Idą zmiany w opodatkowaniu osób prawnych, czyli "DEBRA"

UE chce zmian w opodatkowaniu osób prawnych. Nowa dyrektywa DEBRA wprowadzi kolejne ograniczenia w odliczaniu odsetek, umożliwiając odliczenie hipotetycznych odsetek od kapitału.

 

11 maja 2022 r. Komisja Europejska przestawiła nową inicjatywę legislacyjną, której kluczowym założeniem jest rozwiązanie problemu podatkowej nierówności pomiędzy finansowaniem długiem a kapitałem. Projekt dyrektywy został nazwany roboczo DEBRA, jako skrót angielskiej nazwy „The Debt Equity Bias Reduction Allowance”. Planowany termin wejścia w życie tej dyrektywy, to 1 styczna 2024 roku. Obecnie projekt znajduje się w konsultacjach publicznych, które mają potrwać do 18 lipca br.

 

 Zakres podmiotowy DEBRA: DEBRA ma mieć zastosowanie do wszystkich podatników podlegających podatkowi od osób prawnych w jednym lub kilku państwach członkowskich UE, w tym zakładów zagranicznych podmiotów spoza UE. Proponowane rozwiązanie nie ma mieć jednak zastosowania do przedsiębiorstw finansowych.

 

Cel dyrektywy oraz proponowane zmiany

Wiele państw członkowskich UE w swoich systemach podatkowych traktuje odsetki od finansowania dłużnego jako koszty uzyskania przychodu, natomiast koszty związane z finansowaniem kapitałowym nie podlegają odliczeniu. Projekt ww. dyrektywy ma służyć zachęceniu przedsiębiorstw do finansowania inwestycji z wkładów kapitałowych, a nie za pomocą finansowania dłużnego.

DEBRA przewiduje wprowadzenie dwóch, niezależnych od siebie środków:

  • ulgi na kapitał własny, czyli wprowadzenie hipotetycznej ulgi odsetkowej od zwiększenia kapitału własnego przedsiębiorstwa;
  • ograniczenia w odliczeniu odsetek (odliczenie będzie możliwe do 85% nadwyżki kosztów finansowania dłużnego).

 

Obliczanie ulgi na kapitał własny

Wysokość hipotetycznej ulgi od kapitału własnego ma być kalkulowana w następujący sposób:

 

Ulga na kapitał własny = Zmiana kapitału własnego netto x Hipotetyczna stopa procentowa

(zmiana kapitału własnego = Kapitał własny na koniec roku podatkowego – Kapitał własny na koniec poprzedniego roku podatkowego)

Hipotetyczna stopa procentowa = Stopa wolna od ryzyka + Premia za ryzyko (generalnie 1%, dla MŚP 1.5%)

 

Podstawę ulgi na kapitał własny ma stanowić dodatnia zmiana kapitału własnego netto rok do roku. Kapitał własny został zdefiniowany jako suma opłaconego kapitału, agio emisyjnego, kapitału z aktualizacji wyceny oraz rezerw i zysków lub strat z lat ubiegłych. Kapitał własny netto określa się jako różnicę między kapitałem własnym podatnika a sumą wartości podatkowej jego udziału w kapitale przedsiębiorstw powiązanych i posiadanych udziałów własnych. Pomniejszenie kwoty kapitału własnego o wskazane wartości ma na celu ograniczenie możliwości korzystania z ulgi w odniesieniu do tego samego finansowania przez wiele podmiotów.

 

Sprawdź >> Doradztwo podatkowe << Grant Thornton

 

Kiedy nie będzie można skorzystać z ulgi przewidzianej przez dyrektywę „DEBRA”?

Projekt dyrektywy określa szereg środków, które mają służyć zapobieganiu nadużyciom. Zgodnie z założeniami „DEBRY” skorzystanie z ulgi nie będzie możliwe w sytuacji:

  • podwyższenia kapitału własnego wynikającego z pożyczek wewnątrzgrupowych,
  • transferów udziałów kapitałowych lub przedsiębiorstw realizowanych pomiędzy powiązanymi przedsiębiorstwami,
  • wkładów gotówkowych z państw, z którymi dane państwo nie zawarło umowy o wymianie informacji podatkowych.

 

Zgodnie z założeniami, z kalkulacji mają być wyłączone niektóre wkłady niepieniężne, natomiast zmiany kapitału własnego netto mają być uwzględnione w takim zakresie, w jakim kapitał własny nie będzie pochodził ze środków, które wcześniej stanowiły już kapitał przedsiębiorstwa.

 

Wysokość ulgi w CIT i zakres czasowy odliczenia

Ulga na kapitał będzie podlegała odliczeniu dla celów CIT do wysokości 30% EBITDA podatnika przez 10 kolejnych lat podatkowych. Nadwyżka ulgi przekraczająca dochód do opodatkowania netto podatnika będzie mogła być przeniesiona na kolejne lata (bez ograniczeń czasowych). W sytuacji, gdy ulga przekroczy 30% EBITDA, będzie mogła być odliczona w okresie kolejnych 5 lat podatkowych. W momencie, kiedy już po uzyskaniu ulgi dojdzie do zmniejszenia kapitału własnego netto, podatnik będzie zobowiązany do podwyższenia podstawy opodatkowania o odpowiednią kwotę wyliczoną zgodnie z zasadami przedstawionymi powyżej, przez okres 10 lat.

 

W planach kolejne ograniczenia w odliczaniu odsetek od finansowania dłużnego

Projekt dyrektywy przewiduje dalsze ograniczenie możliwości odliczenia płatności odsetek od zadłużenia. DEBRA wprowadza limit odliczenia na poziomie 85% nadwyżki kosztów finansowania dłużnego, którą w uproszczeniu można określić jako różnicę między odsetkami zapłaconymi a odsetkami otrzymanymi. Ograniczenie to ma znajdować zastosowanie przed zastosowaniem ograniczeń wynikających z dyrektywy ATAD, gdzie zakłada się, że odliczeniu podlegają odsetki wyłącznie do kwoty 30% EBITDA.

 

Sprawdź >> outsourcing finansowo-księgowy << Grant Thornton 

mm

Starszy specjalista ds. księgowości, Outsourcing Grant Thornton

Zobacz także

Skomentuj