Zmiany w Międzynarodowych Standardach Rachunkowości

Co w Międzynarodowych Standardach Rachunkowości wprowadziło Rozporządzenie Komisji (UE) 2022/357?

 

Rada Międzynarodowych Standardów Rachunkowości 12 lutego 2021 r. opublikowała zmiany Międzynarodowego Standardu Rachunkowości (MSR) 1Prezentacja sprawozdań finansowych” oraz MSR 8Zasady (polityka) rachunkowości, zmiany wartości szacunkowych i korygowanie błędów„. Po konsultacjach z Europejską Grupą Doradczą do spraw Sprawozdawczości Finansowej stwierdzono, iż zmiany MSR 1 i MSR 8 spełniają kryteria przyjęcia, określone w art. 3 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1606/2002, a zatem należy odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 1126/2008. Wynikiem tego procesu jest Rozporządzenie Komisji (UE) 2022/357 z dnia 2 marca 2022 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1126/2008 przyjmujące określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do Międzynarodowych Standardów Rachunkowości 1 i 8.

 

Jakie zmiany w MSR określa Rozporządzenie Komisji (UE) 2022/357?

Zgodnie z artykułem 1 omawianego orzeczenia, zatwierdza się zmiany w MSR 1Prezentacja sprawozdań finansowych” oraz MSR 8Zasady (polityka) rachunkowości, zmiany wartości szacunkowych i korygowanie błędów„. Zmiany te zostają wprowadzone na podstawie załącznika zawartego w Rozporządzeniu Komisji (UE) 2022/357.

Zgodnie ze wspomnianym załącznikiem, w zakresie MSR 1 zmieniono paragrafy 7, 10, 114, 117 i 122 związane z definicją polityki rachunkowości, z pełnym sprawozdaniem finansowym, strukturą informacji dodatkowej oraz ujawnianiem informacji dotyczących zasad (polityki) rachunkowości. Ponadto dodano paragrafy 117 A-117E oraz paragraf 139 V, a także skreślono paragrafy 118, 119 i 121.

Odnośnie MSR 8, zmieniono paragrafy 5, 32, 34, 38 i 48 związane z terminami, definicją wartości szacunkowych, zmianami wartości szacunkowych oraz odróżnieniem korekty błędów od zmiany wartości szacunkowych. Zmieniono także nagłówek przed paragrafem 32. Dodano również paragrafy 32 A-32B, 34 A i 54I oraz nagłówki przed paragrafami 34 i 36. Nagłówek przed paragrafem 39 zmieniono, czyniąc z niego podnagłówek nagłówka dodanego przed paragrafem 34.

Celem zmian dokonanych przez rozporządzenie nr 2022/357 w MSR 1 oraz MSR 8 jest wyjaśnienie różnic między zasadami rachunkowości a wartościami szacunkowymi w celu zapewnienia dalszego spójnego stosowania standardów rachunkowości oraz porównywalności sprawozdań finansowych.

 

Sprawdź >> outsourcing finansowo-księgowy << Grant Thornton

 

Kogo dotyczą te regulacje?

Zgodnie z przepisami polskiej ustawy o rachunkowości, jednostkami obligatoryjnie stosującymi regulacje zawarte w Międzynarodowych Standardach Rachunkowości (MSR, obecnie Międzynarodowych Standardach Sprawozdawczości Finansowej – MSSF)  przy sporządzaniu skonsolidowanych sprawozdań finansowych są:

  • emitenci papierów wartościowych, o których mowa w art. 4 rozporządzenia nr 1606/2002 w sprawie stosowania międzynarodowych standardów rachunkowości (art. 55 ust. 5 ustawy o rachunkowości),
  • banki (art. 55 ust. 5 ustawy o rachunkowości).

 

Ponadto ustawa o rachunkowości określa również podmioty mające możliwość dobrowolnego sporządzania jednostkowego lub skonsolidowanego sprawozdania finansowe zgodnie z MSR.

W przypadku jednostkowych sprawozdań finansowych są to:

  • emitenci papierów wartościowych dopuszczonych, emitenci zamierzający ubiegać się lub ubiegający się o ich dopuszczenie do obrotu na jednym z rynków regulowanych krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego (art. 45 ust. 1a ustawy o rachunkowości),
  • jednostki wchodzące w skład grupy kapitałowej, w której jednostka dominująca sporządza skonsolidowane sprawozdanie finansowe zgodnie z MSR (art. 45 ust. 1b ustawy o rachunkowości),
  • oddziały przedsiębiorcy zagranicznego, jeżeli przedsiębiorca ten sporządza sprawozdanie finansowe zgodnie z MSR (art. 45 ust. 1e ustawy o rachunkowości)

W przypadku skonsolidowanych sprawozdań finansowych są to:

  • emitenci papierów wartościowych zamierzający ubiegać się lub ubiegający się o ich dopuszczenie do obrotu na jednym z rynków regulowanych krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego (art. 55 ust. 6 ustawy o rachunkowości),
  • jednostki dominujące niższego szczebla, wchodzące w skład grupy kapitałowej, w której jednostka dominująca wyższego szczebla sporządza skonsolidowane sprawozdanie finansowe zgodnie z MSR (art. 55 ust. 7 ustawy o rachunkowości).

 

Obowiązek wdrożenia zmian najpóźniej od 2023 roku!

Omawiane Rozporządzenie Komisji (UE) 2022/357 nie wymaga wdrożenia lub wydania krajowych przepisów służących jego stosowaniu. Rozporządzenie weszło w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, tj. 23 marca 2022 roku. Wszystkie przedsiębiorstwa są zobligowane do stosowania zmian wynikających z rozporządzenia najpóźniej wraz z rozpoczęciem swojego pierwszego roku obrotowego rozpoczynającego się 1 stycznia 2023 roku lub później.

 

 Przydatne linki: Rozporządzenie Komisji (UE) 2022/357 z dnia 2 marca 2022 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1126/2008 przyjmujące określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do Międzynarodowych Standardów Rachunkowości 1 i 8 – pełna treść: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32022R0357&from=PL

mm

Katarzyna Carewicz, Specjalista ds. księgowości

Zobacz także

Skomentuj