Podatek minimalny dopiero od 1 stycznia 2024 roku!

Rząd planuje kolejne zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Jednym z założeń projektu jest modyfikacja i odroczenie wejścia w życie przepisów o minimalnym podatku dochodowym.

 

1 stycznia 2022 r. na mocy przepisu art. 24ca ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych został wprowadzony podatek minimalny. Do jego zapłaty zobowiązane zostały spółki i podatkowe grupy kapitałowe, które uzyskały wysokie przychody, ale nie wykazały zysku i w konsekwencji nie zapłaciłyby podatku dochodowego. Ministerstwo Finansów zapowiedziało modyfikację i odroczenie przepisów o minimalnym podatku dochodowym. Projekt zmian przewiduje, że faktyczny obowiązek wyliczenia i zapłaty podatku minimalnego pojawiłby się dopiero w marcu 2025 r. Projektowane przepisy znajdują się na finalnym etapie procesu legislacyjnego – czekają na podpis Prezydenta i ogłoszenie w Dzienniku Ustaw.

 

Podatek minimalny według pierwotnych przepisów z 1 stycznia 2022 roku

Podatek minimalny ma obejmować spółki i podatkowe grupy kapitałowe, które w roku podatkowym poniosły stratę ze źródła przychodów innego niż zyski kapitałowe albo osiągnęły udział dochodów ze źródła przychodów innych niż z zysków kapitałowych nie większy niż 1%. Stawka podatku wynosi 10% podstawy opodatkowania, które stanowi suma:

  • 4% wartości przychodów ze źródła przychodów innych niż z zysków kapitałowych,
  • kosztów finansowania dłużnego, które zostały poniesione na rzecz podmiotów powiązanych, przekraczających wartość 30% EBITDA,
  • odroczonego podatku dochodowego (dotyczy amortyzacji wartości niematerialnej i prawnej w zakresie, w jakim skutkuje ona zwiększeniem zysku brutto albo zmniejszeniem straty brutto, która nie zaliczana była do rozliczeń podatkowych),
  • podniesionych na rzecz podmiotów powiązanych, podmiotów z kraju albo terytorium stosującego szkodliwą konkurencję podatkową, kosztów nabycia określonych usług albo praw niematerialnych, które przekraczają wartość 3 mln złotych plus 5%.

Na podstawę wyliczenia podatku minimalnego składają się nie tylko przychody, ale i wybrane kategorie kosztowe, które już od pewnego czasu są na celowniku organów podatkowych, tj.: usługi niematerialne, koszty finansowania dłużnego, rozliczenia dotyczące podatku odroczonego. Do poprawnego określenia podstawy opodatkowania potrzebny jest więc szereg wyliczeń, który od początku budził wątpliwości podatników. Z uwagi na liczne wątpliwości, Ministerstwo Finansów, niejako przyznając rację podatnikom, zapowiedziało modyfikację i odroczenie wejścia w życie przepisów o minimalnym podatku dachowym.

 

Obowiązujący przepis o podatku dochodowym kolejny raz przesunięty?

Wcześniejszy projekt zmian przewidywał 12-miesięczne zawieszenie stosowania art. 24ca ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. W konsekwencji przepis obowiązujący od początku 2022 r. nagle w trakcie roku został zawieszony od początku obowiązywania i miał być przesunięty na 1 stycznia 2023 r. W ostatnio opublikowanym projekcie zmian pojawiła się propozycja 2-letniego odroczenia przepisów o podatku minimalnym, tj. od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2023 r., co oznacza że faktyczny obowiązek wyliczenia i zapłaty podatku minimalnego miałby obowiązywać dopiero od marca 2025 r.

Takie rozwiązanie zostało uzasadnione potrzebą ochrony polskich firm przed negatywnymi konsekwencjami związanymi z wprowadzeniem dodatkowego obciążenia podatkowego, w odniesieniu do niełatwej dla wielu jednostek rzeczywistości będącej skutkiem aktualnej sytuacji polityczno-gospodarczej.

 

Potrzebujesz wsparcia w zakresie rozliczeń finansowo-księgowych? Sprawdź >> outsourcing finansowo-księgowy Grant Thornton <<  

 

Co ma się zmienić w konstrukcji podatku minimalnego od 2024 roku?

Ustawodawca planuje znaczną modyfikację przepisów o podatku minimalnym. Ważną i pozytywną dla podatników zmianą jest fakt, że podatku nie będą musiały płacić firmy, które przekroczą 2% wskaźnika rentowności przynajmniej w ciągu jednego z trzech ostatnich lat podatkowych. Jest to korzystna zmiana dla podmiotów, które przejściowo wykazują stratę albo niską dochodowość, ale w latach wcześniejszych wykazywały zyski.

Ustawodawca proponuje także wprowadzenie zmian w konstrukcji samego podatku, w szczególności:

  • podwyższenie, do 2%, wskaźnika rentowości oraz zmianę metodologii jego wyliczania (m.in. wyłączenie z kosztów uzyskania przychodów opłat z tytułu umowy leasingu środków trwałych, wyłączenie z przychodów wartości należności handlowych zbywanych na rzecz podmiotów z branży faktoringowej, wyłączenie wartości podatku akcyzowego),
  • wprowadzenie możliwości wyboru uproszczonej metody ustalania podstawy opodatkowania podatkiem minimalnym,
  • wyłącznie z opodatkowania podam minimalnym niektórych kategorii podatników m.in., mali podatnicy CIT, spółki komunalne, podatnicy postawieni w stan upadłości bądź likwidacji oraz spółki świadczące usługi zdrowotne.

 

Opisany projekt zmian należy ocenić pozytywnie. Modyfikacje w sposobie wyliczania rentowności i ustalaniu podstawy opodatkowana ułatwią rozliczenia niejednemu podatnikowi. Co więcej, wprowadzenie nowych włączeń podmiotowych, pozwoli na uniknięcie płacenia dodatkowej daniny. Z drugiej strony ciągłe odraczanie i modyfikacja przepisów wprowadza chaos i zamieszanie wśród podatników – Martyna Stefaniak, Grant Thornton.

mm

Starszy specjalista ds. księgowości, Outsourcing Grant Thornton

Zobacz także

Skomentuj