Niebawem nowe funkcjonalności automatyczne w e-US!

Automatycznie wydawane zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzającego stan zaległości (ZAS-W) – e-Urząd Skarbowy wkrótce udostępni kolejne ułatwienia.

 

e-Urząd Skarbowy zyska kolejne funkcjonalności. Ustawodawca, kierując się chęcią umożliwienia użytkownikom e-US załatwiania większej ilości spraw w sposób elektroniczny, udostępni możliwość automatycznego wydawania zaświadczeń o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzających stan zaległości (ZAS-W). Ministerstwo Finansów przygotowało już projekt rozporządzenia w tej sprawie (datowany na 11 sierpnia br.), który aktualnie jest poddawany konsultacjom publicznym i uzgodnieniom międzyresortowym.

 

Obsługa elektroniczna KAS ważna na równi z fizyczną

Zgodnie z art. 35c ustawy z 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (w brzmieniu obowiązującym od 7 lipca br.), Szef Krajowej Administracji Skarbowej wydaje pisma generowane automatycznie w e-Urzędzie Skarbowym, które są opatrywane kwalifikowaną pieczęcią elektroniczną szefa KAS.

Załatwienie sprawy w e-US jest równoznaczne z załatwieniem sprawy przez organ Krajowej Administracji Skarbowej właściwy do jej załatwienia. W przypadku awarii e-US, Szef KAS informuje o jej wystąpieniu oraz usunięciu w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych. Dni, w które wystąpiła awaria e-US, nie wlicza się do terminu załatwienia sprawy podlegającej załatwieniu w e-US.

 

Zasady korzystania z e-US i udostępniania danych określa MF

Na podstawie art. 35b ust. 6 ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej, minister właściwy do spraw finansów publicznych – mając na względzie sprawną obsługę wniosków, potrzebę upowszechniania elektronicznej formy kontaktów z organami KAS, a także zapewnienie bezpieczeństwa wiarygodności, niezaprzeczalności i bezpieczeństwa przekazywanych danych – w drodze rozporządzenia określa:

  • szczegółowy zakres danych przekazywanych we wniosku o udostępnienie konta w e-US, sposób i tryb składania wniosku o udostępnienie tego konta, a także organ właściwy do rozpatrzenia tego wniosku;
  • warunki korzystania z e-US, w tym sposób uwierzytelniania konta, zakres korzystania z e-US oraz rodzaje kont, o których mowa w art. 35b ust. 2 pkt 3 ustawy o KAS, a także uprawienia użytkownika konta w e-US;
  • rodzaje spraw, które są załatwianie w e-US.

 

Potrzebujesz wsparcia w zakresie rozliczeń finansowo-księgowych? Sprawdź >> outsourcing finansowo-księgowy Grant Thornton <<  

 

Jakie sprawy można załatwić poprzez e-US?

Od 7 lipca br. do załatwianych spraw przez e-US należą sprawy polegające na wydawaniu generowanych automatycznie:

  • zaświadczeń o wysokości dochodu podatnika w podatku dochodowym od osób fizycznych (ZAS-DF)
  • oraz zaświadczeń o wysokości przychodu, dochodu, podatku należnego oraz odliczonych składek na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne w podatku dochodowym od osób fizycznych (ZAS-DFU),

o których mowa w art. 306i § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa.

 

Do generowanych automatycznie zaświadczeń dołącza ZAS-W

Zgodnie z projektem rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie korzystania z e-Urzędu Skarbowego, w § 4 zostanie wskazane, że w e-Urzędzie Skarbowym są załatwiane automatycznie również zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości (ZAS-W), o którym mowa w art. 306e § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa.

 

 Omawiana nowelizacja rozporządzenia ma wejść w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

 

mm

Katarzyna Carewicz, Specjalista ds. księgowości

Zobacz także

Skomentuj