Są nowe rekomendacje KSR: Sprawozdanie finansowe i sprawozdanie z działalności za 2022 r. w warunkach niepewności

Komitet Standardów Rachunkowości działający przy MF przedstawił nowe wytyczne, które mają pomóc w prawidłowym ujęciu zdarzeń o istotnym wpływie na sprawozdania finansowe/sprawozdania z działalności za rok 2022 r., wynikłych z niepewności otoczenia gospodarczego.

 

„Niepewność otoczenia gospodarczego” została zdefiniowana w najnowszych rekomendacjach KSR (Komitetu Standardów Rachunkowości) jako stan spowodowany zmianami otoczenia gospodarczego m.in. na skutek wzrostu inflacji i stóp procentowych, istotnych zmian kursów walut obcych, rosnących kosztów surowców i pracy, a także sytuacji na rynku energii i ciepła, które mogą negatywnie wpływać na działalność jednostek, w tym na ich zdolność do kontynuowania działalności.

 

Czego dotyczą nowe rekomendacje KSR?

Najnowsze rekomendacje Komitetu Standardów Rachunkowości obejmują m.in. poniższe zagadnienia:

  • założenie kontynuacji działalności w warunkach niepewności (KSR zaleca szczególną rozwagę w ocenie zdolności jednostki do kontynuacji działalności);
  • metody wyceny wyrobów i usług (KSR zaleca poddanie analizie przyjętej metody wyceny rozchodu składników aktywów – FIFO, LIFO, ceny przeciętne);
  • zasady wyceny aktywów i zobowiązań w warunkach inflacji (zwłaszcza zamieszczanych w bilansie, rachunku zysków i strat, zestawieniu zmian w kapitale własnym czy rachunku przepływów pieniężnych);
  • rezerwy w warunkach niepewności (KSR rekomenduje poddanie wnikliwej, ponownej ocenie stan rezerw, w tym biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów oraz przypomina zasady tworzenia rezerw – w tym na restrukturyzację i kapitałowych);
  • sposób ujęcia rekompensaty do cen sprzedaży otrzymanej przez przedsiębiorstwa energetyczne (KSR podaje, że ujmuje się je w przychodach, o ile ich uzyskanie jest niewątpliwe – w okresach, których dotyczą oraz bez względu na to, czy zostały wpłacone, czy też nie; ponadto KSR porusza problem utraty wartości aktywów przedsiębiorstw energetycznych oraz umów powodujących obciążenia w tych przedsiębiorstwach);
  • ujawnienia w warunkach niepewności (KSR w odrębnym rozdziale omawia zasady ujawnień w jednostkach niesporządzających sprawozdania z działalności oraz ujmowanie przychodów i kosztów o nadzwyczajnej wartości lub występujących incydentalnie).

 

Potrzebujesz sprawdzonego narzędzia do sprawozdań finansowych? Poznaj e-sprawozdania Grant Thornton! 

 

Ostatni rozdział rekomendacji KSR poświęca sprawozdaniu z działalności. Zaleca w nim, by kierownicy jednostek – przy uwzględnieniu specyfiki własnej działalności – ujawnili dotychczasowy oraz potencjalny (w mogący mieć miejsce w przyszłości) wpływ pogarszającej się sytuacji w otoczeniu gospodarczym na ich jednostkę (gł. z uwzględnieniem wzrostu inflacji, stóp procentowych, wahań kursów walut, w których jednostka rozlicza się z kontrahentami, przerw w łańcuchach dostaw oraz sytuacji na rynku pracy).

 

UWAGA! Resort finansów informuje, że jednostki, które nie sporządzają sprawozdania z działalności, mogą skorzystać z rekomendacji KSR przy ustalaniu treści i sporządzaniu dodatkowych informacji i objaśnień do sprawozdania finansowego.


Pełna treść najnowszych rekomendacji Komitetu Standardów Rachunkowości jest dostępna >> TUTAJ <<.

 

Potrzebujesz wsparcia w zakresie księgowości? Sprawdź >> outsourcing finansowo-księgowy Grant Thornton <<  

mm

Starszy specjalista ds. content marketingu w Grant Thornton. Prasowy dziennikarz ekonomiczny z kilkunastoletnim doświadczeniem zawodowym, samodzielna księgowa. Wieloletni współpracownik Grupy Wydawniczej Infor oraz Wydawnictwa Wiedza i Praktyka. Pisała m.in. dla Dziennika Gazety Prawnej czy Wydawcy Harvard Business Review Polska. Laureatka wyróżnienia prasowego „Pióro Odpowiedzialności” przyznawanego przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Zobacz także

Skomentuj