia zatwierdzającej sprawozdanie finansowe.

Obowiązek przekazania sprawozdania finansowego Szefowi KAS nie dotyczy podmiotów zwolnionych podmiotowo z podatku oraz podmiotów, które na podstawie odrębnych przepisów mają obowiązek przekazywania sprawozdań finansowych do Krajowego Rejestru Sądowego.

 

Potrzebujesz wsparcia w zakresie rozliczeń finansowo-księgowych? Skorzystaj z outsourcingu finansowo-księgowego Grant Thornton >>  

 

Ewidencje podatkowe – JPK_księgi

Od 2023 roku na podatników zostanie nałożony nowy obowiązek przekazywania do urzędu skarbowego ewidencji podatkowych w formie ustrukturyzowanej – JPK_księgi.

Pierwsza taka ewidencja będzie wysyłana wraz z rozliczeniem rocznym za 2023 rok.

 

Doświadczony Menedżer z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem w outsourcingu usług księgowych dla spółek kapitałowych oraz osobowych zarówno z kapitałem polskim jak i zagranicznym. Z Grant Thornton związana od października 2012 r., gdzie do czerwca 2016 roku odpowiadała między innymi za prawidłową pracę wieloosobowego zespołu księgowego oraz relacje z klientami Spółki. Zaangażowana w nadzór i koordynację projektów outsourcingowych. Odpowiadała za pełną obsługę księgową firm, dla których była dedykowanym ekspertem. Od lipca 2016 roku jest Liderem oraz osobą odpowiedzialną za rozwój zespołu The Center of Excellence w Departamencie Outsourcingu. Jej zadaniem jest wdrażanie w sposób systematyczny rozwiązań usprawniających pracę pozostałych osób poprzez min. optymalizację wykorzystania narzędzi IT.

Zobacz także

Skomentuj