Wiesz jakie zmiany już od 2022 roku nastąpią w SF i ulgach podatkowych?

Podatników, księgowych oraz doradców podatkowych czeka ciekawy początek roku. Zmiany nastąpią w wielu obszarach, nie tylko w zakresie podatków VAT i CIT. Co się zmieni w sprawozdaniach finansowych, ulgach podatkowych i innych obszarach?

 

Do wielu aktów prawnych ustawodawca wprowadził wiele zmian, które mają swoje skutki w różnych obszarach. Większość zmian dotyczących podatników podatku CIT opisaliśmy tutaj >> (klik), natomiast kluczowe zmiany dotyczące podatników podatku VAT opisaliśmy tutaj >> (klik). Poniżej prezentujemy pozostałe ważne zmiany, jakie nastąpią od 1 stycznia 2022 roku.

 

Tax Free tylko na PUESC od 1 stycznia 2022!

Podmioty, które obsługują klientów w procedurze Tax Free, muszą dokonać rejestracji na platformie PUESC do 31 grudnia 2021 roku. Od początku nowego roku bowiem usługi z zakresu Tax Free będą już dostępne tylko na PUESC.

 

Nabycie sprawdzające – nowe narzędzie kontrolne fiskusa

Nabycie sprawdzające to nabycie towarów i usług polegające na weryfikacji czy podatnik wywiązuje się z obowiązków przewidzianych w prawie podatkowym. W praktyce urzędnicy legalnie będą mogli nabywać na obszarze całej Polski np. określone towary, a dopiero po ich nabyciu będą okazywać legitymację służbową, informować kontrolowanego o nabyciu sprawdzającym i pouczać o jego prawach i obowiązkach. Ponadto urzędnik będzie uprawniony w czasie dokonywania nabycia sprawdzającego do legitymowania tożsamości sprzedawcy. Powyższy przepis został dodany w Ustawie o Krajowej Administracji Skarbowej.

 

Nowości w ulgach podatkowych

Ustawodawca wprowadził nowe ulgi oraz zmodyfikował zasady korzystania z już obecnych:

  • ulga B+R – zwiększono limit odliczeń w ramach tej ulgi do 200% wydatków poniesionych na wynagrodzenia pracowników, którzy są zaangażowani w prace B+R; zwiększono też wysokość limitów odliczeń dla podmiotów posiadających status CBR;
  • ulga IP Box – wprowadzono możliwość łącznego stosowania ulgi B+R z ulgą IP Box;
  • ulga na innowacyjnych pracowników – płatnicy PIT, którzy z uwagi na zbyt niski dochód nie rozliczyli w pełni ulgi B+R, będą mogli pomniejszyć kwotę podlegających przekazaniu na rachunek urzędu skarbowego zaliczek na podatek pracowników, których zaangażowanie w działalność B+R wynosi co najmniej 50%;
  • ulga na prototypy – wydatki ponoszone na wprowadzenie nowego produktu będą mogły stanowić dodatkowy koszt podatkowy w wysokości 30%;
  • ulga na robotyzację – wydatki poniesione na nabycie robota przemysłowego oraz osprzęt do niego, będą mogły zostać ponownie odliczone od podstawy opodatkowania w wysokości 50%;
  • ulga na wprowadzenie nowego produktu (ulga na ekspansję) – wydatki poniesione na zwiększenie przychodów ze sprzedaży nowych produktów będą mogły zostać ponownie odliczone od podstawy opodatkowania.

 

Chcesz podjąć właściwe decyzje podatkowe? Skontaktuj się bezpośrednio z doradcami podatkowymi Grant Thornton >>

 

Podpisywanie sprawozdań finansowych

Do ustawy o rachunkowości zostały wprowadzone uproszczenia dotyczące podpisywania sprawozdań finansowych. Elektroniczne sprawozdanie finansowe i sprawozdanie z działalności, sprawozdanie z płatności, będzie mógł podpisać jeden członek zarządu wieloosobowego. W tym przypadku konieczne będzie uzyskanie od pozostałych członków zarządu oświadczenia, że sprawozdanie finansowe spełnia wymagania przewidziane w ustawie o rachunkowości lub odmowę złożenia takiego oświadczenia. W przypadku odmowy złożenia oświadczenia konieczne będzie sporządzenie pisemnego uzasadnienia odmowy złożenia takiego oświadczenia. Odmowa złożenia oświadczenia będzie traktowana równoznacznie z odmową podpisania sprawozdania, co oznacza, że będzie musiała zostać uzasadniona.

 

Ujednolicenie formatu sprawozdań finansowych

Zmiany dotyczą:

  • emitentów, których papiery wartościowe zostały dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym;
  • jednostek sporządzających sprawozdania finansowe zgodnie z MSR – niebędących emitentami, których papiery wartościowe zostały dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym.

Nowy format dla sprawozdań rocznych:

  • XHTML – zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) 2019/815 – dla emitentów oraz jednostek sporządzających sprawozdania finansowe zgodnie z MSR – niebędących emitentami;
  • inny format przeszukiwalny – wyłącznie dla jednostek sporządzających sprawozdania finansowe zgodnie z MSR – niebędących emitentami.

 

Porównanie zmian:

 

Potrzebujesz wsparcia w zakresie rozliczeń finansowo-księgowych? Skorzystaj z outsourcingu finansowo-księgowego Grant Thornton >>  

 

Doświadczony Menedżer z kilkunastoletnim doświadczeniem w outsourcingu usług księgowych dla spółek kapitałowych oraz osobowych zarówno z kapitałem polskim jak i zagranicznym. Z Grant Thornton związana od października 2012 r., gdzie do czerwca 2016 roku odpowiadała między innymi za prawidłową pracę wieloosobowego zespołu księgowego oraz relacje z klientami Spółki. Zaangażowana w nadzór i koordynację projektów outsourcingowych. Odpowiadała za pełną obsługę księgową firm, dla których była dedykowanym ekspertem. Od lipca 2016 roku jest Liderem oraz osobą odpowiedzialną za rozwój zespołu The Center of Excellence w Departamencie Outsourcingu. Jej zadaniem jest wdrażanie w sposób systematyczny rozwiązań usprawniających pracę pozostałych osób poprzez min. optymalizację wykorzystania narzędzi IT.

Zobacz także

Skomentuj