Alert! CIT – jakie deklaracje trzeba złożyć do 31 stycznia 2023?

Ostatniego dnia stycznia dla podatników podatku od dochodów osób prawnych upływa wiele terminów sprawozdawczych. Poniżej ściąga z deklaracjami CIT, jakie należy złożyć do 31 stycznia 2023 roku.

 

Poniższe deklaracje składa się w urzędzie skarbowym, w terminie do końca pierwszego miesiąca roku następującego po roku podatkowym, w którym powstał obowiązek zapłaty podatku, tj. do 31 stycznia (ew. za wyjątkiem OSW-RD i ZAW-RD, których mogą dotyczyć inne terminy).

 

CIT-10Z

CIT-10Z sporządzają płatnicy (osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz będące przedsiębiorcami osoby fizyczne), którzy pobrali zryczałtowany podatek dochodowy od osób prawnych, od dochodów (przychodów) osiągniętych przez podatników niemających siedziby lub zarządu na terytorium RP.

W deklaracji tej ujmuje się m.in. należności z tytułu odsetek, praw autorskich lub praw pokrewnych, działalności widowiskowej, rozrywkowej lub sportowej, świadczeń doradczych, księgowych, badania rynku, usług prawnych, usług reklamowych oraz zysków kapitałowych, o których mowa w art. 7b ust. 1 pkt 3-6 UoPDOP.

 

CIT-11R

Deklarację CIT-11R sporządzają podatnicy wymienieni w art. 17 ust. 1 UoPDOP (np. stowarzyszenia, fundacje):

  • od których płatnik nie pobrał zryczałtowanego podatku w związku ze złożonym oświadczeniem CIT-5 o przeznaczeniu dochodów na cele statutowe lub inne cele określone w art. 17 ust. 1 UoPDOP,
  • którzy nie uiścili podatku w związku z zadeklarowaniem w CIT-6AR przeznaczenia dochodów na cele statutowe lub inne cele określone w art. 17 ust. 1 UoPDOP.

 

CIT-6AR

Deklarację CIT-6AR sporządza:

  • spółka przejmująca przy połączeniu lub podziale spółek, która uzyskała z tego tytułu dochód i w związku z tym zobowiązana była do 7 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał ten dochód, wpłacić na rachunek urzędu skarbowego 19% podatek dochodowy
  • oraz spółka, która utraciła prawo do zwolnienia od podatku uzyskanych przez nią dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych i w związku z tym zobowiązana była do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym utraciła to prawo, zapłacić 19% podatek dochodowy.

 

CIT-6R

Deklarację CIT-6R sporządzają płatnicy CIT, którzy pobrali podatnikom mającym siedzibę lub zarząd na terytorium Polski podatek od wypłaconych, określonych w art. 7b ust. 1 pkt 1 UoPDOP, należności z dywidendy oraz innych należności z tytułu udziału w zyskach osób prawnych.

 

Sprawdź >> TUTAJ << jakie deklaracje dotyczące podatku VAT należy złożyć do 31 stycznia 2023 roku. 

 

CIT-9R

Deklaracja ta dotyczy podatników (zagranicznych przedsiębiorstw morskiej żeglugi handlowej) uzyskujących przychody z tytułu należnych opłat za wywóz ładunków i pasażerów przyjętych do przewozu w portach polskich.

Podatnicy ci ujmują w deklaracji CIT-9R wysokość uzyskanych przychodów oraz należny zryczałtowany podatek albo zaliczkę na zryczałtowany podatek.

 

OSW-RD

OSW-RD to oświadczenie o podmiotach, w których posiada prawa udziałowiec lub akcjonariusz podatnika opodatkowanego ryczałtem od dochodów spółek kapitałowych.

OSW-RD składa zatem osoba fizyczna będąca udziałowcem lub akcjonariuszem podatnika opodatkowanego ryczałtem od dochodów spółek kapitałowych.

Druk ten składa się podatnikowi opodatkowanemu ryczałtem w terminie do końca pierwszego miesiąca każdego roku podatkowego podatnika, w którym stosuje opodatkowanie ryczałtem, a w przypadku zmiany stanu faktycznego – w terminie 14 dni od zaistnienia tych zmian.

 

ZAW-RD

Zawiadomienie ZAW-RD składa się do końca pierwszego miesiąca pierwszego roku podatkowego, w którym podatnik ma być opodatkowany ryczałtem od dochodów spółek. Jest to zawiadomienie o wyborze opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek kapitałowych.

ZAW-RD składają podatnicy prowadzący działalność w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki akcyjnej, prostej spółki akcyjnej, spółki komandytowej, spółki komandytowo-akcyjnej, o których mowa w art. 28j ust. 1 UoPDOP.

 

Potrzebujesz wsparcia w zakresie księgowości? Sprawdź >> outsourcing finansowo-księgowy Grant Thornton <<  

 

autor: Zespół The Center of Excellence, Outsourcing Grant Thornton

Zobacz także

Skomentuj