Limity i stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych w 2023 roku

Na czym polega ryczałt od przychodów ewidencjonowanych i kto może rozliczać w ten sposób uzyskiwane przychody? Jakie są korzyści? Kiedy opodatkowanie ryczałtem jest obowiązkowe? Ile będą wynosiły stawki podatkowe oraz limit obowiązujący w 2023 roku dla przychodów uzyskanych w roku 2022?

 

Podstawę opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, jak sama nazwa wskazuje, stanowi osiągnięty przychód. W rozliczeniu podatkowym nie są uwzględniane koszty uzyskania przychodów, dlatego ta forma opodatkowania jest korzystna wyłącznie dla przedsiębiorców, którzy ponoszą stosunkowo niskie koszty uzyskania przychodów w działalności gospodarczej. Ryczałt umożliwia prowadzenie uproszczonej księgowości w formie ewidencji przychodów, a obliczenie podatku dochodowego jest znacznie prostsze, niż w przypadku opodatkowania na zasadach ogólnych.

 

Dla kogo jest ryczałt?

Ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (z 20 listopada 1998 roku) reguluje opodatkowanie zryczałtowanym podatkiem dochodowym przychody osiągane przez:

 • osoby fizyczne prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą,
 • przedsiębiorstwa w spadku,
 • spółki cywilne osób fizycznych i przedsiębiorstwa w spadku,
 • osoby fizyczne będące wspólnikami w spółkach cywilnych,
 • osoby fizyczne będące wspólnikami w spółkach jawnych,
 • osoby fizyczne osiągające przychody z własnej uprawy, hodowli lub chowu,
 • osoby fizyczne nieprowadzące pozarolniczej działalności gospodarczej, które osiągają przychody z tytułu najmu lub dzierżawy.

 

 Ważne! Począwszy od 2023 roku przychody osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej z tytułu najmu prywatnego (czyli najmu, dzierżawy i innych podobnych umów) mogą być opodatkowane wyłącznie w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, bez względu na wysokość osiągniętego przychodu.

 

Miesięcznie czy kwartalnie? Limit przychodów dla ryczałtu w roku 2023

Wybór formy opodatkowania w postaci ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych jest możliwy dla przedsiębiorców prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą, którzy w roku poprzedzającym rok podatkowy uzyskali przychody w wysokości nieprzekraczającej 2 000 000 EUR. W przypadku spółek jawnych i cywilnych limit ten ma zastosowanie do sumy przychodów wspólników, z zastrzeżeniem, że przychody w odniesieniu do każdego ze wspólników określa się proporcjonalnie do jego prawa udziału w zysku. Przeliczenia na złote dokonuje się przyjmując średni kurs euro ogłoszony przez NBP w pierwszym roboczym dniu października. W tym roku jest to 3 października i kurs, zgodnie z Tabelą kursów średnich walut NBP nr 191/A/NBP/2022, wyniósł 4,8272 zł. Kwota graniczna dla przychodów osiągniętych w 2022 roku wynosi zatem 965.440 zł.

Co do zasady, podatnicy są zobowiązani obliczać ryczałt za każdy miesiąc i wpłacać go na rachunek urzędu skarbowego w terminie do 20 dnia następnego miesiąca. Zgodnie z art. 21 ust. 1a Ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym, istnieje również możliwość kwartalnego rozliczenia osiągniętych przychodów. W tym przypadku zapłata ryczałtu przypada 20 dnia miesiąca następującego po upływie kwartału.

Limit przychodów osiągniętych w 2022 roku, uprawniający do rozliczania ryczałtem, jest taki sam zarówno w przypadku wyboru regulowania zobowiązania wobec urzędu skarbowego miesięcznie, jak i kwartalnie.

 

Potrzebujesz wsparcia w zakresie rozliczeń finansowo-księgowych? Sprawdź >> outsourcing finansowo-księgowy Grant Thornton <<  

 

Jakie stawki ryczałtu będą obowiązywały w 2023 roku?

W przypadku ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych stawka podatkowa zależy od rodzaju wykonywanej działalności i mieści się w przedziale od 2% do 17%. Poniżej przykłady działalności, do których mają zastosowanie poszczególne stawki. Pełen katalog usług został zawarty w art. 12 ust. 1 ustawy.

 1. Stawka ryczałtu 17% obowiązuje w przypadku przychodów osiąganych w zakresie tzw. wolnych zawodów. Za taką działalność uznawane jest prowadzenie działalności gospodarczej osobiście, czyli bez zatrudniania osób wykonujących czynności związane z istotą danego zawodu na podstawie umów o pracę, umów cywilnoprawnych oraz innych umów o podobnym charakterze, przez m.in. tłumaczy, adwokatów, notariuszy, księgowych czy agentów ubezpieczeniowych.

