Przychody związane z kredytem hipotecznym zwolnione z podatku do 2024 roku?

Projekt zmiany rozporządzenia w sprawie zaniechania poboru podatku od przychodów związanych z kredytem hipotecznym w konsultacjach publicznych. Zakłada przedłużenie preferencji o dwa lata.

 

17 listopada do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych dochodów (przychodów) związanych z kredytem hipotecznym udzielonym na cele mieszkaniowe. Aktualne obowiązujące przepisy w tym zakresie pozostaną w mocy do 31 grudnia 2022 roku. Projekt zakłada przedłużenie preferencji podatkowych o dwa lata – do 31 grudnia 2024 roku.

 

Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych dochodów (przychodów) związanych z kredytem hipotecznym udzielonym na cele mieszkaniowe z 11 marca 2022 poprzedzone zostało wydaniem trzech rozporządzeń, na mocy których osoby fizyczne mogły skorzystać ze zwolnienia z zapłaty podatku dochodowego w okresie od 1 stycznia 2015 do 31 grudnia 2021 roku.

 

 Konsekwencją przyjęcia projektowanych zmian będzie brak obowiązku przekazywania przez kredytodawców informacji PIT-11 o wysokości osiągniętego przez kredytobiorców przychodu z innych źródeł.

 

Dla kogo zwolnienie z podatku od przychodów związanych z kredytem hipotecznym?

Rozporządzenie, którego dotyczy skierowany do konsultacji publicznych projekt, odnosi się do kontynuacji zwolnienia z podatku. Ma na celu wsparcie kredytobiorców, którzy na skutek zmian kursów walut obcych znaleźli się w trudnej sytuacji finansowej.

Zaniechanie poboru podatku dotyczy:

  • kredytu mieszkaniowego udzielonego przed 15 stycznia 2015 roku, zabezpieczonego w postaci hipoteki, udziału w nieruchomości, prawa wieczystego użytkowania gruntu lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego;
  • kredytu zaciągniętego na wydatki określone w 21 ust. 25 pkt 1 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych,
  • umorzenia części wierzytelności z tytułu zaciągniętych kredytów mieszkaniowych;
  • przychodu uzyskanego w związku z obniżeniem zobowiązania poniżej jego wartości nominalnej, na skutek zastosowania przez banki ujemnych stóp procentowych;
  • przychodu z tytułu zwolnienia kredytobiorców z opłat niezbędnych do zawarcia umowy kredytu mieszkaniowego; Ważne! Wyjątek stanowią koszty usług dodatkowych, w szczególności ubezpieczenia. Przychód z ich umorzenia podlega opodatkowaniu;
  • kredytu lub kredytów zaciągniętych na realizację wyłącznie jednej inwestycji, której celem jest zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych, a osoba fizyczna będąca stroną umowy kredytowej nie korzystała wcześniej z zaniechania poboru podatku w związku z zaciągnięciem zobowiązania kredytowego dotyczącego innej inwestycji mieszkaniowej.

Zwolnienie obejmuje także osoby prawne. Podmioty, podlegające nadzorowi państwowego organu nadzoru nad rynkiem finansowym, uprawnione do udzielania kredytów, mogą skorzystać z zaniechania poboru podatku dochodowego od dochodu odpowiadającego równowartości umorzonych kredytobiorcom wierzytelności.

 

Jaka jest ocena skutków ww. regulacji wg resortu finansów?

W ocenie Ministerstwa Finansów projekt skierowany do 14-dniowych konsultacji przyczyni się do obniżenia negatywnego wpływu zmian kursów walut obcych na rynek kredytów mieszkaniowych w Polsce. Problem związany jest ze zmniejszeniem możliwości terminowej spłaty kredytów przez obywateli oraz kosztami ponoszonymi przez instytucje finansowe z uwagi na zawierane ugody dotyczące umorzenia kredytów mieszkaniowych w walucie obcej.

 

Potrzebujesz wsparcia w zakresie rozliczeń finansowo-księgowych? Sprawdź >> outsourcing finansowo-księgowy Grant Thornton <<  

Specjalista ds. księgowości, Outsourcing Grant Thornton

Zobacz także

Skomentuj