 

 1. Stawka ryczałtu 15% ma zastosowanie między innymi do przychodów osiąganych w zakresie świadczenia usług:
 • reprodukcji komputerowych nośników informacji,
 • pośrednictwa w sprzedaży motocykli oraz części i akcesoriów do nich,
 • magazynowania i przechowywania towarów w strefach wolnocłowych, parkingowych, obsługi centrali wzywania radio-taxi oraz magazynowania i przechowywania cieczy i gazów,
 • związanych ze sportem, rozrywką i rekreacją,
 • kulturalnych i rozrywkowych,
 • pośrednictwa w sprzedaży hurtowej,
 • reklamowych, usług badania rynku i opinii publicznej.

 

 1. Stawka ryczałtu 14% dotyczy przychodów ze świadczenia usług:
 • opieki zdrowotnej,
 • architektonicznych i inżynierskich, usług badań i analiz technicznych,
 • w zakresie specjalistycznego projektowania.

 

 1. Stawka ryczałtu 12% obowiązuje dla przychodów związanych ze świadczeniem usług związanych z wydawaniem:
 • pakietów gier komputerowych, z wyłączeniem publikowania gier komputerowych w trybie on-line,
 • pakietów oprogramowania systemowego oraz użytkowego,
 • oprogramowania komputerowego pobieranego z internetu
 • oraz usług związanych z doradztwem w zakresie sprzętu komputerowego, instalowania oprogramowania, a także z zarządzaniem siecią i systemami informatycznymi.

 

 1. Stawka ryczałtu 10% odnosi się do przychodów ze świadczenia usług w zakresie kupna i sprzedaży nieruchomości na własny rachunek.

 

 1. Stawka ryczałtu 8,5% stosowana jest dla przychodów do kwoty 000. zł oraz 12,5% przychodów od nadwyżki ponad kwotę 100.000. zł z tytułu przychodów osiągniętych z tytułu świadczenia usług w ramach umów najmu, podnajmu, dzierżawy, m.in.:
 • z umów najmu, podnajmu, poddzierżawy oraz umów o podobnym charakterze, które nie są zawierane w ramach prowadzonej działalności gospodarczej,
 • usług związanych z zakwaterowaniem,
 • usług wynajmu i obsługi nieruchomości własnych lub dzierżawionych,
 • wynajmu i dzierżawy samochodów osobowych i furgonetek, środków transportu wodnego i lotniczego, pojazdów szynowych, kontenerów, motocykli, przyczep kempingowych i samochodów z częścią mieszkalną,
 • własności intelektualnej i podobnych produktów z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim,
 • świadczenia usług pomocy społecznej z zakwaterowaniem,

oraz w przypadku:

 • przychodów z działalności usługowej, w tym przychodów z działalności gastronomicznej w zakresie sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%,
 • przychodów ze świadczenia usług związanych ze zwalczaniem pożarów i zapobieganiem pożarom,
 • przychodów ze świadczenia usług w zakresie edukacji,
 • przychodów ze świadczenia usług związanych z działalnością bibliotek, archiwów, muzeów oraz pozostałych usług w zakresie kultury,
 • przychodów z działalności polegającej na wytwarzaniu wyrobów z materiału powierzonego przez zamawiającego,
 • prowizji uzyskanej przez kolportera prasy na podstawie umowy o kolportaż prasy.

 

 1. Stawka ryczałtu 5,5% obowiązuje w przypadku:
 • przychodów z działalności wytwórczej, robót budowlanych lub w zakresie przewozów ładunków taborem samochodowym o ładowności powyżej 2 ton,
 • uzyskanej prowizji z działalności handlowej w zakresie sprzedaży jednorazowych biletów komunikacji miejskiej, znaczków do biletów miesięcznych, znaczków pocztowych, żetonów i kart magnetycznych do automatów,
 • przychodów z tytułu odpłatnego zbycia świadectw pochodzenia otrzymanych przez podmioty zajmujące się wytwarzaniem energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii.

 

 1. Stawka ryczałtu 3% ma zastosowanie przy:
 • działalności gastronomicznej, z wyjątkiem przychodów ze sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%,
 • działalności usługowej w zakresie handlu, z zastrzeżeniem usług opodatkowanych według stawki 17% i 15%,
 • z odpłatnego zbycia składników wykorzystywanych w działalności gospodarczej.

 

 1. Stawka ryczałtu 2% dotyczy przychodów ze sprzedaży produktów roślinnych i zwierzęcych pochodzących z własnej uprawy, hodowli lub chowu, przetworzonych w sposób inny niż przemysłowy.

 

Więcej informacji na gov.pl >>

 

Specjalista ds. księgowości, Outsourcing Grant Thornton

Zobacz także

Skomentuj